Ansökningsbehörighet och villkor för att genomföra studier

En person som uppfyller de kriterier för ansökningsbehörighet som fastställts av Helsingfors universitet kan antas till psykoterapeututbildningen. Ansökningsbehörigheten grundar sig på lämplig grundutbildning, tillräcklig lämplig arbetserfarenhet samt tillräckliga studier i psykologi eller psykiatri.

Dessa antagningsgrunder bekräftas årligen hösten före antagningen, och antagningsgrunderna kan ändras.
Antagningsgrunder för psykoterapeututbildning

Antagningsgrunder för psykoterapeututbildningen har fastställts av medicinska fakultetens fakultetsråd den 17.10.2023.  Ansökningsgrunder i sin helhet finns här (pdf-fil)

Studentantagningen till psykoterapeututbildningen är indelad i två steg. Bekanta dig med anvisningarna för studentantagningens första steg (ansökan och ansökningsbehörighet) och andra steg (lämplighetsbedömning). På sidan med vanliga frågor (tillgänglig endast på finska) finns svar på ofta ställda frågor om ansökningsbehörighet.

Antagningsgrunder för 2024

Den som söker till psykoterapeututbildningen ska ha lämplig högre högskoleexamen, lämplig yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området eller psykiatrisk sjukskötarexamen på institutnivå.

Följande examina betraktas som lämpliga vid Helsingfors universitet:

1) Examina som betraktas som lämpliga i första hand

 • medicine licentiatexamen
 • psykologie magister
 • sjukskötare YH
 • sjukskötarexamen på institutnivå: sjukskötare som specialiserat sig på psykiatri eller sjukskötare med en grundexamen i vilken psykiatrisk sjukvård ingår

2) Övriga högre högskoleexamina som betraktas som lämpliga

 • filosofie magister i logopedi 
 • magister i hälsovetenskaper
 • magister i samhällsvetenskaper eller politices magister med inriktning på utvecklingspsykologi, socialarbete, socialpsykologi eller socialpedagogik

 • annan högre högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken den sökande har behörighet som socialarbetare

3) Övriga yrkeshögskoleexamina som betraktas som lämpliga

 • hälsovårdare YH
 • ergoterapeut YH
 • socionom YH

4) Utländsk utbildning som motsvarar ovanstående examina i det ifrågavarande landet. Den sökande bör ha Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen eller Valviras beslut om rätt att använda yrkesbeteckning i Finland. För alla examina som avlagts utomlands, även för examina som avlagts i andra nordiska länder, måste det finnas ett beslut från Utbildningsstyrelsens om jämställande av examen eller ett beslut från Valvira om rätt att använda yrkesbeteckning i Finland.

5) I särskilda fall kan även en annan högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården betraktas som en lämplig grundexamen, med hänvisning till den sökandes grundexamen, studier och arbetserfarenhet. Då förutsätts att både den sökandes studier och arbetserfarenhet har en särskilt stark inriktning på mentalvårdsarbete.

Examina som inte betraktas inte som lämpliga vid Helsingfors universitet

En sökande som endast har avlagt

 • lägre högskoleexamen vid ett universitet
 • yrkeshögskoleexamen inom något annat område än hälsovården och det sociala området; eller
 • någon annan examen på institutnivå än en sjukskötarexamen med inriktning på psykiatri kan inte anses vara ansökningsbehörig ens i särskilda fall

I examen, eller utöver den, ska studier i psykologi eller psykiatri om sammanlagt 30 studiepoäng ingå. Examina för psykologie magister, medicine licentiat och psykiatrisk sjuksköterska (på institutnivå) innefattar alltid tillräckliga studier i psykologi eller psykiatri.

Om nödvändiga studier i psykologi eller psykiatri inte ingår i den examen som ligger till grund för ansökan, ska minst 10 sp av dessa studier vara slutförda inom 10 år efter ansökningstidens utgång. Som studier i psykologi eller psykiatri betraktas teoretiska studier inom dessa områden, inte praktikperioder som ingår i examina eller andra praktiska studier eller lärdomsprov. Studierna ska vara slutförda före ansökningstidens utgång.

Studiernas omfattning och uppbyggnad ska vara dokumenterade och möjliga att granska. Omfattningen av studierna ska anges som studiepoäng eller studieveckor, alternativt ska studiernas omfattning i antalet timmar anges på intyget. Enskilda studieavsnitt eller seminarier på mindre än en studiepoäng (=27 timmar) beaktas inte. Utbildarna ska företräda sakkunskap inom psykologi eller psykiatri.

Studier inom psykologi eller psykiatri på annan än universitetsnivå ska omfatta följande områden:

 • människans psykiska tillväxt och utveckling
 • psykisk hälsa och psykiska störningar hos barn och ungdomar samt vuxna
 • forskning om psykiatriska störningar hos barn och ungdomar samt vuxna
 • diagnostik och differentialdiagnostik
 • metoder för behandling och rehabilitering av psykiska sjukdomar hos barn och ungdomar samt vuxna
 • lagstiftning om mentalvårdsarbete samt kunskap om servicesystemet för mentalvårdsarbete och psykiatrisk vård
 • särskilda och allmänna inverkande faktorer inom psykoterapi
 • vad som är och inte är psykoterapi
 • vilka egenskaper som krävs av en psykoterapeut
 • samt om psykoterapiernas påverkansmöjligheter och begränsningar.

Observera att Medicinska fakultetens fakultetsråd har bekräftat följande antagningsgrunder för år 2025:

Om examen inte omfattar 30 studiepoäng av studier i psykologi eller psykiatri ska den sökande ha genomfört motsvarande kompletterande tilläggsstudier. Alla sökande som har avlagt yrkeshögskoleexamen ska ha genomfört 30 studiepoäng av kompletterande tilläggsstudier. Som tilläggsstudier godkänns endast grundstudier i psykologi i enlighet med ett finländskt universitets examensfordringar och utöver dem 5 studiepoäng av ämnesstudier eller andra kompletterande studiehelheter som uppfyller universitetens psykoterapeututbildningskonsortiums krav på de tilläggsstudier (30 sp) som förutsätts för en psykoterapeututbildning.

För att vara ansökningsbehörig ska den sökande före början av ansökningstiden ha förvärvat minst två års arbetserfarenhet av sådant mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete som motsvarar det som angetts i antagningsgrunderna

Sökande med annan grundexamen än de examina som ger behörighet som läkare, psykolog eller sjuksjöterska ska ha minst 12 månaders erfarenhet av arbete

 • i en organisation inom den offentliga social- och/eller hälsovården eller
 • i en organisation som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovården

Som organisationer som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovården räknas till exempel organisationer inom mentalvårsarbete, missbrukarvård, barnskydd, familjearbete och krisarbete, som verkar i samarbete med den offentliga social- och/eller hälsovården. Även produktion av köptjänster för organisationer inom den offentliga social- och/eller hälsovården beaktas.

Den sökande ska visa att hen har erfarenhet av behandling av psykiska störningar och om servicesystemet inom socialoch/eller hälsovården.

Andra förutsättningar

Arbetserfarenheten ska ha förvärvats efter examen som utgör grund för ansökan.

Arbetserfarenheten bör basera sig på faktiskt arbete. Över två veckors avbrott till exempel till följd av tjänstledighet eller familjeledighet räknas inte som arbetserfarenhet.

Arbetserfarenheten kan ha förvärvats under en längre tid, till exempel genom deltidsarbete eller arbete som till vissa delar kan anses vara klientarbete som motsvarar mentalvårdsarbete

Arbetserfarenheten ska vara dokumenterad och möjlig att granska. Eventuella avbrott bör framgå av dokumentationen.

Som lämplig arbetserfarenhet betraktas inte

 • frivilligarbete
 • praktik under studietiden
 • sedvanligt undervisnings-, utbildnings- eller grupphandledningsarbete, församlingsarbete, ledarskapsarbete, konsulteringsarbete, administrativt arbete, forskningsarbete eller planeringsarbete.
 • arbetsperioder som har varat under en månad

Möjlighet att utföra psykoterapeutiskt patientarbete

Den som söker till psykoterapeututbildningen förutsätts ha möjlighet att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under studierna. Handledning av psykoterapeutiskt patientarbete ingår i psykoterapeutstudierna och den sökande kan inte antas till utbildningen om hen inte har möjlighet att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under studierna.

Det rekommenderas att utbildningspatienter har en vårdrelation till en legitimerad enhet inom hälso- eller socialvården som har vårdansvar för patienten under hela behandlingsarbetet. I fråga om barn och unga finns det skäl att fästa särskild vikt vid patientsäkerheten. Det rekommenderas med särskilt eftertryck att psykoterapeutiskt patientarbete med barn och unga utförs i samarbete med en hälso- och sjukvårdsenhet och en behandlande läkare.

Om studenten i psykoterapi till sin examen inte är yrkesutbildad inom hälso- och sjukvård ska det psykoterapeutiska arbete som ingår i utbildningen utövas underställd en organisation inom hälso-, sjukeller socialvården. Endast sådana yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har rätt till patient- eller ansvarsförsäkring för utbildningspsykoterapiarbete får utöva patientarbete som privat yrkesutövare. Det är på studentens ansvar att själv ta reda på hur utbildningspsykoterapiarbete försäkras. Möjligheterna att utföra patientarbete utvärderas i samband med lämplighetsbedömningen i andra steget av studentantagningen. Vid lämplighetsbedömningen ska den sökande presentera en realistisk plan för patientarbete. Om den sökande inte är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, ska det till intervjun medföras ett skriftligt avtal om hur patient- eller ansvarsförsäkringen och förvaringen av journalhandlingarna ordnas och som ingåtts med den enhet som ansvarar för det psykoterapeutiska patientarbetet.

De sökande förutsätts ha tillräcklig förmåga att förstå finska eller svenska (beroende på utbildningsprogrammets undervisningsspråk) och engelska för att omfatta den finsk- eller svensk- och engelskspråkiga undervisningen och litteraturen såväl i utbildningsprogrammen som i de gemensamma studierna för alla psykoterapeutstudenter vid universitetet.

Språkkunskap

Utbildningens undervisningsspråk är finska eller svenska och de sökande förutsätts ha tillräcklig förmåga att förstå finska och engelska för att förstå den finsk- och engelskspråkiga undervisningen och litteraturen såväl vid utbildningsprogrammen som i de gemensamma studierna för alla psykoterapeutstudenter vid universitetet. Vid det svenskspråkiga utbildningsprogrammet förutsätts därutöver också tillräckligt kunskaper i svenska.

Datatekniska färdigheter

De sökande förutsätts ha tillräckliga datatekniska färdigheter för att kunna använda nödvändiga program för nätstudier, universitetsdatabaser, sökprogram, ordbehandlingsprogram och presentationsgrafikprogram samt ljud- och videoinspelningsapparater.

 

En sökande kan inte antas till utbildningen om hen inte har tillräckliga färdigheter för att slutföra studierna. Förmågan att slutföra studierna bedöms i samband med lämplighetsbedömningen.

För att främja minderårigas säkerhet samt patient- och klientsäkerheten har det från början av 2012 införts begränsningar för universitetets studentantagning. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, psykoterapeututbildning, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildning. Inom psykoterapeututbildningen krävs i likhet med övriga nämnda områden att den som antas som student med tanke på hälsotillstånd och funktionsförmåga ska vara förmögen att utföra praktiska uppgifter i samband med studierna eller utföra psykoterapeutiskt patientarbete. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning om den kan undanröjas med rimliga åtgärder, till exempel genom individuella arrangemang (specialarrangemang). Avsikten är att inte heller på annat sätt i onödan begränsa möjligheterna till utbildning för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Begränsningarna tillämpas endast när det är uppenbart att den sökande på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning. Därför ska den sökande informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med sin ansökan.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En student kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast när testning är nödvändigt för att utreda studentens funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som bestäms i detalj i lagen. Studenter som antagits 2012 eller senare ombeds om ett utdrag ur straffregistret. Ett utdrag kan endast begäras av studenter som utför psykoterapeutiskt patientarbete i samband med studierna eller andra uppgifter som förutsätter arbete med minderåriga. Begäran om utdrag framställs innan patientarbetet eller uppgifterna inleds. För minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en student inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Nedan finns en beskrivning av psykoterapeututbildningens branschspecifika krav gällande hälsotillstånd och funktionsförmåga i enlighet med rekommendationer som en arbetsgrupp vid expertnätverket för universitetsutbildning OHA-forum utarbetat till stöd för SORA-bedömningen.

Verksamhetsmiljö

Psykoterapeuter arbetar i mycket mångsidiga miljöer i kontinuerlig samverkan med klienter eller klientgrupper samt professionella nätverk av experter. Yrket förutsätter förmåga att reflektera över den egna funktionsförmågan och förmåga att bedöma dessa egenskaper hos andra människor. Psykoterapeuten ska i sitt yrke utföra undersökningar som kartlägger klienternas funktionsförmåga samt kognitiva och socioemotionella funktioner. Arbetet förutsätter också en förmåga att fatta självständiga beslut. Beroende på tillämpningsområdet kan den fysiska och psykiska miljön variera mycket. Psykoterapeutyrket är särskilt krävande i fråga om den psykiska miljön och detta ska beaktas när man bedömer om en person är olämplig för branschen. Nedan beskrivs kriterier i fråga om hälsorelaterade begränsningar som antingen permanent eller tillfälligt kan utgöra ett hinder eller innebära att personen är olämplig för branschen.

Förutsättningarna för yrkesmässig funktionsförmåga

 • god eller utmärkt interaktionsförmåga
 • tillräckliga kognitiva förutsättningar för till exempel skriftlig och ömsesidig muntlig kommunikation
 • tillräcklig psykisk hälsa för att kunna arbeta tryggt i uppgifter enligt yrket. Ett hinder för att avancera i studierna kan vara upprepat instabilt eller hotfullt beteende i samband med studier eller praktik och som stör den professionella verksamheten.
 • Branschen lämpar sig inte för personer med allvarligt rusmedelsberoende och som inte har svarat på behandlingar av beroendet.
Förhandsurval: Poängsättning av ansökningsdokument

Examen som ger ansökningsbehörighet (0-20 poäng)

 • 20 poäng: medicine licentiat eller psykologie magister
 • 15 poäng: högre högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken den sökande skaffat sig behörighet som socialarbetare eller magisterexamen i hälsovetenskaper med vårdvetenskap som huvudämne
 • 10 poäng: annan högre högskoleexamen inkl. högre YH-examen, sjukskötare YH eller psykiatrisk sjukskötare på institutnivå
 • 0 poäng: annan yrkeshögskoleexamen

Arbetserfarenhet (0-20 poäng)

 • 20 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 15 år (180 månader)
 • 17 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 10 år (120 månader)
 • 12 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 8 år (96 månader)
 • 7 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 5 år (60 månader)
 • 2 poäng: lämplig arbetserfarenhet minst 3 år (36 månader)
 • 0 poäng: lämplig arbetserfarenhet under 36 månader
Sammanfattning av ansökningsanvisningar enligt grundutbildning

Nedan följer en sammanfattning av villkoren för ansökningsbehörigheten enligt grundutbildning. Villkoren varierar enligt vilken din grundutbildning är.

Läs noggrant igenom anvisningarna för hur du begär omprövning.

Om du har en medicine licentiatexamen, en magisterexamen i psykologi eller en psykiatrisk sjukskötarexamen kan du vara behörig att ansöka till psykoterapeututbildningen om du har minst två års arbetserfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete.

Du ska bifoga följande bilagor till ansökningsblanketten:

 • Intyg och studieprestationsutdrag över den examen som ligger till grund för ansökan (till en examen som avlagts utomlands fogas dessutom utbildningsstyrelsens beslut om jämställande eller Valviras beslut om legitimering). 
 • Arbetsintyg över den arbetserfarenhet som ligger till grund för ansökan. 
 • Om du har arbetat som privat yrkesutövare bör du bifoga ett intyg från arbetshandledaren av vilket antalet klient- eller patientmöten framgår (t.ex. i genomsnitt per vecka eller månad) samt en beskrivning av orsakerna till att klienterna/patienterna har vårdats. 
 • Ett eventuellt intyg över möjligheten att utföra sådant handlett psykoterapeutiskt patientarbete som hör till utbildningen under studietiden (t.ex. av arbetsgivaren). 

 

Om du har en sjukskötarexamen från en yrkeshögskola kan du vara behörig att ansöka till psykoterapeututbildningen om du har minst två års arbetserfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete och har genomfört studier i psykologi eller psykiatri till en omfattning av minst 30 studiepoäng.

Du ska bifoga följande bilagor till ansökningsblanketten:

 • Intyg och studieprestationsutdrag över den examen som ligger till grund för ansökan (till en examen som avlagts utomlands fogas dessutom utbildningsstyrelsens beslut om jämställande eller Valviras beslut om legitimering). 
 • Intyg och/eller studieprestationsutdrag över tilläggsstudier i psykologi och psykiatri, om de inte ingår i den examen som ligger till grund för ansökan. 
 • Arbetsintyg över den arbetserfarenhet som ligger till grund för ansökan. 
 • Om du har arbetat som privat yrkesutövare bör du bifoga ett intyg från arbetshandledaren av vilket antalet klient- eller patientmöten framgår (t.ex. i genomsnitt per vecka eller månad) samt en beskrivning av orsakerna till att klienterna/patienterna har vårdats. 
 • Ett eventuellt intyg över möjligheten att utföra sådant handlett psykoterapeutiskt patientarbete som hör till utbildningen under studietiden (t.ex. av arbetsgivaren). 

Om din grundutbildning är en annan lämplig högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård kan du vara behörig att ansöka till psykoterapeututbildningen om du har minst två års erfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete och minst tolv månaders erfarenhet av arbete i en organisation inom den offentliga social- och/eller hälsovården eller i en organisation som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovården. Därutöver behöver du ha minst 30 studiepoäng av studier i psykologi eller psykiatri. Observera att om du inte är yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården ska det psykoterapeutiska arbete som ingår i utbildningen utövas underställd en organisation inom hälso-, sjuk- eller socialvården. 

Du ska bifoga följande bilagor till ansökningsblanketten:

 • Intyg och studieprestationsutdrag över den examen som ligger till grund för ansökan (till en examen som avlagts utomlands fogas dessutom utbildningsstyrelsens beslut om jämställande eller Valviras beslut om legitimering). 
 • Intyg och/eller studieprestationsutdrag över tilläggsstudier i psykologi och psykiatri, om de inte ingår i den examen som ligger till grund för ansökan. 
 • Arbetsintyg över den arbetserfarenhet som ligger till grund för ansökan. 
 • Om du har arbetat som privat yrkesutövare bör du bifoga ett intyg från arbetshandledaren av vilket antalet klient- eller patientmöten framgår (t.ex. i genomsnitt per vecka eller månad) samt en beskrivning av orsakerna till att klienterna/patienterna har vårdats. 
 • För erfarenhet av arbete i en organisation som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovården ska bilagorna till ansökan specificera arbetserfarenheten och karaktären på samarbetet med enheten inom den offentliga sektorn samt eventuell arbetshandledning. 
 • Ett eventuellt intyg över möjligheten att utföra sådant handlett psykoterapeutiskt patientarbete som hör till utbildningen under studietiden (t.ex. av arbetsgivaren). 
  • Om du inte är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska du senast vid intervjun visa upp ett skriftligt avtal om hur patient- eller ansvarsförsäkringen och förvaringen av journalhandlingarna ordnas med den enhet som ansvarar för ditt psykoterapeutiska patientarbete. 

Observera att en sökande som endast har avlagt lägre högskoleexamen vid ett universitet, yrkeshögskoleexamen inom något annat område än inom hälsovård och det sociala området eller någon annan examen på institutnivå än en sjukskötarexamen med inriktning på psykiatri inte kan anses vara ansökningsbehörig ens i särskilda fall. En lämplig grundutbildning kan inte ersättas med tilläggsstudier.

 

Frågor om ansökning?

Frågor om ansökning besvaras i första hand per e-post på adressen meilahti-specialist@helsinki.fi.