Hjärtat i Helsingfors, toppost i Bryssel

Salla Saastamoinen är en europeisk tjänsteman vars hjärta på många sätt klappar för Helsingfors universitet.

När Salla Saastamoinen vid 90-talsskiftet studerade vid Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet hade Finland precis inlett EU-medlemskapsförhandlingar.

– EU intresserade mig mycket. På den tiden trodde jag, och jag tror fortfarande, på den europeiska ideologin: att göra saker tillsammans främjar inte bara handel och välstånd utan också fred och bevarandet av goda förhållanden mellan medlemsländerna, säger Salla Saastamoinen.

Saastamoinen blev intresserad av Europarätt och åkte ända till Tyskland för att studera ämnet. Hon återvände till Helsingfors för att skriva sin licentiatavhandling, men i och med Finlands EU-medlemskap år 1995 svepte Europa med sig den unga juristen.

Saastamoinen har nu bakom sig 20 års arbete inom Europeiska kommissionen i Bryssel. Idag leder hon avdelningen för civil- och handelsrätt på Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

– Vi främjar rättsligt samarbete i tvistlösning när parter - företag eller privatpersoner - kommer från olika medlemsländer, beskriver Saastamoinen.

– EU-rättsakter avgör alltså vilken domstol som är behörig, vilket lands lagstiftning som är tillämplig och hur beslutet verkställs i medlemslandet.

Saastamoinens avdelning ansvarar också för EU:s konsumentavtal och politik som gäller bolagsrätt, dvs. bland annat hur ett företag kan fungera i ett annat medlemsland eller flytta från ett medlemsland till ett annat.

Donationer till vetenskap

Under sina studier var Saastamoinen aktiv i studentkåren och studentnationen Keskisuomalainen osakunta.

– Helsingfors universitet är för mig personligen en på många sätt betydelsefull plats. Allmänt taget har universitetet två viktiga uppgifter och den första av dem är att skapa ny vetenskaplig kunskap.

– Människan är skicklig på att utveckla också goda saker till världen och den vetenskapliga metoden är det bästa verktyget för det här målet. Vi har en enorm förmåga att tänka brett, framåt och utanför oss själva! Detta representerar vetenskap för mig.

En annan viktig fördel med det finska universitetssystemet är att det skapar jämlika möjligheter till högkvalitativ utbildning.

– Med hjälp av utbildning kan man komma framåt i livet oavsett ekonomisk bakgrund. Detta är enligt min mening en av de bästa sidorna av välfärdssamhället.

För att stödja dessa mål har Saastamoinen gjort donationer till universitetet bland annat för inköp av kursböcker och till sina vänners jubileumsfonder.

– När jag fyllde jämna år funderade jag vad som skulle vara en bra gåva för mig själv. Att öka mängden ny information lät perfekt och därför donerade jag till forskning och undervisning i Europarätt via Fonden för juridik. Saastamoinen gläder sig över att man nuförtiden inte behöver flytta från Helsingfors för att studera inom det här vetenskapsområdet.

Även i Bryssel håller Saastamoinen universitetsandan uppe. 

– Vi har grundat vår egen alumnklubb här. Med hjälp av den håller vi kontakten med universitetet och universitetet får å sin sida information från oss om vad som händer i EU med tanke på vetenskap och forskning.

– Jag är dessutom fortfarande seniormedlem i studentnationen Keskisuomalainen osakunta, jag läser den utmärkta universitetstidskriften Yliopisto och en av mina söner flyttade precis utomlands från Bryssel – till Helsingfors universitet – för att studera till läkare. Det var lätt att rekommendera en bra plats!

Att star­ta en in­sam­ling

Att starta en insamling är enkelt och behändigt. Vi hjälper dig att välja ett lämpligt donationsalternativ, informera om insamlingen och följa hur insamlingen framskrider.

Gör så här

Ta kontakt med våra kontaktchefer om du vill grunda en jubileumsinsamling. Vi hjälper dig att välja donationsalternativ och informera om insamlingen. Om du önskar kan vi också skapa en egen webbsida för din jubileumsinsamling. Vi rapporterar hur fonden växer och hur medlen används samt hjälper dig tacka dem som donerat.

När du grundat en jubileumsinsamling är du också välkommen med i vår donatorklubb, Giraffklubben.

Våra kontaktchefer kan nås på adressen lahjoittajasuhteet(at)helsinki.fi eller per telefon 029 41 21650. Du kan också kontakta oss per post: Samhällsrelationer, PB 53 (Fabiansgatan 32), 00014 HELSINGFORS UNIVERSITET.

Läs mer om jubileumsinsamling