”Du lämnar universitetet, men universitetet lämnar inte dig”: alumnen håller kontakten med universitet genom mentorskap

Juha Jokela, alumn vid Helsingfors universitet, är programdirektör för forskningsprogrammet Europeiska unionen vid Utrikespolitiska institutet. År 2021 deltog han för andra gången i HITP-programmet tillsammans med Utrikespolitiska institutet.

Studier i Bristol, karriär i Helsingfors

Juha Jokela inledde sina BA-studier i statsvetenskap och internationella relationer vid Birmingham University 1997. Under sitt andra studieår hörde han om en möjlighet att direkt gå vidare till ett doktorandprogram (PhD). Han beslutade sig för att delta, och doktorerade senare vid Department of Politics vid Bristol University.

Jokela behöll kontakten med universitetsvärlden i sitt hemland genom att fallstudien för hans doktorsavhandling gällde Finland. Därigenom intervjuade han finländska forskare och kom att forska och undervisa vid Helsingfors universitet och andra universitet i Finland. Det bidrog till att han kunde bygga upp ett forskningsnätverk och också hålla sina karriärmöjligheter öppna i Helsingfors, vilket han hade nytta av när han återvände.

När en tjänst vid Nätverket för Europaforskning (numera Centrum för Europaforskning) senare blev ledig, sökte han tjänsten och fick den.

– Min aktivitet under doktorandstudierna hjälpte mig att nätverka och få information om karriärmöjligheter och forskarsamfundet, både genom kontakten med studenterna och dem som arbetar vid olika avdelningar vid universitetet.

”Jag fick mycket hjälp när jag studerade, och nu känns det bra att hjälpa internationella studenter på samma sätt – genom att dela med mig av min kunskap”

De egna erfarenheterna av utlandsstudier och hjälpen han fått av universitetssamfundet i början av sin karriär har hjälpt Jokela att inse värdet av att välkomna internationella talanger till universiteten, likaväl som vikten av att erbjuda handledning och hjälp i början.

Internationella studenter i Finland kan stöta på svårigheter när de ska ut i yrkeslivet. Det var en av orsakerna till att Jokela beslutade sig för att dela med sig av sina erfarenheter i egenskap av mentor och på så sätt hjälpa studenter vid Helsingfors universitet. 

– När jag återvände till Finland fick jag mycket hjälp av finländska akademiker, lärare och doktorander. Jag hade nytta av hjälpen från vår akademiska gemenskap när jag var yngre, och därför känns det bra att hjälpa dem som är unga idag.

”Mentor är i ett visst avseende ett skrämmande ord, men jag trivdes med själva uppgiften”

Enligt Jokela kan mentorsrollen innebära ett stort ansvar som rådgivare och lärare för studenterna. Framför allt erbjuder mentorskap ändå en möjlighet att vara sig själv och dela med sig av sin yrkeskunskap.

– Mentor är i ett visst avseende ett skrämmande ord som också kan förknippas med höga förväntningar. En mentor är trots allt en helt vanlig person, och jag ser mentorskapet som en fin möjlighet att vara den jag är och vara lyhörd för vad studenterna vill veta, för att sedan kunna komma med kommentarer och svar efter bästa förmåga.

Kan man närma sig mentorsrollen utan press? Juha Jokela använde sin erfarenhet som lärare när schemat och diskussionsämnen skulle planeras. Sist och slutligen trivdes han bra med öppenheten och dialogen med studenterna.

– Jag trivdes verkligen bra med diskussionerna och studentgruppens öppenhet. Vi kunde ta upp studierelaterade frågor, karriärplaner, men också mer personliga frågor, såsom hur det är att vara magisterstudent vid Helsingfors universitet och utlänning i Finland.

– Dynamiken var god och det hela var en mycket positiv erfarenhet.

”HITP gav Utrikespolitiska institutet en möjlighet att öppna sig mot universitetsvärlden och den nuvarande studentgemenskapen”

Trots komplikationerna som pandemin orsakat, utgjorde programmet en trevlig möjlighet och upplevelse för Utrikespolitiska institutet. Den öppna dialogen, och utbytet av erfarenheter från olika håll i världen eller från olika forskningsområden tillförde nya tankar och idéer till Utrikespolitiska institutet samt gav en kontaktyta till universitetsstudenterna. Därför har institutet beslutat sig för att delta även i år.

– Det här gav Utrikespolitiska institutet en möjlighet att öppna sig mot universitetsvärlden och den nuvarande studentgemenskapen.

– Det var viktigt för oss att skapa oss en helhetsbild av de nuvarande magisterprogrammen, träffa studenter från dem och att identifiera potentiella samarbetsområden. Vad kan vi lära oss och hur kan studenterna dra nytta av vår verksamhet? Vi lyckades få en riktigt bra helhetsbild över personer som arbetar med sådana teman som är relevanta för vår forskning.

Universiteten är öppna för studenter och unga talanger från utlandet, och HITP strävar efter att stärka den här utvecklingen. Jokela tror att det inte endast var Utrikespolitiska institutet som drog nytta av att öppna sig för personer från utlandet, utan att det också hjälpte studenterna att övervinna hinder och integrera sig – både i universitetet och samhället.

Bli med­lem i Helsing­fors uni­ver­si­tets alumn­ge­men­skap

Alla tidigare examens- och utbytesstuderande samt anställda vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Tillsammans är vi det största expertnätverket i Finland. Vi är redan över 45 000.