3 + 1 goda skäl att svara på karriäruppföljningsenkäten

Är du en av dem som står i tur att besvara karriäruppföljningsenkäten i år, men har svårt att finna tid att svara? Eller undrar du kanske om dina svar kommer att spela någon roll? Här ger vi åtminstone tre goda skäl att svara på enkäten.

Denna höst skickades karriäruppföljningsenkäten till alla som avlagt högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller barnträdgårdslärarexamen 2015 samt alla som avlagt doktorsexamen 2017. Om du hör till dem har du redan fått information om och anvisningar för detta per SMS, post eller e-post.

1. Du hjälper studenterna forma en uppfattning om vad de kan jobba med efter utexamineringen

Informationen som samlas in genom karriäruppföljningen är ett viktigt reflektionsunderlag både för dem som söker till universitetet och för dem som redan studerar. Trots att informationen inte är ett facit för hur studenten eller den sökande borde göra, så är informationen ett värdefullt bollplank för de egna valen. Hurdana arbetsuppgifter har de som utexaminerats? Vilka faktorer har varit viktiga för deras sysselsättning? Hurdana kompetenser är det klokt att förvärva under studierna med tanke på karriären? Det finns ingen annan kanal än karriäruppföljningen som erbjuder lika ingående information om detta.

Karriäruppföljningsinformationen används bland annat av den nationella tjänsten Töissä.fi, som har fått utmärkt respons från abiturienter och studiehandledare. För dem som använder Töissä.fi rekommenderas också tjänsten Urapolulla.fi (på finska) som erbjuder olika uppgifter till stöd för reflektioner kring karriärval.

2. Dina svar hjälper utveckla undervisningen och utbildningen

Hösten 2017 genomfördes en stor utbildningsreform vid Helsingfors universitet. Ett av reformens mål var att stärka utbildningens koppling till arbetslivet och stärka studenternas förutsättningar att få sysselsättning. Karriäruppföljningsinformationen har använts och används för att utveckla utbildningen och undervisningen.

Särskilt den Kompetensradar-applikation som Tuukka Kangas utvecklat har varit mycket populär. Med hjälp av applikationen kan man självständigt analysera vilken roll olika kompetenser spelar i arbetslivet – och spegla behoven mot den uppfattning som utexaminerade har av kompetenserna som studierna gett.

3. Arbetslivet förändras – vilka färdigheter behövs?

Det talas mycket om omvälvningar i arbetslivet. Det enda sättet att förstå utvecklingen är genom att följa, analysera och forska i den. Karriäruppföljningsenkätens resultat analyseras noggrant och behandlas av fakulteterna, utbildningsprogrammen och forskarskolorna. Resultaten används för att utveckla utbildningens innehåll, men också i karriärvägledningen och på kurser som stöder karriärplaneringen.

Enligt dem som tagit examen vid Helsingfors universitet är de viktigaste arbetslivsfärdigheterna självstyrning och initiativförmåga, förmågan att lära sig nytt, problemlösning, informationssökning, kommunikation och analytiskt tänkande.

Färdigheter som skulle behövas i arbetslivet men inte lärts ut i tillräckligt hög grad under studierna är stresstålighet, samarbetsfärdigheter, organisationsförmåga, presentationsfärdigheter, projekthantering och förhandlingsfärdigheter.

Utöver dessa tre goda skäl finns det ännu ett fjärde skäl att besvara enkäten: resultaten från den enkät som nu genomförs påverkar universitetets finansiering från och med 2021.

Karriäruppföljningsenkäten kan besvaras till mitten av december.

Läs resultaten för tidigare karriäruppföljningsenkäter

Universitetens nätverk för arbetslivs- och karriärtjänster Aarresaari svarar för genomförandet av enkäten.

Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten rapporteras så att de inte kan kopplas till enskilda personer. Materialet från karriäruppföljningsenkäterna sparas elektroniskt och anonymiserat i Samhällsvetenskapliga dataarkivet.

Karriäruppföljningsenkäten skickas 1.10.2020 ut till magistrarna från 2015 och doktorerna från 2017

Denna höst skickas karriäruppföljningsenkäten ut till alla som avlagt högre högskoleexamen, farmaceutexamen eller lärarexamen inom småbarnspedagogik 2015 samt alla som avlagt doktorsexamen 2017.

Om du hör till dem som ska besvara enkäten får du information om och anvisningar för detta per sms, post eller e-post. I första hand önskar vi motta svaren i elektroniskt format.

Universiteten samlar in information om utexaminerades placering i arbetslivet och kompetensbehov i arbetslivet med karriäruppföljningsenkäter. Universitetens nätverk för arbetslivs- och karriärtjänster Aarresaari svarar för genomförandet av enkäten.

Svaren behandlas konfidentiellt och resultaten rapporteras så att de inte kan kopplas till enskilda personer. Materialet från karriäruppföljningsenkäterna sparas elektroniskt och anonymiserat i Samhällsvetenskapliga dataarkivet.

Ta del av resultaten för tidigare karriäruppföljningsenkäter