Miljondonation från Sakari Alhopuros Stiftelse till Helsingfors universitet för grundforskning om coronaviruset

Sakari Alhopuros stiftelse har beslutat att donera en miljon euro till professorn i virologi Kalle Sakselas forskargrupp. Tack vare finansieringen kan gruppen påskynda den akademiska grundforskningen om viruset SARS-CoV-2. Grundforskningen behövs till exempel för utveckling av vaccin mot det snabbt föränderliga viruset. Genom satsning på coronavirusforskningen skapas en ny grund för kompetensutveckling i virologi och möjligheterna att reagera mot eventuella framtida pandemier.

Professor Kalle Saksela har undersökt olika virus redan i flera årtionden. Det finländska forskarsamfundets starka kompetens i grundläggande virologi var en förutsättning för att ett forskningsarbete kring coronaviruspandemin snabbt kunde inledas också vid ett antal universitet i Finland. Målet med forskningen är såväl att hjälpa förstå viruset och hur det sprider sig som utveckla vården samt läkemedel och vacciner mot coronaviruset.

I fokus för arbetet av Kalle Sakselas forskargrupp är nu särskilt att utveckla ett sådant förmånligt vaccin mot coronaviruset som kan omformas mot virusmutationer, är lätt att dosera och utöver att skydda den som får vaccinet mot coronavirussjukdomen också hindrar den vaccinerade från att smitta andra med coronavirusinfektionen.

Den kompetens som uppstår genom arbetet med vaccinutveckling ökar samtidigt forskarnas beredskap att förstå andra virus som liknar coronaviruset också i framtiden.

– Forskningsprojektet baserar sig på en grundforskning i virologi, cancerbiologi och genöverföringstekniker som redan länge pågått vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet. Forskningen kan nu effektivt utnyttjas för utvecklingen av ett vaccin som är baserat på en virusvektor, säger Kalle Saksela. 

– I denna forskning utkristalliseras grundforskningens viktiga roll och värde, det vill säga värdet av att långsiktigt utöka den vetenskapliga kompetensen. Det är något som också ger beredskap att svara mot plötsliga, även oväntade vetenskapliga och samhälleliga utmaningar, fortsätter Saksela.

forskningsarbetet kan påskyndas genom donationer

 

Sakari Alhopuros stiftelse stöder medicinsk, miljörelaterad och ekonomisk forskning: coronapandemin har ett nära samband med alla dessa områden.

– Stiftelsen anser den finländska vaccinforskningen vara av avgörande vikt i arbetet med att stävja pandemin. Målet på lång sikt är att trygga framtiden för forskningen i Finland. Beredskapen mot framtida pandemier kräver avancerad kompetens inom vetenskapsområdet, och den vill vi stödja genom vår donation, säger stiftelsens grundare, medicinalrådet Sakari Alhopuro i stiftelsens meddelande.

– Jag vill på Helsingfors universitets vägnar tacka Sakari Alhopuros stiftelse för en viktig donation. Donationerna har en viktig roll också i stödet av grundforskningen i synnerhet i sådana här tider, säger fakultetens dekanus Risto Renkonen tacksamt.

Med stöd av stiftelsens donation kan Sakselas forskargrupp sätta fart på forskningen. För närvarande har grundforskning om vaccinutveckling med stöd av finansiering från Finlands Akademi gjorts av en forskare på heltid i Sakselas laboratorium vid Helsingfors universitet.

Tack vare donationen kan Saksela rekrytera ett team av vaccinforskare till Mejlans.

– Målet är att teamets arbete genom grundforskning genererar solid kunskap till exempel till stöd för arbetet med vaccinutveckling också i framtiden. Å andra sidan påskyndar donationen forskningen om en befintlig vaccinkandidat så att man i utvecklingsarbetet kan framskrida till forskningsfaser som inbegriper tester på människor under sommaren 2021. Tack vare donationen kan teamet också koncentrera sig på att undersöka närmare de lovande varianter av vaccinantigener som vi upptäckt men som vi tidigare inte har kunnat undersöka.  Ett centralt mål är också att utvidga projektet så att vi bättre kan förbereda oss för varianter av SARS-CoV-2, säger Kalle Saksela.

tvärvetenskaplig forskning

Vid Helsingfors universitet pågår forskning kring coronaviruset i flera fakulteter och ur flera olika perspektiv. Särskilt den kompetens i och erfarenhet av hotande infektionssjukdomar som forskarna på Campus Mejlans och Campus Vik besitter har en betydande roll när man genom vetenskapliga metoder strävar efter att både stävja den nuvarande pandemin och skapa beredskap för eventuella framtida pandemier. Forskarna vid Helsingfors universitet och HUS Helsingfors universitetssjukhus har tillsammans också inlett flera tiotals forskningsprojekt kring patientvård.

Läs mer om coronavirusforskningen vid Helsingfors universitet (på finska).

Sedan våren 2020 har Helsingfors universitet redan tidigare fått över 300 000 euro i donationer för coronavirusforskningen. Av donationsmedlen har utdelats stöd till forskargrupper som leds av professorn i virologi Olli Vapalahti, professorn i infektionssjukdomar Anu Kantele, professorn i patologi Olli Carpen, biträdande professorn i hotande infektionssjukdomar Tarja Sironen och akademiforskare Giuseppe Balistreri. Kom med och gör en donation på webben eller som kontoöverföring.