Östersjöns första inhemska fiskart fick sitt vetenskapliga namn

Den nya plattfiskarten i Östersjön, den så kallade ”Östersjöflundran”, har fått det latinska namnet Platichthys solemdali efter den norske marinbiologen Per Solemdal. Flundran bekräftades vara en ny fiskart genom genetiska studier år 2017.

Östersjöflundran Platichthys solemdali är den första identifierade endemiska fiskarten i Östersjön, d.v.s. det är en art som utvecklats och förekommer enbart i Östersjön.

– Orsaken till att vi inte har identifierat arten tidigare är att den nya arten till sitt utseende är så gott som identisk med en annan i Östersjön förekommande art, den så kallade vanliga flundran, skrubbskäddan, Platichthys flesus, säger professor Juha Merilä vid Helsingfors universitet. 

Skrubbskäddan och Östersjöflundran skiljs åt främst via genetiska metoder eller genom att undersöka deras romkorn. Arterna skiljer sig också vad beträffar deras lekbeteende: den nya arten P. solemdali lägger sin rom på botten i kustnära områden, medan den tidigare kända arten P. flesus lägger svävande rom på större djup i öppna havet. Den nya arten förekommer oftare i Finska viken medan den andra arten är vanlig främst i södra och centrala Östersjön.

Artbeskrivningen och namngivningen av den nya arten har gjorts av forskare vid Helsingfors universitet. Att det är fråga om två olika arter är nu således officiellt.

– Den formella artbeskrivningen med därtill hörande centrala begrepp och latinska vetenskapliga namn är viktig för biologin i allmänhet och den biologiska taxonomin i synnerhet, säger Merilä.

Det vetenskapliga namnet Platichthys solemdali tillägnas forskaren Per Solemdal (1941–2016), som var den första att utforska Östersjöflundrans rom och mjölke samt havssalinitetens inverkan på dessa. Hans forskning lade också grunden för den forskning som kom att ta de konkreta stegen till att identifiera Östersjöflundran och särskilja den till sin egen art.Att officiellt särskilja flundrorna till två olika arter är väsentligt även för att kunna utöva bättre fiskeriförvaltning samt göra korrekta beståndsuppskattningar och skyddsplaner.

– Eftersom dessa två flundrearter felaktigt har behandlats som en och samma art, grundar sig flundrans kommersiella fiske i Östersjön, eller kan grunda sig, på felaktiga antaganden. Då fisket riktar sig mot båda arterna i områden där bestånden är blandade, föreligger faran att arten med det svagare beståndet omedvetet beskattas för mycket.

Referenser:

Vetenskaplig artikel om den nya arten: Platichthys solemdali sp. nov. (Actinopterygii, Pleuronectiformes): A New Flounder Species From the Baltic Sea. Paolo Momigliano, Gaël P. J. Denys, Henri Jokinen and Juha Merilä. Frontiers of Marine Sciences, 11 July 2018 | https://doi.org/10.3389/fmars.2018.00225

Tidigare forskning om artbildningen:

De genetiska studierna som år 2017 bekräftade att det är fråga om en ny art utfördes av forskare vid Helsingfors universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Resultatet visade att artbildningen i Östersjön har skett rekordsnabbt, på enbart 8500 år. Normalt brukar artbildning av detta slag ta betydligt längre tid, hundratusen till flera miljoner år.

Vetenskaplig artikel om den rekordsnabba evolutionen: Extraordinarily rapid speciation in a marine fish. Paolo Momigliano, Henri Jokinen, Antoine Fraimout, Ann-Britt Florin, Alf Norkko, and Juha Merilä. PNAS May 22, 2017. 201615109; published ahead of print May 22, 2017. https://doi.org/10.1073/pnas.1615109114