Pedagogiska fakulteten öppnar upp för högskolesamarbete med afrikanska länder

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet främjar finländska högskolors samarbete med afrikanska länder. Ett globalt nätverk, Global Innovation for Teaching and Learning (GINTL), har bildats för ändamålet.

Hanna Posti-Ahokas, docent och universitetsforskare, arbetar i GINTL-nätverket.

– Till exempel kan differentierad undervisning och aktivt lärande se väldigt olika ut i klassrum med tiotals elever och bristfälligt läromaterial, berättar Posti-Ahokas. 

De mest centrala frågorna handlar ändå om lärarens yrkeskunskap, identitet och motivation, samt hur dessa formas av samhällsstrukturen. Gemensam forskning ger perspektiv på kärnfrågorna inom utbildning, lärande och samarbete, samt på den särskilda förståelsen för lokala förhållanden som högklassig utbildning kräver.

GINTL, som hör till undervisnings- och kulturministeriets internationaliseringsprogram, syftar till att främja finländska högskolors globala kontakter, särskilt inom pedagogikens område. Nätverket består av 20 universitet och yrkeshögskolor som utvecklar nya former av partnerskap för att lösa globala utmaningar inom utbildning och lärande. I Afrika, Kina och Indien finns regionala nätverk som arbetar för gemensamma övergripande mål. 

Samarbete mellan finländska och afrikanska aktörer

Nätverket GINTL Africa har som främsta mål att kartlägga befintliga partnerskap mellan finländska och afrikanska högskolor och sammanföra aktörer för att öka genomslagskraften. 

– Många finländska högskolor samarbetar till exempel med University of Namibia, berättar Posti-Ahokas. – Det är viktigt att utveckla samarbetet på ett koordinerat sätt och även så att enskilda projekt inte belastar partnerskapsuniversitetets förvaltning i onödan. 

Särskilt inom lärarutbildningen är det viktigt att finländska forskningsuniversitet och yrkeshögskolor samarbetar, eftersom lärarutbildningen i de flesta afrikanska länder är på yrkeshögskolenivå. 

Samarbete för att främja forskningsbaserad utbildning

GINTL stöder högskolornas gemensamma främjande av forskningsbaserad utbildning genom tematiska seminarier och nätverksmöten, samt genom att finansiera projekt och resekostnader. 

De projekt som har fått finansiering rör bland annat utveckling av undervisning i huslig ekonomi i Ghana, lärande genom planering (LBD) i sydafrikanska skolor och utveckling av koncept för att stödja lärarutbildning i Somalia. Samordningsteamet vid Pedagogiska fakulteten bedriver också egen forskning om partnerskap och om hur partnerskap kan utvecklas, samt fungerar som handledare för examensarbeten som behandlar internationell utveckling inom utbildning. 

Hanna Posti-Ahokas har arbetat som forskare och expert i bland annat Etiopien, Tanzania och Eritrea. Hon är intresserad av att lära sig förstå praxisen och dynamiken i det internationella utbildningssamarbetet mellan högskolor. Forskningsprojektet, som befinner sig i startskedet, granskar bland annat ämnen för finländska doktorsavhandlingar inom det pedagogiska området som behandlar utbildning i afrikanska länder samt partnerskapsförhållanden i samband med doktorsavhandlingar. Forskningens kvalitet, relevans och användbarhet utvärderas utifrån olika, delvis motstridiga, kriterier. 

– Vilken typ av forskningskunskap lämpar sig bäst för utveckling av utbildning, på vilket sätt kan man utnyttja kunskapen och hur finansieras forskningen om utbildnings- och utvecklingsfrågor? frågar sig Posti-Ahokas. 

Post-Ahokas egen doktorsavhandling handlade om faktorer som påverkar flickors och unga kvinnors utbildningsframgångar i Tanzania. 

Handledningen av doktorsavhandlingar bidrar till att skapa en praktisk bild av utbildningsområdet i olika sammanhang. 

– Jag hoppas att GINTL kan erbjuda verkliga möjligheter att främja gemensam forskning och utveckling mellan universiteten i Finland och i de afrikanska länderna, säger Posti-Ahokas. – Samarbetet har många strukturella hinder, och det är viktigt att också undersöka dem. 

Hur kan vi skapa partnerskap som är så jämlika som möjligt och som är meningsfulla för alla parter? Vilken roll har universiteten i det internationella utbildningssamarbetet? GINTL söker svar på dessa frågor. 

Läs mer om GINTL

Partnerskapssamtal på UniPID:s och GINTL:s seminarium 19.5. Anmälningar per 16.5.

Afrikadagen vid Helsingfors universitet: One Health – Two Continents: Building a Better Future Together. Afrikadagen på Tankehörnan 25.5. kl. 13-14.30

Afrikadagens program vid pedagogiska fakulteten 25.5. 

Pedagogisk forskning tillsammans med Afrika

Pedagogiska fakulteten har flera forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med afrikanska forskare. Några exempel: 

MIDA FINNSOM Health and Education  är ett projekt tillsammans med Somalias statsuniversitet. Projektet fokuserar på att förbättra förmågan för institutioner och professionella inom hälso- och utbildningssektorn att erbjuda befolkningen kvalitativ hälsovård och utbildning i södra och mellersta Somalia.

Pedagogiska fakulteten utför kompletteringsutbildning av lärarutbildare i Kenya i samarbete med Nairobi universitet, Strathmore universitet, Pwani universitet och yrkeshögskolan Laurea.

Dessutom medverkar pedagogiska fakulteten i forskning om förebyggande av matematiska inlärningssvårigheter i daghem och skolor i Sydafrika, tillämpbarheten av läroplanen i huslig ekonomi i distansundervisning i Ghana och i engelsklärarutbildningen i Finland och Kenya.

Projekten som GINTL finansierar