Genetisk forskning banar vägen för nya sätt att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar

Forskare har identifierat genvarianter som är kopplade till skadliga fetter i blodet. I framtiden kan det vara möjligt att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar genom att påverka funktionen bland de här generna.

Förhöjda kolesterolnivåer i blodet är en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar. Förutom kolesterol är även andra fetter i blodet, så som lipider, ytproteiner och apolipoproteiner, förknippade med utvecklingen av hjärtsjukdomar. De här lipiderna påverkas av både livsstil och genetiska faktorer, och speciellt mer sällsynta genetiska faktorer kan ha stor inverkan på lipidsammansättningen i en människas blod.

I en studie utförd vid Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum undersöktes sällsynta genetiska faktorer som påverkar fetternas nivåer i blodet bland personer med typ 1-diabetes.

– Personer med diabetes har en förhöjd risk för hjärtsjukdomar, säger forskaren Niina Sandholm

Det finns redan över 500 miljoner människor i världen som har diabetes. För dem finns endast ett fåtal tillgängliga mediciner som minskar risken för hjärtsjukdomar.

– Eftersom typ 1-diabetes bryter ut i barndomen har personer med typ 1-diabetes också en högre risk att drabbas av hjärtsjukdomar tidigare i livet än resten av befolkningen. Därför är det viktigt att hitta nya sätt att minska risken för att utveckla sjukdomen, fortsätter Sandholm.

Nya genvarianter som påverkar fettnivåerna i blodet har identifierats

I studien gjordes analys på den proteinkodande delen av DNA, dvs. exomsekvensering, på 1 054 deltagare i den finländska FinnDiane-studien. Därefter undersöktes hur de upptäckta genvarianterna påverkade deltagarnas blodfettnivåer.

Lipidvärdena analyserades för totalkolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. Dessutom undersöktes särskilt apolipoproteiner samt flera mer specifika lipidmätningar. Sammanlagt 79 olika lipidvärden mättes.

I studien hittades sällsynta genvarianter i LIPC- och APOB-generna. De här generna har redan tidigare förknippats med lipidnivåerna i blodet och påverkar även apolipoproteinnivåerna. Dessutom hittade forskarna varianter i RBM47-, TRMT5-, GTF3C5-, MARCHF10- och RYR3-generna, som inte tidigare har konstateras ha ett samband med kolesterol- eller andra lipidnivåer.

– Det LDL-kolesterolrelaterade fyndet i GTF3C5-genen var av särskilt intresse. Där är en av de proteinstrukturförändrande varianterna 80 gånger vanligare hos finländare än i andra delar av världspopulationen, tillägger Sandholm.

Varianterna av GTF3C5-genen är också förknippade med hjärtsjukdomar, vilket tyder på att det kan vara möjligt att begränsa risken för hjärtsjukdomar genom att påverka varianterna. Man vet dock ännu inte mycket om genens funktion och effekten av de varianterna som identifierats.

– Den här studien öppnar dörren för mer detaljerad vidare forskning för att bedöma effekterna av de här varianter, bekräftar professor Per-Henrik Groop, FinnDiane-studiens grundare.

Sandholm et al., Whole-exome sequencing identifies novel protein-altering variants associated with serum apolipoprotein and lipid concentrations, Genome Medicine (2022) 14:132. https://doi.org/10.1186/s13073-022-01135-6

Mer information