Carl-Heinz Klatts, alumn i veterinärmedicin, testamentsmedel fortsätter arbetet för internationalisering

Ett testamente fortsätter donatorns livsverk, och det är många som vill stödja forskning som de anser vara viktigt genom att donera. Under de senaste åren har till exempel Veterinärmedicinska fakulteten mottagit flera legat, och donationer är av stor betydelse för forskning och studier.

Antti Sukura, dekan för Veterinärmedicinska fakulteten, har följt donationskulturens utveckling under hela 2000-talet, först som professor i patologi och sedan 2007 även som dekan för Veterinärmedicinska fakulteten.

– Den internationella donationskulturen håller först nu på att komma till Finland. I Förenta staterna är det vanligt att donera betydande tillgångar genom testamente eller redan tidigare för ändamål som stöder donatorns mål. Via donationerna fortsätter donatorns livsverk, eller livsverket får permanent mening och kontinuitet, funderar dekan Sukura.  

Många som är intresserade av att göra ett testamente för att stödja veterinärmedicin har kontaktat universitetet under Antti Sukuras tid som dekan. År 2018 bildades Carl-Heinz och Ingebor Klatts fond som en del av Fonden för veterinärmedicin med ett av de största legat som universitetet erhållit under de senaste åren. Fondens kapital uppgår till nästan en miljon euro.

– Veterinärmedicine alumn Carl-Heinz Klatts testamente är precis som beskrivs ovan: Vinsten från hans testamente används för att främja mål som var viktiga för honom, såsom främjandet av internationalitet och samarbete mellan Helsingfors universitet och hans alma mater, veterinärhögskolan i Hannover, fortsätter Sukura. 

– Med hjälp av testamentet utvecklas veterinärmedicinen permanent.

Från Hannover till Helsingfors

Carl-Heinz Klatt (1921–2010), som föddes och blev student i Helsingfors, tog kandidatexamen i veterinärmedicin från Hannover 1944 och en doktorsexamen i veterinärmedicin från Bern 1948. Internationella studier var typiska för tiden, eftersom Veterinärmedicinska högskolan grundades i Finland först 1945. Klatt gjorde sitt livsverk i Helsingfors som stadsveterinär och undervisade i veterinärmedicinens historia vid Veterinärmedicinska högskolan även efter att han blivit pensionerad på 1980-talet.

Klatt och hans tyska maka Ingebor Klatt samlade tillgångar både i Tyskland och Finland. 

–  Det tog emellertid tid att reda ut tillgångarna i Tyskland och Finland, och Carl-Heinz och Ingebor Klatts fond, som förverkligar Klatts vilja, etablerades därför först 2018. Fonden är en viktig del av fonden för veterinärmedicin och samtidigt dess största namngivna fond i fråga om kapital, berättar dekan Sukura om bakgrunden till donationen.

Testamentsmedlen fortsätter arbetet för internationalisering

Carl-Heinz Klatt hade också nära internationella relationer efter sina studier, och för honom var internationalitet viktig för att förvärva nya kunskaper och färdigheter och för att utveckla vetenskapsområdet. Omfattande språkkunskaper var också viktiga för studentutbytet, vilket Klatt uppmuntrade studerande till redan innan nuvarande utbytesprogram existerade.

– Det känns väldigt naturligt att han testamenterade största delen av sin egendom till veterinärmedicinskt samarbete och utbyte mellan Helsingfors och Hannover, säger dekan Sukura.

– För närvarande använder vi Klattfondens intäkter för att finansiera en doktorand i ett gemensamt forskningsprojekt mellan veterinärhögskolan i Hannover och Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. I projektet studeras miljöföroreningars, särskilt tungmetallers, verkningar och verkningsmekanismer på könsceller i husdjur. Forskning om reproduktiv hälsa är en del av den forskning om människors, djurs och miljöns hälsa som är viktig för fakulteten, och därmed implementerar den Klatts vilja och universitetets mål på ett mycket bra sätt, säger dekan Sukura om fondens betydelse för studerande och forskning.

Veterinärmedicinens historia var viktig för Klatt, och utöver undervisningsarbetet byggde han också upp och upprätthöll verksamheten vid Veterinärmedicinska museet. 

– När lämpliga projekt kommer upp kommer även forskningen om veterinärmedicinens historia att få stöd från fonden, säger Sukura. 

På testamentsdagen den 13 september 2021 lyfter vi fram vikten av donationer  

Helsingfors universitet ordnar för tredje gången en tillställning på testamentsdagen den 13 september 2021. Nu under coronatiden går det att delta på distans.  

– Förra året följdes vårt online-event av 50–60 deltagare, säger Pia Dolivo, enhetschef för kommunikation och samhällsrelationer. I sin föreläsning på testamentsdagen berättar hon tillsammans med universitetets advokat Laura Karppinen om hur man kan testamentera egendom till universitetet.  

Testamentsdagens program kommer också att innehålla exempel på donationsmedlens betydelse som stöd för ett visst vetenskapsområde, framförda av Veterinärmedicinska fakultetens prodekan Olli Peltoniemi.  

Pia Dolivo tackar alla som stöder forskning och studier vid Helsingfors universitet i sina testamenten.  

– Utöver medicin är veterinärmedicin ett av de områden där vi får regelbundna förfrågningar om hur man kan stödja fältet med testamentsmedel. Naturligtvis vet vi inte hurdana testamenten människor upprättar innan testamenten realiseras, vilket ibland är först efter flera årtionden.  

– Klatts testamente är exceptionellt stort på universitetsskalan. Alla testamenten är emellertid viktiga med tanke på helheten. Beloppet på de testamentstillgångar som universitetet erhåller varierar vanligen från några tiotusentals euro till några hundratusentals euro,

Läs mer om testamentgåvor till Helsingfors universitet

Carl-Heinz Martin Hubertus Klatt (8.4.1921-22.1.2010) 

Efter examen från Schweiz 1948 arbetade Carl-Heinz Klatt i Stockholm från 1948 till 1949, varefter han kom till Helsingfors och arbetade för staden inom laboratorie- och livsmedelshygien. Han pensionerade sig från sitt yrke som stadsveterinär 1984.

Utöver sitt tjänstearbete undervisade Carl-Heinz Klatt i veterinärmedicinens historia vid Veterinärhögskolan i början av 1980-talet och fick docentur i veterinärmedicinens historia 1983. Klatt arbetade länge vid den internationella organisationen för veterinärmedicinens historia på 1970–1990-talen och var också nära involverad i verksamheten vid Finlands veterinärmedicinska museum, vars samlingar numera är en del av Helsingfors universitetsmuseum. Veterinäruniversitetet införlivades i Helsingfors universitet 1995.

Utöver sina internationella studier var Carl-Heinz Klatts band till utlandet starka på grund av hans familjeband eftersom han sedan 1948 var gift med Ingeborg Gisela Pfeiffer, född i Tyskland.  Deras enda arvinge dog 1993. 

Källa: dekan Antti Sukura 

Testamenten som stöd för framtidens vetenskap

Det är möjligt att upprätta ett testamente till förmån för Helsingfors universitet och så minnas till exempel ett vetenskapsområde som man anser vara viktigt, forskningsfrågor eller studerande. Om så önskas kan testamentet också lämnas in i universitetets arkiv, och regler kan utarbetas för den fond som eventuellt kan skapas med testamentets tillgångar när testamentet upprättas. Läs mer om hur man kan upprätta ett testamente. 

Universitetet bjuder också in donatorer som har upprättat ett testamente till förmån för universitetet att ansluta sig till donatorsamfundet. Universitetet förvaltar testamenten och testamentstillgångar på ett tillförlitligt sätt och respekterar testatorns önskemål. Läs mer om legat.