Helsingfors universitets huvudbyggnad saneras

Helsingfors universitets styrelse har beslutat att låta renovera universitetets huvudbyggnad. Den första renoveringsfasen inleds sommaren 2019 och pågår i ungefär två år. Syftet med saneringen är att renovera huvudbyggnaden så att den uppfyller dagens tekniska och funktionella krav.

Den första renoveringsfasen omfattar huvudbyggnadens gamla sida, det vill säga den sida som är ritad av Engel och vetter mot Senatstorget, samt flyglarna som vetter mot Universitetsgatan respektive Alexandersgatan.

– Syftet med saneringen är att uppdatera lokalerna i huvudbyggnaden till moderna undervisningslokaler som i allt högre grad uppfyller de krav som dagens sätt att studera och undervisa ställer, säger prorektor Tom Böhling som har ansvar för Helsingfors universitets lokaler.

Dessutom förbättras byggnadens tillgänglighet, lokal- och brandsäkerhet samt byggnadens inomhusluft.

– Huvudbyggnadens gamla sida stod klar 1832 och motsvarar inte de krav som modern lagstiftning ställer på tillgänglighet. Också byggnadens fasad renoveras och föråldrad husteknik förnyas. Efter saneringen kommer lokalerna att vara mer funktionella och bättre tillgängliga, berättar universitets lokaldirektör Teppo Salmikivi.

Det är meningen att Solennitetssalen ska vara i bruk igen inför promotionen i maj 2021, och avsikten är att undervisningslokalerna ska stå färdiga i början av höstterminen 2021. Den andra renoveringsfasen omfattar den nya sidan av huvudbyggnaden, det vill säga den som vetter mot Fabiansgatan. En närmare plan för den andra fasen görs senare och ett separat beslut fattas om den. Saneringen av huvudbyggnaden beräknas ta totalt fem år.

Saneringen genomförs som ett alliansprojekt där Helsingfors universitet, YIT Suomi Oy och Jeskanen–Repo–Teränne Arkkitehdit Oy medverkar. Saneringen har planerats i samråd med universitetets personal, dem som har verksamhet i byggnaden samt ett stort antal experter. Bland annat i frågor som gäller tillgänglighet har man konsulterat Tröskeln rf.