Arvslagstiftningen diskriminerar barn i regnbågsfamiljer

Personer i sexuellt marginaliserade grupper ärver i medeltal över hälften mindre jämfört med finländare i allmänhet. Under en fjärdedel har skrivit testamente, och endast sju procent har gjort arvsskatteplanering. Det här framgår av en internationell enkätundersökning som gjorts vid Helsingfors universitet.

Antu Sorainen, som utfört undersökningen i ämnet genusvetenskap, och Urpo Kangas, professor i civilrätt vid Helsingfors universitet, konstaterar att forskningsresultaten utmanar Finlands nuvarande lagstiftning.

– Det finns skäl till att göra korrigeringar till exempel i arvslagstiftningen eftersom den diskriminerar flera barn i regnbågsfamiljer. Att släktskap genom blodsband är normen i ärvdabalken och arvsbeskattningen kan leda till barn inom samma familj hamnar i väldigt olika positioner.

Internationellt banbrytande enkät

Den internationella enkätundersökningen Arv och testamenten i sexuellt marginaliserade grupper utfördes via webben på finska, svenska, engelska, ryska, rumänska och ungerska.

Det är den första omfattande enkätundersökningen som gjorts om temat i hela världen och den ger viktig information till diskussionen som förs i EU om homosexuellas och lesbiska personers rättigheter i olika länder.

De största queer-arven i Helsingfors

Av undersökningen framgår att över 63 procent av personerna som hör till LGBT-grupper (lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner) upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om arvslagstiftningen. Tre av tio homosexuella män men endast två av tio lesbiska har skrivit testamente.

Medianen i ett queer-arv i Finland är 30 000 euro, medan ett arv i medeltal låg kring 80 000 euro i Finland år 2015. De största arven bland lesbiska, homosexuella och transpersoner fås i Helsingfors.

Närmare var tionde av personerna i sexuellt marginaliserade grupper har varit delaktiga i en arvstvist. Oftast har det handlat om en tvist mellan syskon eller mer avlägsna släktingar, inte de egna föräldrarna.

Över tusen svar

Undersökningen utfördes av akademiforskare, docent Antu Sorainen som en del av forskningsprojektet Arv och testamenten i sexuellt marginaliserade grupper. Projektet finansieras av Finlands Akademi. Undersökningen gjordes i ämnet genusvetenskap vid Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning vid Helsingfors universitet. SVM Anna Heinonens har assisterat i att utföra enkätundersökningen.

I enkäten deltog över tusen personer, av vilka hälften är från Finland. Omkring fem procent av de som svarade var svenskspråkiga. Docent Antu Sorainen har också samlat ett omfattande intervjumaterial som stöd för enkätundersökningen.

 

Arv och testamenten i sexuellt marginaliserade grupper-projektets webbsidor

Projektets FB-grupp

Bloggen “Why and how to study queer inheritance and will-writing?”

Kontaktuppgifter

Akademiforskare, docent Antu Sorainen, telefon: 044 533 1984, e-post: antu.sorainen@helsinki.fi