Kansler Kaarle Hämeri: Donationer till universitetet gagnar hela samhället

För att universitetens ekonomi ska tryggas och fri forskning möjliggöras krävs det flera finansieringskällor. Även donationer spelar en betydande roll. Vid universitetet arbetar omkring 100 professorer eller andra experter vars arbete finansieras helt eller delvis med donationsmedel.

Finland har ett högklassigt offentligt finansierat universitetssystem. Merparten av finansieringen kommer som direkt budgetfinansiering och också största delen av den resterande summan som extern finansiering från staten. Även om den offentliga finansieringens BNP-andel är hög, är den långt ifrån den internationella toppen. Finlands särdrag har under de senaste åren varit minskad offentlig finansiering – inte ens den ekonomiska tillväxten syns som investeringar i högskolorna, vilket den gör i andra nordiska länder. Samtidigt är förväntningarna på universiteten betydligt högre till exempel i fråga om livslångt lärande.

Donationer möjliggjör fri forskningsarbete

Den finländska finansieringsmodellen för universitet är den mest resultatinriktade i världen. Man kommer överens om resultatmål med ministeriet och pengarna i budgeten delas mellan universiteten utgående från uppnådda mål. Den låga andelen finansiering som inte är bunden till resultatindikatorer har uppfattats som problematisk i synnerhet för forskningens del, till och med av OECD. Högskolepolitiken har starkt påverkat riktlinjerna för universitetens verksamhet.

För att universitetens ekonomi ska tryggas och fri forskning möjliggöras krävs det flera finansieringskällor. Extern finansiering som är oavhängig av statsbudgeten är bland annat finansiering från EU eller stiftelser, och alla universitet strävar efter att öka dessa finansieringskällors andel. Även donationer spelar en betydande roll.

Att donera till Helsingfors universitet är en tradition med långa anor. Den äldsta stipendiefonden baserar sig på löjtnant Erik Ekestubbes stipendium från 1745. Med tiden har antalet fonder ökat och donationsmedlen förvaltas i dag med hjälp av professionell och ansvarsfull placeringsverksamhet. Avkastningen från donationsmedlen används för att finansiera universitetets verksamhet, medan kapitalet växer som placeringar.

Även små donationer har en stor inverkan

Donationerna har en direkt inverkan på forskning, undervisning och studier vid universitetet. De används ofta utgående från långsiktiga planer och de ökar stabiliteten i dessa tider av osäker statsfinansiering. Universiteten samlar aktivt in donationer från alumner, företag, stiftelser och andra aktörer. Det krävs tid för att donationerna ska bli en del av vår kultur, men i allt högre grad upplevs universitetens betydelse vara så stor att man vill stödja dem. I en ny donationskultur gör många bäckar små tillsammans en stor å. Den nya kulturen stöds också av statens beslut att bevilja rätt till skatteavdrag för donationer till universitet, för privatpersoners del gäller detta donationer på upptill 500 000 euro.

En donation till universitetet är alltid vederlagsfri. Donatorn kan inte påverka personval, studentantagningen, undervisningen, forskningen eller publikationerna på ett sätt som inte är i linje med universitetets strategi, våra värderingar eller våra forskningsetiska anvisningar. Universitetet följer noggrant sina etiska principer för medelsanskaffning.

Vid universitetet arbetar omkring 100 professorer eller andra experter vars arbete finansieras helt eller delvis med donationsmedel. Redan i dagsläget har donationsmedlen stor betydelse för forskningen och undervisningen. Men de samhälleliga utmaningarna är stora och det krävs resurser för att kunna svara på dem. Donationerna blir allt viktigare för att säkerställa universitetets framtida verksamhet.

Vi förändrar världen mot det bättre med donationsmedel

Med donerade medel kan universitetet förbättra världen. De hjälper forskare och studenter att hitta svar på frågor som är centrala med tanke på mänsklighetens framtid. Dessutom ger donationer upphov till värdefullt samarbete, som gynnar både donatorerna, universitetet och samhället i stort. Det bästa slutresultatet uppnås vanligen genom långsiktig växelverkan där donatorns tankar och universitetets strategi öppet möts.

Den 26 november firar Helsingfors universitet temadagen Donera idag. I år är temat cancerforskning. Över 35 professorer och hundratals andra experter vid vårt universitet arbetar kring temat. Stödet från donatorerna hjälper dem finna lösningar som stort gynnar det finländska samhället – oss alla!