Mika Salminen Årets Alumn vid Helsingfors universitet

Enligt Mika Salminen, avdelningsdirektör för hälsosäkerhet på Institutet för hälsa och välfärd, THL, förloras sinnet för proportioner alltför lätt i krissituationer.

Alumnföreningen vid Helsingfors universitet har utsett avdelningsdirektören för hälsosäkerhet på Institutet för hälsa och välfärd Mika Salminen till Årets Alumn 2021.

Årets Alumn är en positiv ambassadör för Helsingfors universitet. Varje år ges uppdraget till en person som i sin verksamhet har stött Helsingfors universitets målsättningar, stärkt den akademiska utbildningens anseende och den akademiska andan.

Som Årets Alumn ämnar Mika Salminen lyfta frågan om att det mitt under pågående coronapandemi vore relevant att granska restriktionernas effekter på samhället som helhet.

– Sinnet för proportioner förloras alltför lätt i en krissituation. En del äldre människor tar varningarna på så bokstavligt allvar att de över huvud taget inte går ut. Det innebär att deras kondition drastiskt försämras.

Virologen riktar in sig på att minska de negativa folkhälsoeffekterna

Salminen (f. 1965) inleder sina studier i mikrobiologi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten på Helsingfors universitet 1984. Som breda biämnen studerar han biokemi och genetik.

I studiernas slutskede inriktar sig Salminen på virologi. I sitt pro gradu-arbete (1990) hittar han tillsammans med finsk-svensk-etiopiska och finsk-rysk-baltiska forskargrupper nya subtyper av HIV-virus.

Salminen disputerar 1994. Den engelskspråkiga artikelavhandlingen handlar om identifikation av olika manifestationer av genetiska subtyper hos HIV-1.

1996 studerar Salminen den HIV-epidemi som sprider sig bland narkomaner i forna Sovjetunionen. Besöket i Kaliningrad, där den sociala situationen har spårat ur, blir en ögonöppnare.

– Det öppnade mina ögon. Det hela handlar inte bara om biologi. De betingelser som människor lever under påverkar de risker de utsätts för. Det är då han blir intresserad av folkhälsoarbete.

I slutet av 1990-talet arbetar Salminen som avdelningsdirektör på HIV-enheten vid THL:s föregångare Folkhälsoinstitutet KTL. Där är han jämsides med mycket annat med om att i Finland introducera harm reduction-strategin för behandling av drogproblem. Den går inte ut på att stoppa droganvändningen helt och hållet utan att minska de negativa effekterna av missbruket.

I stället för bestraffning erbjuds narkomanerna rena sprutor, substitutionsvård med metadon, rådgivning, mat och möjlighet att tvätta kläder.

“Man behöver inte ta all kritik personligt”

Salminen blev rikskändis i mars i år då det var hans uppgift som hälsosäkerhetsdirektör på Institutet för hälsa och välfärd att vid informationstillfällena förklara varför man bekämpade spridningen av coronaviruset som man gjorde. 

Samtidigt kändes det som att Finland hade tusentals konkurrerande virologer och epidemiologer på sociala medier som talade om för Salminen hur krisen skulle hanteras.

– I början var det jobbigt. Sedan lär man sig leva med det. Man behöver inte ta alla repliker och all kritik personligt, säger Salminen.

Jag strävade efter att presentera fakta så bra som möjligt i enlighet med tillgänglig kunskap. Då gör man inte bort sig helt och hållet, men om man ändå gör det så får man tillåta sig att göra det. Under en lång kris är det oundvikligt att det görs misstag, och man måste lära sig av dem.

Salminen påpekar att det är lätt att utifrån kasta fram olika förslag och försöksballonger, men att myndigheterna måste överväga vilka åtgärder och påbud som ska verkställas och vilka eventuella följdverkningar dessa kan få.

***

Årets Alumn Mika Salminen

* Mika Salminen är född i februari 1965 i Helsingfors

* Docent i virologi vid Helsingfors universitet

* Avdelningsdirektör för hälsosäkerhet på Institutet för hälsa och välfärd

* Ansvarar för myndighetsinformation under coronakrisen.

* Inleder studier i mikrobiologi vid Helsingfors universitet hösten 1984.

* Disputerar 1994. Den engelskspråkiga artikelavhandlingen handlar om identifikation av olika manifestationer av genetiska subtyper hos HIV-1.

* Innehar 1994–1996 en postdoktjänst inom den civila delen av forskningsinstitutet vid U.S. Army’s Walter Reed Hospital och utvecklar metoder genom vilka man med PCR för första gången enkelt kan klona HIV-virus. 

* Arbetar 2009–2012 på Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC i Stockholm som avdelningsdirektör med ansvar bl.a. för sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Krisledare under svininfluensapandemin.

* Har fotografering som hobby.***

ALUMNFORUM 2021

Årets Alumn-föreläsning: Torsdagen den 22.4.2021 klockan 17.00

Tänk om vetenskapen inte hade hittat mikroorganismer?

Plats: Tankehörnan, Universitetsgatan 3

AnmälningslänkYtterligare information:

Helsingfors universitets alumnförening, Jenny Österman, jenny.osterman@alumniyhdistys.fi, tfn 050 415 6798

Helsingfors universitets alumnförening grundad 1990 är en gemenskap som samlar över 6000 alumner. Alumnverksamheten har som syfte att upprätthålla kontakten till alumnerna, stöda universitetets målsättningar och stärka den akademiska utbildningens anseende. Föreningen ger livet efter studierna nytta, nöje och mening genom att erbjuda aktiviteter som gör det möjligt för alumner inom olika områden och åldersgrupper att möta varandra. Den som någon gång studerat eller jobbat vid Helsingfors universitet är alumn.