Stora donationer till naturvetenskaper möjliggör professur i artificiell intelligens

Nu är det säkert att Helsingfors universitet kommer att inrätta en professur i artificiell intelligens tack vare stora donationer till naturvetenskaper. Donationen av Magnus Ehrnrooths stiftelse till naturvetenskaper på 400 000 euro blev en av de sista och avgörande donationerna.

Prorektor Kai Nordlund är väldigt glad över att universitetet lyckats attrahera en donationssumma på totalt 2 miljoner euro.

Alla donationer betalades inom ramen för det statliga motfinansieringsprogrammet och riktades till det naturvetenskapliga utbildningsområdet. Universitetet har nu beslutat att inrätta en ny svenskspråkig professur i artificiell intelligens, alltså AI.

– Det tog nästan tre år att komma till den punkt vi är i dag. Allt började med att vi undersökte behovet och intresset från skolvärlden och pratade med städernas utbildningsdirektörer, berättar Nordlund.

Av donatorerna är Svenska Kulturfonden störst, men donationen på 400 000 euro från Magnus Ehrnrooths stiftelse blev värdefull av en speciell orsak.

– Det blev en av de sista och avgörande donationerna, därför är vi extra glada för den, berättar Nordlund.

Magnus Ehrnrooths stiftelse är inriktad på att stöda naturvetenskaper. Stiftelsens grundare, fil. dr. Magnus Ehrnrooth, hade ett specialintresse för matematik.

– Vi ansåg att detta ändamål passade synnerligen väl in i stiftelsens profil. Universitetets satsning kommer att svara på framtida behov och utmaningar, säger stiftelsens ordförande Mikael Swanljung.

Undervisning på svenska

Magnus Ehrnrooths stiftelse fattar beslut om den årliga utdelningen baserat på en evaluering gjord av Finska Vetenskaps-Societeten som grundades 1838. Societetens uppgift är att arbeta för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion, bland annat genom att finansiera högklassig forskning

– Vi tog initiativet till att stöda naturvetenskaper vid Helsingfors universitet och är mycket nöjda över att Magnus Ehrnrooths stiftelse ställde sig så positiv till förslaget. Den svenskspråkiga professuren i AI är mycket angelägen för Societeten, säger Finska Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare, professor Mats Gyllenberg.

Magnus Ehrnrooths stiftelse stöder grundutbildningen i de naturvetenskapliga ämnena på andra stadiet. Den kommande professuren kommer att ha en viktig roll i utbildandet av lärare.

– Det förstärkte vårt intresse för detta, säger Mikael Swanljung.

På kort sikt är det främst den svenska undervisningen på matematisk-naturvetenskapliga fakulteten som gynnas – i dagsläget finns nämligen knappt någon svenskspråkig undervisning i datavetenskap.

– På längre sikt är vinnarna Svenskfinland och skolvärlden. Särskilt när AI införlivas i lärarnas fortbildning vilket leder till att skolorna har bättre redskap för undervisningen, säger Kai Nordlund.

Hela samhället gynnas

Satsningar på AI är viktiga eftersom den artificiella intelligensen blivit så central i det vardagliga livet, inte minst på sociala medier och när man gör Google-sökningar.

– Det viktiga är att förstå att man kan få en förvrängd världsbild med bara viss typ av information. Algoritmerna påverkar hur man ser världen, säger Kai Nordlund.

Den nya professuren inrättas vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på universitetets campus i Gumtäkt. Fokus kommer att ligga på artificiell intelligens med anknytning till samhället.

Planen är att den blivande professorn undervisar datavetenskapens grunder för studerande på universitetets lärarutbildningar. Detta för att bättre svara på skolornas nya läroplan som innehåller undervisning i grundläggande programmering och annan dataundervisning på högre nivå.

På Magnus Ehrnrooths stiftelse hoppas man att universitetets satsning på professuren kommer att förstärka Helsingfors universitets profil inom datavetenskap och matematisk AI.

– Professuren kommer att bidra till att höja kunskapen och föra den vidare till den kommande lärarkåren. På längre sikt gynnas hela finländska samhället. Vi tror att vår grundare hade varit mycket nöjd, säger Mikael Swanljung.

Övriga donatorer är Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Ruth och Nils-Erik Stenbäcks stiftelse, Stiftelsen Tre smeder samt Lisi Wahls stiftelse.

Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft

Staten kapitaliserar universiteten 2020–2022. Bakom kapitaliseringen ligger Sitras förvaltningsråds beslut i december 2019 att bevilja 100 miljoner euro som ett engångsstöd till universiteten. Statens motfinansiering ökar donationernas genomslagskraft genom att motfinansiera varje euro som donerats till universitetet enligt reglerna under perioden. Genom att göra en donation till vetenskapen bidrar du till att skapa en framtid med hjälp av utbildning och forskning.