Ansökningsbehörighet

Ansökningsbehörigheten för psykoterapeututbildningen grundar sig på förordningen 1120/2010 samt på en rekommendation utifrån § 2a i samma förordning av det riksomfattande konsortiet för psykoterapeututbildning angående psykoterapeututbildningens ansökningsgrunder.

Den som söker till psykoterapeututbildningen ska ha lämplig högre högskoleexamen, lämplig yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området eller psykiatrisk sjukskötarexamen på institutnivå.

Följande examina betraktas som lämpliga vid Helsingfors universitet:

1) Examina som betraktas som lämpliga i första hand

 • medicine licentiatexamen
 • psykologie magister
 • sjukskötare YH
 • sjukskötarexamen på institutnivå: sjukskötare som specialiserat sig på psykiatri eller sjukskötare med en grundexamen i vilken psykiatrisk sjukvård ingår

2) Övriga högre högskoleexamina som betraktas som lämpliga

 • filosofie magister i logopedi eller med inriktning på musikterapi
 • magister i hälsovetenskaper
 • magister i samhällsvetenskaper eller politices magister, med inriktning på utvecklingspsykologi, socialarbete, socialpsykologi eller socialpedagogik
 • annan högre högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken den sökande har behörighet som
  • socialarbetare eller
  • speciallärare inom den grundläggande utbildningen eller småbarnspedagogiken

3) Övriga yrkeshögskoleexamina som betraktas som lämpliga

 • hälsovårdare YH
 • ergoterapeut YH
 • socionom YH

4) Utländsk utbildning som motsvarar ovanstående examina i det ifrågavarande landet. Den sökande bör ha Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen eller Valviras beslut om rätt att använda yrkesbeteckning i Finland.

5) I särskilda fall kan även en annan högre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovården betraktas som en lämplig grundexamen, med hänvisning till den sökandes grundexamen, studier och arbetserfarenhet. Då förutsätts att både den sökandes studier och arbetserfarenhet har en särskilt stark inriktning på mentalvårdsarbete.

Examina som inte betraktas inte som lämpliga vid Helsingfors universitet

En sökande som endast har avlagt

 • lägre högskoleexamen vid ett universitet
 • yrkeshögskoleexamen inom något annat område än hälsovården och det sociala området; eller
 • någon annan examen på institutnivå än en sjukskötarexamen med inriktning på psykiatri

kan inte anses vara ansökningsbehörig ens i särskilda fall

I examen, eller utöver den, ska studier i psykologi eller psykiatri om sammanlagt 30 studiepoäng ingå. Examina för psykologie magister, medicine licentiat och psykiatrisk sjuksköterska (på institutnivå) innefattar alltid tillräckliga studier i psykologi eller psykiatri.

Om nödvändiga studier i psykologi eller psykiatri inte ingår i den examen som ligger till grund för ansökan, ska minst 10 sp av dessa studier vara slutförda inom 10 år efter ansökningstidens utgång. Som studier i psykologi eller psykiatri betraktas teoretiska studier inom dessa områden, inte praktikperioder som ingår i examina eller andra praktiska studier eller lärdomsprov. Studierna ska vara slutförda före ansökningstidens utgång.

Studiernas omfattning och uppbyggnad ska vara dokumenterade och möjliga att granska. Utbildarna ska företräda sakkunskap inom psykologi eller psykiatri.

Studier inom psykologi eller psykiatri på annan än universitetsnivå ska omfatta följande områden: människans psykiska tillväxt och utveckling, psykisk hälsa och psykiska störningar hos barn och ungdomar samt vuxna, forskning om psykiatriska störningar hos barn och ungdomar samt vuxna, diagnostik och differentialdiagnostik, metoder för behandling och rehabilitering av psykiska sjukdomar hos barn och ungdomar samt vuxna, lagstiftning om mentalvårdsarbete samt kunskap om servicesystemet för mentalvårdsarbete och psykiatrisk vård, särskilda och allmänna inverkande faktorer inom psykoterapi, vad som är och inte är psykoterapi, vilka egenskaper som krävs av en psykoterapeut, samt om psykoterapiernas påverkansmöjligheter och begränsningar.

För att vara ansökningsbehörig ska den sökande ha minst två års arbetserfarenhet av mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete före ansökningstidens början.

Sökande med annan grundexamen än de examina som ger behörighet som läkare, psykolog eller sjuksjöterska ska ha minst 12 månaders erfarenhet av arbete

 • i en organisation inom den offentliga social- och/eller hälsovården eller
 • i en organisation som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovården

Som organisationer som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovården räknas till exempel organisationer inom mentalvårsarbete, missbrukarvård, barnskydd, familjearbete och krisarbete. Även produktion av köptjänster för organisationer inom den offentliga social- och/eller hälsovården beaktas.

Den sökande ska visa att hen har erfarenhet av behandling av psykiska störningar och om servicesystemet inom socialoch/eller hälsovården.

Andra förutsättningar

Arbetserfarenheten ska ha förvärvats efter examen som utgör grund för ansökan.

Arbetserfarenheten bör basera sig på faktiskt arbete. Över två veckors avbrott till exempel till följd av tjänstledighet eller familjeledighet räknas inte som arbetserfarenhet.

Arbetserfarenheten kan ha förvärvats under en längre tid, till exempel genom deltidsarbete eller arbete som till vissa delar kan anses vara klientarbete som motsvarar mentalvårdsarbete

Arbetserfarenheten ska vara dokumenterad och möjlig att granska. Eventuella avbrott bör framgå av dokumentationen.

Som lämplig arbetserfarenhet betraktas inte

 • frivilligarbete
 • praktik under studietiden
 • sedvanligt undervisnings-, utbildnings- eller grupphandledningsarbete, ledarskapsarbete, konsulteringsarbete, administrativt arbete, forskningsarbete eller planeringsarbete.
 • arbetsperioder som har varat under en månad

Möjlighet att utföra psykoterapeutiskt patientarbete

Den som söker till psykoterapeututbildningen förutsätts ha möjlighet att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under studierna. Handledning av psykoterapeutiskt patientarbete ingår i psykoterapeutstudierna och den sökande kan inte antas till utbildningen om hen inte har möjlighet att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under studierna.

Det rekommenderas att utbildningspatienterna har en vårdrelation till en legitimerad enhet inom hälso- eller socialvården som har vårdansvar för patienten medan behandlingsarbetet under handledning pågår. Patientsäkerheten bör ha särskild prioritet i fråga om barn och ungdomar. Det rekommenderas särskilt att psykoterapeutiskt patientarbete med barn och ungdomar utförs i samarbete med en hälsovårdsenhet och patientens behandlande läkare.

Språkkunskap

De sökande förutsätts ha tillräcklig förmåga att förstå finska eller svenska (beroende på utbildningsprogrammets undervisningsspråk) och engelska för att omfatta den finsk- eller svensk- och engelskspråkiga undervisningen och litteraturen såväl i utbildningsprogrammen som i de gemensamma studierna för alla psykoterapeutstudenter vid universitetet.

Datatekniska färdigheter

De sökande förutsätts ha tillräckliga datatekniska färdigheter för att kunna använda nödvändiga program för nätstudier, universitetsdatabaser, sökprogram, ordbehandlingsprogram och presentationsgrafikprogram samt ljud- och videoinspelningsapparater.

 

En sökande kan inte antas till utbildningen om hen inte har tillräckliga färdigheter för att slutföra studierna. Förmågan att slutföra studierna bedöms i samband med lämplighetsbedömningen.

För att främja minderårigas säkerhet samt patient- och klientsäkerheten har det från början av 2012 införts begränsningar för universitetets studentantagning. Begränsningarna gäller följande områden: medicin, odontologi, logopedi, psykologi, psykoterapeututbildning, farmaci samt socialt arbete och lärarutbildning. Inom psykoterapeututbildningen krävs i likhet med övriga nämnda områden att den som antas som student med tanke på hälsotillstånd och funktionsförmåga ska vara förmögen att utföra praktiska uppgifter i samband med studierna eller utföra psykoterapeutiskt patientarbete. En omständighet i anslutning till hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning om den kan undanröjas med rimliga åtgärder, till exempel genom individuella arrangemang (specialarrangemang). Avsikten är att inte heller på annat sätt i onödan begränsa möjligheterna till utbildning för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Begränsningarna tillämpas endast när det är uppenbart att den sökande på grund av sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen. Också en tidigare indragning av studierätten kan vara ett hinder för antagning. Därför ska den sökande informera universitetet om ett sådant beslut redan i samband med sin ansökan.

Narkotikatest under studietiden och utdrag ur straffregistret

En student kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast när testning är nödvändigt för att utreda studentens funktionsförmåga, och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som bestäms i detalj i lagen. Studenter som antagits 2012 eller senare ombeds om ett utdrag ur straffregistret. Ett utdrag kan endast begäras av studenter som utför psykoterapeutiskt patientarbete i samband med studierna eller andra uppgifter som förutsätter arbete med minderåriga. Begäran om utdrag framställs innan patientarbetet eller uppgifterna inleds. För minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en student inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, grovt brott mot liv eller hälsa, grovt rån och narkotikabrott).

Nedan finns en beskrivning av psykoterapeututbildningens branschspecifika krav gällande hälsotillstånd och funktionsförmåga i enlighet med rekommendationer som en arbetsgrupp vid expertnätverket för universitetsutbildning OHA-forum utarbetat till stöd för SORA-bedömningen.

Verksamhetsmiljö

Psykoterapeuter arbetar i mycket mångsidiga miljöer i kontinuerlig samverkan med klienter eller klientgrupper samt professionella nätverk av experter. Yrket förutsätter förmåga att reflektera över den egna funktionsförmågan och förmåga att bedöma dessa egenskaper hos andra människor. Psykoterapeuten ska i sitt yrke utföra undersökningar som kartlägger klienternas funktionsförmåga samt kognitiva och socioemotionella funktioner. Arbetet förutsätter också en förmåga att fatta självständiga beslut. Beroende på tillämpningsområdet kan den fysiska och psykiska miljön variera mycket. Psykoterapeutyrket är särskilt krävande i fråga om den psykiska miljön och detta ska beaktas när man bedömer om en person är olämplig för branschen. Nedan beskrivs kriterier i fråga om hälsorelaterade begränsningar som antingen permanent eller tillfälligt kan utgöra ett hinder eller innebära att personen är olämplig för branschen.

Förutsättningarna för yrkesmässig funktionsförmåga

 • god eller utmärkt interaktionsförmåga
 • tillräckliga kognitiva förutsättningar för till exempel skriftlig och ömsesidig muntlig kommunikation
 • tillräcklig psykisk hälsa för att kunna arbeta tryggt i uppgifter enligt yrket. Ett hinder för att avancera i studierna kan vara upprepat instabilt eller hotfullt beteende i samband med studier eller praktik och som stör den professionella verksamheten.
 • Branschen lämpar sig inte för personer med allvarligt rusmedelsberoende och som inte har svarat på behandlingar av beroendet.
Psykoterapeututbildningens ansökningsgrunder

Ansökningsgrunder för psykoterapeututbildningen har fastställts av medicinska fakultetens fakultetsråd den 18.10.2022.  Ansökningsgrunder i sin helhet finns här (pdf-fil)