Resultatet av den statligt understödda donationskampanjen är nästan 22,5 miljoner euro för Helsingfors universitet

Statsrådet har fattat beslut om att dela ut 67 miljoner euro i proportion till de donationer som universiteten fått under åren 2020–2022. Av statens grundkapitalinvestering i enlighet med motfinansieringsprogrammet var Helsingfors universitets andel på nästan 11 miljoner euro allra störst.

Statens motfinansieringsprogram avslutades sommaren 2022. Under loppet av programmet fick Helsingfors universitet 11,48 miljoner euro i donationer som berättigar till motfinansiering.

Statsrådet fattade torsdagen den 3 november beslut om hur de medel på sammanlagt 67 miljoner euro som är avsedda för motfinansiering ska fördelas mellan universiteten i proportion till de donationer som de samlat in. Beslutet innebär att Helsingfors universitet får 10 977 000 euro i motfinansiering. Koefficienten för motfinansieringen blir för samtliga universitet 0,96.

– Vi tackar alla donatorer för stödet för forskning och studier. Sammanlagt är motfinansieringsprogrammets direkta verkan för Helsingfors universitet över 22 miljoner euro – dessutom stöder tillväxten av våra investerbara tillgångar kumulativt universitetets verksamhet och dess ekonomiska autonomi också på lång sikt, säger Helsingfors universitets kansler Kaarle Hämeri tacksamt.

Kapitaliseringen av universiteten grundar sig på det beslut som förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra i december 2019 fattade om att bevilja universiteten ett engångsstöd på 100 miljoner euro.

– Statens motfinansiering är en betydande investering i en gemensam framtid genom forskning och universitetens samverkan med samhället. Tack till Sitra samt undervisnings- och kulturministeriet för den viktiga satsningen, säger Hämeri.

Nya initiativ

Statens motfinansiering allokeras till universitetens grundkapital, vars avkastning universiteten kan använda för att stödja sin verksamhet. Donationsmedlen som samlats in under tiden för motfinansieringsprogrammet kan universiteten använda som de vill: medlen kan avsättas i fonder eller användas som stöd för projekt som är viktiga för universiteten. 

Helsingfors universitet har redan fattat beslut om att till exempel inrätta nya professurer med hjälp av donationsmedlen.

– Våra nya initiativ innefattar bland annat en svenskspråkig professur inom datavetenskap med särskilt fokus på artificiell intelligens. Vi har också beslutat att inrätta en professur inom konstforskning, berättar Hämeri.

Utöver det finansiella stödet förstärker donationerna universitetets samverkan med samhället.

– Dialogen och partnerskapet med våra donatorer är mycket betydelsefulla för oss. Genom samarbete kan vi stärka vår målsättning att vara ett internationellt framgångsrikt och intressant multidisciplinärt forsknings- och bildningsuniversitet, säger Pia Dolivo som ansvarar för universitetets medelsanskaffning.

Statens motfinansieringsprogram 2020–2022

Bakgrunden till kapitaliseringen av universiteten är det beslut som Sitras förvaltningsråd i december 2019 fattade om att bevilja universiteten ett engångsstöd på 100 miljoner euro. 67 miljoner euro delades ut i proportion till de donationer som universiteten samlat in i enlighet med reglerna för motfinansieringsprogrammet, så att den motfinansieringssumma som ett enskilt universitet fick inte kunde överstiga 11 miljoner euro. Den maximala koefficienten som fastställdes på förhand var 2,5. Slutligen blev koefficienten för samtliga universitet 0,96. Resten av kapitaliseringen (33 miljoner euro) baserade sig på indikatorer som gäller genomslaget av den forskning som universiteten bedriver.