Lokaljournalistikens gränser blir allt otydligare – kommunikation och journalistik blandas ofta ihop

Städers egna medier använder sig av journalistiska metoder för att öka sin trovärdighet, men tillämpar journalistikens etiska principer selektivt. Samtidigt känner lokala nyhetsmedier att försöken att påverka deras innehåll ökat.

– Vår forskning visar att nya aktörer inom lokal kommunikation, så som städers egna medier, strävar efter att förändra uppfattningar om vad lokal journalistik och lokala nyhetsmedier är. Många av de här medierna säger sig främja demokrati och civilsamhället på ett liknande sätt som journalistik. Men de granskar inte makthavare och beslutsprocesser på ett kritiskt sätt, utan stödjer dem i stället med positiva ordval. 

Det säger Jaana Hujanen, professor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.  

Hujanens forskningsprojekt "Journalismin notkuvat rajat", har undersökt hur nya, finska lokala kommunikations- och medieaktörer, som till exempel städers egna medier, använder sig av journalistiska metoder. Därtill frågade forskarna vilka slags uppfattningar chefredaktörer på finska nyhetsredaktioner har om den här användningen.  

Många chefredaktörer är oroliga 

Endast en femtedel av de tillfrågade nyhetsmediernas chefredaktörer tyckte att gränsen mellan journalistik och andra kommunikationsformer var tydlig i Finland.  

Hela två tredjedelar ansåg att externa aktörer försöker påverka innehållet i deras tidningar.

Chefredaktörerna ansåg också att journalistikens gränser kommer att bli ännu otydligare i takt med att den lokala kommunikationen professionaliseras och då kommunikatörer mer och mer använder sig av journalistiska metoder.  

Selektiv användning av etiska principer  

De lokala kommunikatörer som intervjuats i undersökningen utnyttjar journalistiska arbetssätt och metoder i sitt arbete, men tillämpar journalistikens etiska principer selektivt.

En publikation kan till exempel anses vara en journalistisk produkt, även om bara en av punkterna i Journalistreglerna tillämpas i arbetet. De intervjuade uppfattade också att det är möjligt att förena journalistiska principer och praxis med strategiska och kommersiella mål. 

De aktörer som undersöktes använder sig av journalistiska uttryckssätt, som tydlig och neutral framställning av budskapet. Enligt representanterna för dessa medier kan publikationerna på så sätt öka sin trovärdighet och lättare urskiljas från annan kommunikation och marknadsföring. 

Projektet har utförts som ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.