Framtiden vilar på kompetens

OP Gruppen donerar 6,3 miljoner euro till universiteten i Finland i finansieringsomgången som slutar i juni 2017.

Den största potten i OP:s miljondonation, en miljon euro, går till Helsingfors universitet. Universitetet har beslutat använda finansieringen för utveckling av det juridiska utbildningsområdet.

– OP lever av Finland, och Finlands historia och framför allt landets framtid baserar på kompetens. Vi är ett litet land och därför är det viktigt att ha kompetenser i världsklass till vårt förfogande också i framtiden. Ju mer man tänker på OP:s roll som en del av vårt samhälle, desto naturligare känns donationen, säger OP Gruppens chefdirektör Reijo Karhinen som motivering för miljondonationen till de finländska universiteten.

– Ett företag med äkta andelslagsverksamhet har en dubbelroll, rollen som affärsföretag och en samhällsroll. I vår affärsroll måste vi göra ett så bra ekonomiskt resultat som möjligt, och när resultatet är bra är det vår skyldighet att använda det för våra ägarkunders och vår omvärlds bästa.

OP Gruppens donation till Helsingfors universitet är vederlagsfri och ingår i statens motfinansieringsprogram som avslutas i juni 2017. Staten investerar högst tre euro för varje donerad euro. Koefficienten bestäms efter att programmet avslutats och beror på den totala summan av donationer som universiteten samlat in.

– Jag förstår att situationen är som den är med den statliga finansieringen och att universitetsvärlden inte kunde undgå nedskärningar. Statens motfinansieringsprogram motiverade oss att donera, eftersom donationens genomslagskraft växer. Genom programmet kan universiteten öka sin finansiering, säger Karhinen.

Enligt Karhinen måste samhället i framtiden stå för grundfinansieringen och universiteten måste behålla sin oberoende ställning, men samtidigt anser han att företagen kommer att spela en viktigare roll.

– Finlands näringsliv måste delta i finansieringen och utvecklingen av spetskompetens. Att det skulle vara bara samhällets roll hör till det förgångna. Genom att donera kan vi sporra till ännu bättre resultat inom forskning och undervisning.

Donationen går till utveckling av utbildningen i juridik

Helsingfors universitetet har beslutat använda OP Gruppens finansiering för utveckling av det juridiska utbildningsområdet. Universitetet och OP Gruppen har ett gemensamt intresse t.ex. när det gäller andelslag och rätt.

– Helsingfors universitet gör ett utmärkt jobb och har framgång internationellt. Beslutet att donera påverkades också av att universitetets planer och målsättningar ligger i linje med vår verksamhet, säger Tuuli Kousa, OP-gruppens direktör för samhälls- och medierelationer.

Professorn i handelsrätt Seppo Villa berättar att kunskaperna om företagsformens juridik inte är särskilt goda i Finland, trots att just OP Gruppen är ett bra exempel på hur stort ett företag med andelslagsmodell kan bli.

– Vi har få forskare som forskar i kooperativa företag och rätt eller andelslagsverksamhet. Andelen publikationer är liten och svarar inte på behovet. Vi vill utveckla forskningen på området genom att stärka t.ex. undervisningen och forskningen om kooperativa företag vid universitetet och öka kännedomen om andelslagsverksamhet i Finland, säger Villa.

Do­ne­ra idag -da­gen 24.4.2017 upp­ma­nar till in­sat­ser för värl­dens bäs­ta!

På temadagen Donera idag vill vi inbjuda universitetets vänner, studenter och personal att diskutera och sprida budskapet om donationsmedlens betydelse för vetenskapen, forskningen och studenterna. Varje donation till universitetet är ett viktigt stöd till vetenskapen och hjälper våra forskare och studenter verka för en bättre värld.

På temadagen måndagen den 24 april kommer donationstemat att uppmärksammas med infodisker som finns utplacerade på universitetets olika campus kl. 11–14. Fråga mer om donationer, diskutera och sprid budskapet.

Donationer som görs inom ramen för temadagen Donera idag styrs till universitetets fond 375-Framtidsfonden. Medlen används till att stödja vetenskap, forskning, undervisning och samverkan med samhället. Donationerna omfattas av statens motfinansiering som kan mångfaldiga effekten av donationerna. Donationer på minst 850 euro per år är skatteavdragsgilla.

Varje donation är ett viktigt stöd till forskning och studier. Välkommen att stödja vetenskapen! Det går enkelt och smidigt att donera på adressen onlinedonation.helsinki.fi. Du kan donera 10 euro per telefon genom att skicka ett meddelande med texten ”HY” till numret 16499.

Tack alla som deltog 2016! Helsingfors universitets vänner donerade nästan 60 000 euro för vetenskapen och studier.

Bekanta dig med våra donatorer och stipendiater i årsboken som publiceras den 24 april 2017.