Finlands grundlag och den nationella skattelagstiftningen kan ha brister när det gäller acceptansen av retroaktiv skattelagstiftning

Det finländska systemet, där bruket av retroaktiv skattelagstiftning övervakas på förhand av grundlagsutskottet och i efterhand av domstolarna räcker inte nödvändigtvis alltid till för att trygga de slutliga konsumenternas eller de skattskyldigas rättssäkerhet. Det framgår av en ny doktorsavhandling.

Juris kandidat Eero Männistös doktorsavhandling berör acceptansen av retroaktiv skattelagstiftning när lagar stiftas. Retroaktiviteten diskuteras ur perspektivet för EU-rätten, de mänskliga rättigheterna och grundrättigheterna och analyseras i synnerhet med tanke på den harmoniserade lagstiftningen om konsumtionsskatter.

Männistö anser att eventuella brister i retroaktiv skattelagstiftning huvudsakligen beror på att Finlands grundlag inte har ett specifikt förbud mot retroaktiv skattelagstiftning.

– Denna partiella brist kan orsaka problem för de skattskyldiga, eftersom de inte kan vara helt säkra på att de inte kommer att beskattas retroaktivt, konstaterar disputanden.

Enligt avhandlingen finns det många orsaker att överväga om bestämmelser om förbud mot retroaktiv skattelagstiftning borde fogas till Finlands grundlag.

– Men bedömningen borde vara övergripande. Ett eventuellt förbud mot retroaktiv skattelagstiftning måste tillåta exempelvis ett förfarande med tillräckliga möjligheter för lagstiftarna att ingripa i kringgåendet av skatter även retroaktivt, säger Männistö.

Bristfällig retroaktiv skattelagstiftning syns också i EU-rätten

I Finland har problemen med retroaktivitet diskuterats i fråga om retroaktiv lagstiftning om inkomstskatt, men EU-rättens inverkan har ökat i synnerhet när det gäller den harmoniserade lagstiftningen om konsumtionsskatter. Detta har kunnat skapa nya tolkningsproblem som ännu inte nödvändigtvis har uppmärksammats tillräckligt.

– Till exempel det skydd mot retroaktivitet som formas av EU-domstolens rättspraxis kan i praktiken vara rätt så svagt. Europadomstolen har bara i ett fåtal fall ansett att retroaktiv skattelagstiftning kränker egendomsskyddet, konstaterar Männistö.

Ur avhandlingen framgår också att skyddet mot retroaktiv skattelagstiftning inte nödvändigtvis är tillräckligt i Finland. Det finländska systemet, där bruket av retroaktiv skattelagstiftning övervakas på förhand av grundlagsutskottet och i efterhand av domstolarna räcker inte nödvändigtvis alltid till för att trygga de slutliga konsumenternas eller de skattskyldigas rättssäkerhet.

– Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna innebär inte heller nödvändigtvis något ytterligare skydd för de skattskyldiga, eftersom dess betydelse först nu håller på att växa inom beskattningen, säger Männistö.

**

Juris kand. Eero Männistö disputerar 30.11.2018 kl. 12.15 vid Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen "Takautuvan verolainsäädännön hyväksyttävyys - Erityisesti EU-oikeuden ja perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta tarkasteltuna". Disputationen äger rum i Porthania, Suomen Laki -sali (PIV), Yliopistonkatu 3.

Opponent är professor Kalle Määttä, Lapin yliopisto, och kustos är professor Marjaana Helminen.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig på https://kauppakamaritieto.fi/fi/s/ak/. Ett sammandrag av avhandlingen finns i E-thesis.

Aiheesta lisää: Yliopiston veropäivässä 2018

Vuoden 2018 Yliopiston veropäivä järjestetään perjantaina 14.12.2018 yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33, Helsinki). Yliopiston veropäivä on eri aloilla toimivien veroasiantuntijoiden foorumi, jossa keskustellaan verotuksen ajankohtaisista kysymyksistä.

Lisätietoja ohjelmasta >>