Finländsk-kenyanskt samarbete transformerar Kenyas lärarutbildning och undervisningspraxis

Tillsammans med kenyanska och finländska samarbetspartner arbetar Helsingfors universitet för att höja kenyanska lärarutbildares och yrkesverksamma lärares kompetens. Målet är att stöda implementeringen av en kompetensbaserad läroplan i Kenyas skolor.

År 2017 introducerade Kenyas utbildningsministerium en kompetensbaserad läroplan för alla skolor i landet. Till skillnad från mer traditionella läroplaner, som generellt sett är fokuserade på teoretiska kunskaper och prov, betonar en kompetensbaserad läroplan elevers och studerandes möjligheter att anamma och tillämpa kunskap, förmågor och attityder till de situationer de möter i vardagen.

Den kompetensbaserade läroplanen togs i bruk för att tackla inlärnings- och undervisningskrisen i Kenya liksom för att utveckla elevernas och studerandenas lärande så att det motsvarar dagens utbildningsmässiga och samhälleliga behov. Förhoppningen var att de första barnen vars hela skolutbildningen följer den nya läroplanen skulle hinna slutföra sin grundläggande utbildning och påbörja sina universitetsstudier senast år 2027.

Trots de ambitiösa planerna har lärare och lärarutbildare i Kenya emellertid inte den erfarenhet eller utbildning som behövs för att effektivt kunna tillämpa den kompetensbaserade läroplanen i klassrummet. Dessutom har kenyanska universitet och högskolor som utbildar nya lärare fortfarande inte anpassat undervisningsplanen för sina examensprogram för att förbereda lärarstudenterna på att tillämpa den nya läroplanen.

Finländsk utbildningsexpertis lokaliseras i samarbete med kenyanska partner

Projektet TOTEMK (Training Trainers for Teacher Education and Management in Kenya)  lanserades 2020 i samarbete mellan Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Laurea, Strathmores universitet samt universiteten i Nairobi och Pwani. Projektet banar väg för en radikalt omarbetad och förbättrad lärarutbildning i Kenya.

TOTEMK understöds av alla viktiga utbildningspartner i Kenya, inklusive Kenyas regering, och finansieras av Finlands utrikesministerium under perioden 2020–2024.

– Vi hjälper våra kenyanska partner att utveckla skalbara undervisningsmodeller som fungerar i den lokala kontexten och möter lokala behov. Vi erbjuder exempel på god praxis och goda arbetssätt som fungerat väl, vilket underlättar för våra lokala samarbetspartner att skapa ett fungerande utbildningsprogram, säger Seija Karppinen, som leder projektet vid Helsingfors universitet.

Projektet har inspirerats av några av de mest ansedda finländska utbildningsmetoderna och verktygen men dessa har modifierats för lokala behov i samarbete med partnerna i Kenya. Genom en rad kurser med närundervisning och nätkurser som är öppna för alla, s.k. mooc-kurser, ges kenyanska lärarutbildare och lärare kompetens att tillämpa den nya läroplanen.

 – Det bästa med det finländska lärarutbildningssystemet i jämförelse med det kenyanska är att det är väldigt gediget. Lärare studerar i upp till fem år innan de är behöriga. De får fördjupad pedagogisk kunskap, kommunikationsförmåga it-kunskaper samt kompetenser för effektivt samarbete med andra yrkesgrupper. Varje lärare måste kunna göra sin research och hitta lösningar för varierande situationer och utmaningar i undervisningen, säger dr Robert Machyo, professor i etik, som deltar i och samordnar projektet vid Garissa universitet i Kenya.

De kunskaper som de kenyanska lärarutbildarna och lärarna erhåller genom projektet kommer inte enbart att bidra till en modernisering av Kenyas högskolor tack vare högklassig lärarutbildning, utan kommer dessutom att förbättra läranderesultaten för elever och studerande på alla utbildningsnivåer, vilket hjälper Kenya närmare FN:s fjärde hållbarhetsmål, god utbildning för alla.

Närundervisning vid tjugo lokala universitet

– Utbildningen syftar till effekt på lång sikt. Varje utbildningsmodul inkluderar tre utbildningsdagar som följs av intensiva perioder om 10–12 veckor där deltagarna delar med sig av och tillämpar sina nya kunskaper vid sina egna institutioner. Dessa perioder består av utbildningsrelaterade uppgifter och skräddarsydda handledningstillfällen, säger Karppinen.

Programmet har snart nått 15 procent av alla lärarutbildare i Kenya, eftersom dess fyra omfattande grundmoduler ges lärarutbildare vid 20 universitet.  De tre dagar långa intensivkurserna ges på plats i Nairobi. Projektteamet erbjuder deltagarna i utbildningsmodulerna även uppföljande seminarier och workshoppar, vilket stöder lärandet och hjälper dem att tillämpa sina nya teoretiska kunskaper i praktiken.

Under 2021–2022 har projektet lyckats slutföra grundläggande utbildningshelheter på teman som gäller bland annat 2000-talets lärande och undervisning, teknikunderstött lärande, pedagogiskt ledarskap och styrning, sociokulturella frågor samt egenmakt för lärare.

– Utöver de tre officiella partnerskapsinstitutionerna samarbetar vi i dagsläget med 17 universitet runtom i Kenya, vilket säkerställer en bred geografisk räckvidd för utbildning av lärare i hela landet. I genomsnitt har tre medarbetare vid varje universitet deltagit i våra utbildningstillfällen och är nu redo att sprida sina kunskaper till kollegor och studenter vid sina hemuniversitet, säger Karppinen.

– De teman som behandlas i de fyra grundmodulerna är nya för oss men ytterst relevanta för den nya kenyanska undervisningsmodellen. Det har varit särskilt fruktbart att utforska nya tekniker och webbverktyg till stöd för lärandet, berättar dr Magdalene Dimba, dekanus vid humanistiskt-samhällsvetenskapliga fakulteten vid Strathmores universitet.

Robert Machyo ger mycket god respons på sin egen utbildningserfarenhet.

– För mig var en av många höjdpunkter den första modulen som fokuserade på 2000-talets inlärnings- och undervisningsfärdigheter. Där fick vi lära oss om de 4 k:na – koordinering, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande, säger Machyo.

En annan deltagare framhöll att de moduler som anpassats till de lokala behoven var lyckade och har påverkat deltagarnas lärmiljö positivt.

– Alla kollegor och deltagare skapade en positiv miljö med unika och oförglömliga upplevelser och samtal.  De sociala och kulturella skillnaderna mellan oss syntes inte alls. Vi gick upp i varandra och agerade tillsammans.

Digitala resurser för långsiktigt lärande

Den andra metoden i projektet är det landsomfattande digitala kursformatet mooc (massive open online course). Mooc-helheten består av fyra delar; dels några baserade på närundervisningen, dels en som specifikt fokuserar på den kompetensbaserade läroplanen och kompetensbaserad bedömning. Kursen är öppen för alla lärarutbildare och lärare i Kenya.

– Innehållet i mooc-helheten har potential att nå många fler lärare, såväl lärarutbildare som lärare på det grundläggande och på andra stadiet, säger Karppinen.

Mooc-helheten fungerar ett komplement till utbildningsmodulerna genom att den erbjuder lärarutbildare och lärare en rad webbkurser och webbverktyg som kan användas under många år. Helsingfors universitet och dess projektpartner vidareutvecklar just nu en mooc-kurs för lansering under år 2023.

Planer för fördubblad effekt efter år 2024

Även om TOTEMK-projektet kommer att ha avsevärd effekt i Kenya finns det fortfarande många lärarutbildare och lärare i landet som behöver fortbildning i den nya läroplanen efter att TOTEMK avslutas 2024. Följaktligen har Helsingfors universitet utarbetat en ambitiös vision om att fördubbla projektets inflytande under perioden 2025–2030 genom att inrätta ett virtuellt utbildnings- och forskningscentrum, TOTEMK Training and Research Centre.

Målet med centret är att bygga vidare på och utvidga utbildningsprogrammen och mooc-kurserna under de fem första åren efter projektet i syfte att bedriva pedagogisk forskning och främja det kenyansk-finländska pedagogiska samarbetet. Utifrån den pågående framgångsrika finansieringsperioden har TOTEMK-projektets mooc-kurser under 2025–2030 potential att utbilda 30 procent av alla lärarutbildare och 150 000 lärarstuderande och yrkesverksamma lärare, vilket påverkar över 90 kenyanska högskolor och 40 procent av alla skolor i Kenya.

– Projektet var vältajmat med tanke på att det fortfarande är några år kvar till 2027 då den nya läroplanen kommer att ha implementerats helt. Det är viktigt att projektet fortsätter bygga på det framgångsrika konceptet också efter 2024 i syfte att maximera utbildningens effekt innan det nya systemet genomförts fullt ut, säger Karppinen.

Helsingfors universitet kan emellertid inte förverkliga visionen ensamt. Följaktligen söker universitetet nu samarbetspartner som är intresserade av att veta mer om projektet och har möjlighet att stödja det. Potentiella organisationer kan kontakta Helsingfors universitets kontaktchef Adam Pratchett.

TOTEMK finansieras i dagsläget av det finska Utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete och administreras av Utbildningsstyrelsen.

TOTEMK-projektets ledare vid Helsingfors universitet
REFORD-projektet syftar till att utarbeta en läroplan som förbättrar kvaliteten på lärarutbildningar

Ett annat nytt och intressant samarbetsprojekt kring Kenyas utbildningsreform är REFORD-projektet, som handlar om forskningsbaserad och framtidsorienterad revidering av läroplanen och utveckling av lärarutbildningen vid Nairobis och Strathmores universitet. Projektet har tvåårig finansiering från GINTL-nätverket (Global Innovation Network for Teaching and Learning) och leds av pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Dess syfte är att stödja en revidering av läroplanen för att förbättra undervisningskvaliteten inom lärarutbildningsprogram i Kenya. Aktiviteterna inom projektet kommer att vara anpassade efter Kenyas nya kompetensbaserade läroplan och stödja tillämpningen av den vid högskolor och inom lärarutbildningen.

GINTL-nätverket

 

TOTEMK – resultaten i siffror

TOTEMK-projektet finansieras av Finlands utrikesministerium under perioden 2020–2024 och stöds av alla de viktigaste utbildningspartnerna i Kenya, inklusive Kenyas utbildningsministerium och andra sakkunnigorganisationer inom utbildningsbranscher (Kenya Institute of Curriculum Development, Kenya Teacher Service Commission och Kenya Commission of University Education).

Målet är att projektet efter de fyra första åren ska ha nått avsevärd räckvidd och transformerat Kenyas lärarutbildning och utbildningssystem. Målsiffrorna för projektet 2020–2024:

Effekterna av TOTEMK:s utbildningsprogram med närundervisning: 

  • Över 5 000 lärarutbildare har utbildats
  • Över 250 000 lärarstudenter har nåtts
  • 20 kenyanska högskolor deltar

TOTEMK mooc-kurs:

  • 15 % av alla kenyanska lärarutbildare har utbildats
  • 75 000 lärarstuderande och yrkesverksamma lärare har utbildats
  • Över 60 högskolor påverkas
  • Upp till 9 000 kenyanska skolor påverkas

Utöver resultaten i Kenya kan det uppmärksammas att en liknande utveckling i fråga om introduktion av kompetensbaserade läroplaner pågår just nu i andra östafrikanska länder. Utifrån framgångarna i Kenya har TOTEMK därför potential att användas som en skalbar och lokalt anpassningsbar modell för finländsk expertis inom lärarutbildning i andra länder i Östafrika.