Undervisningsmetoder som utgår från karaktärsstyrkorna ökar elevernas välbefinnande

Sådana undervisningsmetoder som grundar sig på identifiering av karaktärsstyrkorna och styrkebaserat lärande främjar elevernas sociala färdigheter, välbefinnande och möjligheter att själv identifiera de egna styrkorna.

I sin doktorsavhandling granskar pedagogie magister Kaisa Vuorinen hur elevernas välbefinnande, sociala färdigheter och möjligheter att nå sin bästa potential kan stödjas genom att identifiera och utveckla karaktärsstyrkorna. Vuorinens doktorsavhandling är en av de första i Finland som fokuserar på stödjandet av karaktärsstyrkorna hos elever och lärare.

Vuorinens forskning visar på ett samband mellan utnyttjandet av elevernas personliga styrkor och deras allmänna välbefinnande, både direkt och indirekt i form av välbefinnande i skolan och skollust. Till exempel uthållighet, nyfikenhet och medkänsla betraktas som karaktärsstyrkor.

Vuorinen visar också att elever som var i behov av intensifierat eller särskilt stöd gynnades av styrkebaserat lärande, och uppvisade ökad skollust, uthållighet och minskat aggressivt beteende. Dessutom berättade lärarna att relationerna mellan eleverna och mellan eleverna och lärarna hade blivit bättre. 

Lärarna var nöjda med undersökningen, och sade att elevernas sociala färdigheter hade förbättrats. Lärarna noterade också att deras egen pedagogik hade blivit positivare. 

Förmågan att identifiera och utnyttja sina personliga styrkor ökade på ett statistiskt signifikant sätt bland de skolföreståndare inom småbarnspedagogiken som deltog i avhandlingens interventionsprogram.  

Positiv pedagogik stöder många olika elever

Vuorinens aktuella forskning bidrar till att belysa den positiva pedagogikens möjligheter att stödja olika elever under deras skolgång. 

– Jag hoppas att jag med min doktorsavhandling kan stödja barns och ungas möjligheter att identifiera och utveckla sina egna styrkor, säger Vuorinen. – Ett positivt perspektiv på elevernas mångsidiga styrkor stöder det traditionella skolarbetet på ett förträffligt sätt. 

Det handlar om att se det positiva hos var och en, lyfta fram det och kunna klä det i ord. 

– Jag hoppas också att varje elev får stöd för att utveckla sina karaktärsstyrkor och att styrkorna beaktas i allt högre grad i undervisningen. 

Karaktärsstyrkorna bidrar till ett gott liv och alla kan öva upp dem. Dessa egenskaper främjar välbefinnande, lärande och medkänsla, samt skapar en god grund för framtiden.

Vuorinens doktorsavhandling Luonteenvahvuusinterventiot, luonteenvahvuusopetuksen esittely, kehittäminen ja tutkiminen suomalaisessa koulutuksessa granskas fredag 29.4.2022 kl. 12 i Forsthusets sal I vid Helsingfors universitet, Unionsgatan 40, Helsingfors. 

Disputandens kontaktuppgifter:

Kaisa Vuorinen, kaisa.vuorinen@helsinki.fi, 041 527 0978

Kaisa Vuorinen är ursprungligen klasslärare och speciallärare samt pedagogie magister från Helsingfors universitet. De senaste åtta åren har hon tillsammans med docent, universitetslektor Lotta Uusitalo arbetat med forskning och utveckling inom positiv pedagogik, med särskild inriktning på styrkebaserad pedagogik. Vuorinen har skrivit flera populärvetenskapliga verk om positiv pedagogik och styrkebaserat lärande tillsammans med Uusitalo. Under de senaste åren har Vuorinen och Uusitalo arbetat med den digitala tjänsten Huomaa hyvä!, som grundar sig på Vuorinens forskning. Tjänsten hjälper barn och unga att identifiera sina styrkor på ett mångsidigt sätt, att lära sig att ge och ta emot positiv respons och att följa upp sin positiva utveckling under skolgången genom att sammanställa en portfolio över de egna styrkorna.