Stor donation och storstipendium från Sigrid Jusélius Stiftelse

Sigrid Jusélius Stiftelse är en betydande finansiär av medicinsk forskning och donerar nu 700 000 euro till Helsingfors universitet inom ramen för statens motfinansieringskampanj. Årets storstipendium på 1,25 miljoner euro tilldelas akademiprofessor Anu Wartiovaaras forskning.

– Vi ville göra denna donation på grund av statens motfinansiering så att vi kan få maximal effekt för vår donation, berättar Christian Elfving, verkställande direktör vid Sigrid Jusélius Stiftelse.

Totalt donerar stiftelsen 2,2 miljoner euro till de sex universiteten i Finland som bedriver medicinsk forskning.

– Vi har varit oroliga för forskningens framtid, eftersom universitetens budgetar och forskning systematiskt och kontinuerligt skurits ner. Vi har ett mångårigt och djupt samarbete med Helsingfors universitet och ett stort förtroende för den forskning som görs här. Vi vill väldigt gärna vara med och understöda där vi kan, säger Elfving.

Stiftelsen donerade motsvarande summa till medicinska och farmaceutiska utbildningsområdet vid Helsingfors universitet för två år sedan och 400 000 euro år 2010.

Betydande understöd för medicinsk forskning

Sigrid Jusélius Stiftelse understöder den medicinska forskningen vid Helsingfors universitet på ett omfattande sätt med olika stipendier och är den största privata finansiären av medicinsk forskning i Finland. Av 10 miljoner euro som stiftelsen ifjol delade ut i 1-3-åriga understöd för forskare gick 4,5 miljoner euro till den medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

– Det speciella med Sigrid Jusélius Stiftelse är att de inte har öronmärkt sina pengar för något specifikt, utan understöder all medicinsk forskning, säger medicinska fakultetens prodekanus, professor Caj Haglund.

– De har ett brett fält och största delen får understöd för flera år. Det ger en stor trygghet då understöden oftast används för att anställa laboratoriepersonal. Betydelsen är jättestor, fortsätter Haglund.

Elfving berättar att de har en medicinskt sakkunnig nämnd som utvärderar alla stipendieansökningar.

– Valen baserar sig enbart på forskarnas kompetens och deras forskning och de flesta vi stöder är knutna till Helsingfors universitet, säger Elfving.

Årets storstipendium till Anu Wartiovaaras forskningsgrupp

Sigrid Jusélius Stiftelses senaste storstipendium tilldelades i år till akademiprofessor Anu Wartiovaara och hennes forskningsgrupp som forskar i mitokondriell medicin. Storstipendiet är 250 000 euro per år i fem års tid, alltså totalt 1,25 miljoner euro.

– Det är en enorm lycka att vi fick stipendiet. Det är fråga om långsiktig finansiering som är mycket ovanligt. Det här är ett av de enda stipendier i sitt slag i Finland, gläds Wartiovaara.

Pengarna går i praktiken åt till att betala forskarnas löner. Molekylär medicinsk forskning är dyr, bland annat för att den utförs i laboratorier.

– Jag har 25 forskare i min grupp och ansvarar för det ekonomiska. Vi är en helt externt finansierad forskningsgrupp. Det är en stor ära att beviljas stipendiet. Det har också en god spridningseffekt och visar att man litar på vår forskning och det kan ge positiva effekter också för annan finansiering, säger Wartiovaara.

B-vitamin kan vara lösningen för mitokondriesjukdomar

Wartiovaaras forskningsgrupp forskar kring olika ärftliga svåra fortskridande sjukdomar i ämnesomsättningen som kallas mitokondriesjukdomar. Det är den vanligaste ärftliga ämnesomsättningssjukdomen och förekommer i många olika former. Cirka 500 000 personer i Europa och USA uppskattas ha någon form av mitokondriesjukdom. Den svåraste formen av mitokondriesjukdomar ger symptom snart efter födseln och kan leda till barnets död. Andra mitokondriesjukdomar ger symptom först i vuxen ålder och kan ha varierande inverkan på till exempel muskler, hjärta och hjärna.

– Jag har tidigare tänkt att det inte finns botemedel för de svåraste formerna av sjukdomen, men våra forskningsresultat tyder på att det finns hopp att hitta en lösning för en del av sjukdomarna, säger Wartiovaara.

– Vi har funnit att ett visst sorts mitokondriefel kan få cellerna att tro att de inte har tillräckligt med B-vitamin och då kan tillskott av vitaminet hjälpa patienterna. Vi lyckades förbättra modellen som utfördes på möss och kan nu tack vare storstipendiet testa samma sak på vuxna patienter.

Målet för Wartiovaaras forskning är att på molekylnivå förstå orsaken bakom mitokondriesjukdomarna och varför genfelet förorsakar sjukdomen.

– Vi vill komma fram till en behandling som kan tillämpas på patienterna. Genom stipendiet för vi vår forskning framåt. Nu har vi goda implikationer på att B3-tillägg kan hjälpa våra patienter. Jag har forskat kring detta i 25 år och är mycket optimistisk till att vi kommer fram till en lösning för en del av sjukdomarna, säger Wartiovaara.

Sigrid Jusélius Stiftelse har stött Wartiovaaras forskning hela hennes karriär och innan hon blev akademiprofessor ifjol finansierades hennes professur i 10 år av stiftelsen.

– Vår utgångspunkt är att forskare är duktiga på att forska men inte på ekonomi. Vi hjälper till med det ekonomiska så kan forskarna koncentrera sig på att forska, säger Elfving.

Tilläggsinformation:

Sigrid Jusélius Stiftelse
Vd Christian Elfving, tfn 0400 406 789, christian.elfving@sigridjuselius.fi
Webbplats

Helsingfors universitets samhälls- och donationsrelationer
Tfn 029 41 21650, lahjoittajasuhteet@helsinki.fi
Webbplats

Anu Wartiovaaras forskningsgrupp
Akademiprofessor Anu Wartiovaara, anu.wartiovaara@helsinki.fi
Webbplats