Landets första professur i individanpassad cancermedicin inrättas vid Helsingfors universitet och HUS

Ny professur ska främja cancerforskning som utvecklar patientvården i en mer individanpassad riktning. Målet är att föra nya innovationer till patientvården.

Idag på världscancerdagen 4.2 inrättas Finlands första professur i individanpassad cancermedicin vid Helsingfors universitet och HUS Helsingfors universitetssjukhus. Professuren är permanent och finansieras med donationsmedel från läkemedelsbolagen Bayer, Novartis och Roche under de fem första åren.

Professuren inrättas vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet för att främja individanpassad cancerbehandling med hjälp av undervisning, vetenskaplig forskning och ett omfattande samarbete.

Uppgiftsområdet för den nya professuren är brett. Professorn ska leda grundforskningen och den translationella forskningen i individanpassad cancerbehandling och främja implementeringen av deras kliniska tillämpningar.

Målet är att utveckla cancerdiagnostiken samt att främja läkemedelsforskning och kunskapsbaserat beslutsfattande. Dessutom har samarbete mellan olika intressegrupper en framträdande roll, både i Finland och internationellt.

Professuren nyttig både för forskningen och patienterna

”En professur för individanpassad cancerbehandling är ovanlig även internationellt. Vi är särskilt glada över att vi i Finland är bland de första att få en sådan här professur”, konstaterar Anne Remes, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

”Vi förväntar oss att cancerbehandlingen utvecklas åt det mer individanpassade hållet i framtiden. En noggrant individanpassad vård som riktar in sig på specifika särdrag hos en cancersjukdom förbättrar vårdresultaten, samt hälso- och sjukvårdens effektivitet”, säger Remes.

Den blivande professorn, som tillsätts genom öppet ansökningsförfarande, ska samtidigt inneha en bitjänst som överläkare vid HUS Cancercentrum.

”Det är viktigt att professorn också arbetar vid universitetskliniken, eftersom många betydande forskningsämnen får sin början just inom patientvården”, berättar Johanna Mattson, direktör för HUS Cancercentrum.

”Samtidigt påskyndar det tillämpningen av nya forskningsresultat inom patientvården”, fortsätter Mattson.

Minna Anttonen, verksamhetsledare för Cancerpatienterna i Finland rf, ser professuren som ett tydligt tecken på att det finns en tilltro till den individanpassade cancerbehandlingens möjligheter i Finland.

”Här finns en tro på att patientvården blir individanpassad inom den närmaste framtiden. Det inger hopp hos patienterna. En professur som inrättats med donationsmedel visar dessutom att man värdesätter finländsk forskningsinfrastruktur. Grunden för det här initiativet har lagts av HUS och Helsingfors universitets målmedvetna högklassiga cancerforskning.”

Professurens finansiärer tror på en miljö som främjar individanpassad hälso- och sjukvård i Finland

Ur finansiärernas synvinkel erbjuder Finland en utmärkt miljö för att främja forskning i individanpassad cancerbehandling och för att utveckla vårdpraxis. Ett högklassigt akademiskt forskningsfält, en forsknings- och innovationsbejakande hälsovårdssektor samt tillgången till hälsodata bildar en unik referensram. Såväl Roche, Novartis som Bayer är internationellt verksamma inom cancerområdet och har som mål att ta fram innovativa och mer riktade läkemedelsbehandlingar mot cancer.

Lisätietoja