Helsingfors universitets satsningar på hållbarhet och ansvar syns som bättre placering i rankning

Helsingfors universitet placerade sig bland de tvåhundra bästa universiteten i den globala rankningen Times Higher Education Impact Ranking. Universitetet förbättrade sin placering trots att antalet utvärderade institutioner ökade. Rankningen mäter insatserna för FN:s mål för hållbar utveckling.

THE Impact Ranking mäter hur väl universiteten främjar hållbar utveckling genom sin verksamhet. I rankningen år 2024 utvärderades totalt 1 963 institutioner, och Helsingfors universitet förbättrade sitt resultat från i fjol genom att placera sig bland de tvåhundra främsta universiteten (101–200 plats).   

Inom Finland placerade sig Helsingfors universitet på delad första plats.  

Rankningen granskar både universitetens grundläggande uppgifter, det vill säga forskning, undervisning och samverkan med samhället, och deras egen verksamhet genom FN:s 17 mål för hållbar utveckling. För att delta i rankningen kan universiteten lämna in uppgifter i fråga om alla mål för hållbar utveckling.  

Helsingfors universitet förbättrade sin placering från i fjol i ett flertal mål. De bästa placeringarna fick universitetet för målen 16. fredliga och inkluderande samhällen, 13. bekämpa klimatförändringarna, 12. hållbar konsumtion och produktion, 14. hav och marina resurser och 11. hållbara städer och samhällen.  

Universitetet placerade sig bland de 50 bästa i fem mål och bland de 100 bästa i sju mål.  

Satsningarna på hållbarhet och ansvar syns i resultatet  

De resultat universitetet nu uppnådde bygger på det arbete och de åtgärder som gjordes år 2022 samt på förra årets rankningsresultat. Det sammanlagda resultatet består alltså av medeltalet för årets och förra årets resultat. Långsiktig och mångvetenskaplig forskning är en av universitetets starka sidor, och det syns i resultatet. Forskningen får bra poäng i vart och ett av de 17 målen för hållbar utveckling. Utöver forskningen påverkades resultatet av de insatser som gjordes år 2022.  

– År 2022 gjorde vi stora satsningar på hållbarhets- och ansvarsarbetet. Vi publicerade till exempel universitetets första program för hållbarhet och ansvar, och vi inledde tre strategiska projekt genom vilka vi har ökat satsningarna på universitetets hållbarhets- och ansvarsarbete, utvecklingen av hållbarhetskompetensen och arbetet för koldioxidneutralitet, säger Anne Portaankorva, prorektor med ansvar för hållbarhet och ansvar.  

I resultatet syns också universitetets insatser för öppen och mångsidig kommunikation och samverkan med samhället.  

Rankningsresultaten fungerar som verktyg

Trots den förbättrade placeringen finns det fortfarande utvecklingsobjekt som Helsingfors universitet kan fokusera på mer än tidigare.   

– Vi kan försöka lära oss av rankningsresultatet och utifrån det utveckla de områden där vi klarade oss sämre. På så sätt blir rankningsplaceringen inte bara en placering, utan den ger oss konkret hjälp med att utveckla hållbarhets- och ansvarsarbetet, säger Riina Koivuranta, specialsakkunnig i hållbarhet och ansvar vid universitetet.  

På basis av fjolårets resultat utvecklade vi till exempel hållbarhetsrapporteringen och vidtog åtgärder gällande kommunikationen.  

Det var fjärde gången som universitetet deltog i THE Impact Ranking. Universitetet har dessutom bedömts i rankningen QS World University Rankings: Sustainability. I den rankningen placerade sig universitetet på 60:e plats (1 397 universitet utvärderades).