Raija Rymin-Nevanlinnas testamentsdonation betydelsefull för vetenskapsområdet ryska språket och litteraturen

Rysk litteratur och i synnerhet modern rysk poesi var mycket viktiga för lektor Raija Rymin-Nevanlinna, och hon donerade sin förmögenhet till Helsingfors universitet för att understöda forskning om och översättning av rysk litteratur. Donationens betydelse syns redan inom vetenskapsområdet.

Raija Rymin-Nevanlinna studerade ryska och tjeckiska vid Helsingfors universitet. Hon var utan tvekan ett språkgeni. Trots att finska var hennes modersmål glömde hon språket nästan helt under sina år som krigsbarn i Sverige. När hon återvände till Finland gick hon i skola på svenska, men lärde sig också snabbt finska igen. Hon kunde även franska och engelska.

Rymin-Nevanlinna var lektor i ryska språket vid Finska Samskolan i 33 år (1967–2000). Vid sidan av denna huvudsakliga tjänst arbetade hon som tolk och privatlärare i ryska samt översatte rysk litteratur till finska. Särskilt modern poesi låg henne varmt om hjärtat.

Eftersom hon var alumn vid Helsingfors universitet gjorde hon en testamentsdonation till universitetet för att understöda forskning om och översättning av rysk litteratur. Raija Rymin-Nevanlinna kom från anspråkslösa förhållanden, men samlade ihop sin förmögenhet genom arbete och sparsamhet.

Raija Rymin-Nevanlinna och hennes make Jorma Nevanlinna hade ett inbördes testamente, men efter att Rymin-Nevanlinna dött avsade sig Jorma Nevanlinna sin nyttjanderätt till fördel för Helsingfors universitet. Han medverkade därmed märkbart till att donationens avkastning kunde tas i bruk redan 2012. Kapitalet är 650 000 euro och av det utdelas årligen stipendier till ett värde av 27 000 euro.

Stöd för studenter, forskning och översättning

Enligt Tomi Huttunen, professor i rysk litteratur och kultur, har avkastningen från Raija Rymin-Nevanlinnas testamentsdonation använts för att stödja studenter i ryska språket och litteraturen.

– Ur fonden har det årligen delats ut gradustipendier till studenter i ryska språket och litteraturen, stipendier för doktorander och resestöd för forskning om rysk litteratur och översättning av den. Studenterna har på så vis kunnat delta i skönlitterärt översättningsarbete och vetenskaplig publikationsverksamhet, vilket också har understött deras integration i vetenskapsområdets forskning.

Också forskningen har fått stöd

– Aktuell forskning i historien om översättning av rysk litteratur till finska utnyttjar nya redskap inom digital humaniora, vilket hjälper oss få en bättre helhetsbild om nationellt betydande litteraturhistoriska frågor. Dessutom har vi i samarbete med Tammerfors universitet skapat en parallellkorpus som lämpar sig för att jämföra skönlitterära texter, berättar Huttunen.

I Raija Rymin-Nevanlinnas testamentsdonations anda används fonden för att understödja översättning av rysk litteratur och för att belöna översättarna.

– En unik antologi om modern rysk poesi bereds för närvarande av den prisbelönta diktaren och översättaren Pauli Tapio, berättar professor Huttunen.

Med stöd av fonden har man också bjudit berömda ryska författare och forskare till Finland och arrangerat seminarier inom området.

– Forskningen om rysk litteratur, översättning av rysk litteratur samt ryska språket har kommit närmare varandra. För vetenskapsområdet är det mycket viktigt, säger professor Tomi Huttunen.

– Den ryska litteraturen har varit mer framträdande i Finland på 2010-talet och glädjande mycket modern rysk litteratur har också publicerats på finska. Även i detta har Rymin-Nevanlinnas fond en betydande roll både nu och i framtiden.

Testamentera till framtidens forskning

Forskningen möjliggör lösningar till de stora globala utmaningarna. En testamentsgåva erbjuder en möjlighet för dig att ge i arv en mycket betydelsefull gåva för framtidens forskning, framtida generationer och för hela samhället.

Helsingfors universitet är en pålitlig mottagare och investerare av en testamentsgåva. Universitetet tar årligen emot flera testamentsgåvor som är riktade till olika vetenskapsområden. Universitetet har flera historiska fonder som baserar sig på testamentsgåvor och den äldsta av dem baserar sig på löjtnant Erik Ekestubbes testamente från 1745.

Universitetets fonder och namngivna fonder

Du kan testamentera din donation direkt till ett forskningsområde. Medlen kan även fonderas som en namngiven fond som bär donatorns namn. Namngivna fonder fonderas som en del av universitetets vetenskapsfonder. En namngiven fond kan du grunda även under din livstid.

Kontakta oss

Om du har frågor kring hur man testamenterar till Helsingfors universitet kan du kontakta universitetets enhet för donatorrelationer.

Bekanta dig med hur man testamenterar till framtidens forskning och kontakta oss!