”Den förmåga som förvärvas vid universitetet för att bedöma tillförlitligheten hos information är värdefull inom näringslivet"

Helsingfors universitets alumn, filosofie doktor Matti Aarnio arbetar som utbildningsexpert på Nordea. Han uppmuntrar andra att skriva en doktorsavhandling, eftersom forskningsbaserade kunskaper och färdigheter också uppskattas av företag.

Utbildning i att främja hållbar utveckling, hantering av etiska risker och informationssäkerhet. Coaching i att ge respons och lösa problem. Utveckling av personalens egen inlärningsförmåga.

Matti Aarnio, som disputerat vid Helsingfors universitets pedagogiska fakultet, arbetar som utbildningsexpert på enheten Learning and development på Nordea.

Arbetet består i att utveckla utbildningslösningar och erbjuda ett sådant stöd för lärande som koncernens anställda behöver. Formen för arbetet kan variera från webbkurser till att utveckla längre utbildningsprogram eller att hitta en kvalificerad utbildare.

– Mitt viktigaste mål är att utveckla kompetensen så effektivt som möjligt, eftersom all tid spenderad på utbildning är tid som inte läggs på de egentliga arbetsuppgifterna. Och utbildningen måste vara rätt för sin målgrupp, säger Aarnio.

Därför är en noggrann förhandsplanering och kartläggning av utbildningen en viktig del av arbetet.

– Jag rådgör med företrädare för näringslivet och sakexperter angående kursernas målsättning.

Kunskap inom pedagogiken kan tillämpas på många olika områden

Sin doktorsavhandling skrev Matti Aarnio om medicinsk pedagogik år 2015. Han undersökte kunskapsbyggande inom problemorienterat lärande. I praktiken innebär det hur grupper av studenter upplever situationer med motstridiga kunskaper eller med meningsskiljaktigheter, och vilket stöd lärarna kan ge i sådana situationer.

Samtidigt som han skrev på sin avhandling arbetade Aarnio även vid universitetets medicinska fakultet med att utveckla den medicinska utbildningen. Han coachade även handledande läkare vid HUS i hur de effektivt kan handleda juniorläkarnas lärande som del av sin stressiga arbetsdag.

– Jag har en mycket stark och pragmatisk keep-it-simple-strategi, trots att jag har utbildats till forskare, berättar Aarnio.

– I stället för komplicerad teoretisering vill jag veta hur det lönar sig att göra saker. Vilka är de vetenskapliga bevisen för eller emot ett angreppssätt? Det är också en stor styrka i mitt nuvarande arbete inom finansbranschen.

Innan han började i sina nuvarande uppgifter 2019 hann Aarnio arbeta med utbildning i Europas största företag inom digitala studiemiljöer, i ett stort finländskt börsbolag och ett år som vikarierande universitetslektor vid Helsingfors universitet.

Enligt Aarnio är en av de bästa sakerna med de pedagogiska studierna hur väl de kan tillämpas. Pedagogiska kunskaper fungerar inom vitt skilda områden, inom såväl medicin som finansbranschen.

– Det har varit intressant att märka att inget av det jag studerat går förlorat, utan att grundläggande principer för lärande kan tillämpas på samma sätt i olika sammanhang.

Det vetenskapliga tänkandet har varit till störst hjälp i karriären

Från Helsingfors universitet anser sig Matti Aarnio ha fått baskunskaper inom området. Den viktigaste lärdomen har emellertid varit den förmåga till vetenskapligt tänkande som den akademiska utbildningen medför.

Enligt Aarnio ger den färdighet att bedöma om informationen i fråga är trovärdig, tillförlitlig och användbar. Det är den här kompetensen som är användbar på arbetsmarknaden, till exempel i hans nuvarande roll som utbildningsexpert.

– Företagsutbildning är ett ganska brokigt fält, med varierande nivå på serviceleverantörerna. Forskarutbildningen och erfarenheterna av kraven i den akademiska världen ger färdigheter att bedöma vilka som verkligen är utomordentliga och vilka som inte motsvarar behovet. Jag kan hjälpa till om någon undrar huruvida en viss utbildning kommer att vara till nytta eller inte.

Aarnio lyfter fram en till fördel för arbetsgivaren med en akademisk utbildning. Utbildning och lärande som bygger på forskningsbaserad kunskap är välfungerande och effektiv. Det ödslas ingen tid på att testa onödiga metoder.

Enligt Matti Aarnio ger universitetet upphov till en vidsträckt nyfikenhet. Han tycker att självutveckling alltid lönar sig. Av den orsaken uppmuntrar han till exempel andra att skriva doktorsavhandling.

– Även om det är arbetsdrygt så lönar det sig. Det är uppenbart att doktorer och deras kunnande uppskattas även av företag.

Vetenskap och utbildning är byggstenar för vår välfärd. Det är en ödesfråga för framtiden hur vi satsar på dem. Läs mer om hur vetenskap och utbildning påverkar samhället och bekanta dig med våra mål för regeringsprogrammet 2023–2027.