Forskningsinfrastruktur i fysik

Avdelningen för fysik har en bred forskningsinfrastruktur med laboratorier och observatorier. Laboratorierna erbjuder mångsidiga möjligheter för experimentell forskning, och våra observationsinstrument samlar in data från atomnivå och ända till universums funktioner.
Forskningsinfrastrukturen

Laboratoriet för astrofysik består av astrologiska teleskop, laboratoriet för rymdinstrument och dispersionsforskningslaboratoriet. Teleskopen finns på campus Gumtäkt, i observatoriet på Observatoriebacken i södra Helsingfors, och Metsähovi-observatoriet i Kyrkslätt, och de används i huvudsak för undervisning. I laboratoriet för rymdinstrument idkar vi vetenskaplig och teknologisk forskning med att bygga, testa och karakterisera instrumentselektronik och sensorer för rymdutrustningsprojekt

Forskningslaboratoriet för elektronik (ETLA) specialiserar sig på forskning i ljud- och ljusfysik. Huvudvikten är på utvecklingen av metoder som lämpar sig för forskning och utveckling samt industrins behov. Arbetet vid laboratoriet representerar flera olika områden av tillämpad fysik, av vilka de viktigaste är ultraljudforskning, fotoakustik och optisk interferometrisk bildanalys.

Helsinki Accelerator Laboratory (Helsingfors acceleratorlaboratorium) specialiserar sig på experimentell och beräkningsbar materialfysik. Forskningen vid laboratoriet koncentreras på material som är viktiga för nanoteknologi, mikro- och optoelektronik, spintronik, fusionsteknologi och partikeldetektorer. Deras egenskaper undersöks med hjälp av olika tekniker som baserar sig på jonstrålar, positronannihilationsspektrometri, samt beräkningsmetoder.

Detektorlaboratoriet är i parallell användning av Helsinki Institute of Physics och avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet. Laboratoriet erbjuder mångsidiga utrymmen, instrument och kunnande till forskningsprojekt som utvecklar strålningsdetektorer för internationella provstationer i partikel- och kärnfysik.

X-ray Laboratory (Röntgenlaboratoriet) specialiserar sig på materialforskning med hjälp av röntgenstrålar. Laboratoriet har en stark bakgrund i röntgenspektroskopi och materialvetenskap. Dess breda utbud av forskningsmetoder inbegriper röntgenavbildning, röntgenspektroskopi, dispersion, kombinationer av dessa, samt beräkningsbar modellering.

Kosmologidatacentralen (CDC-FI) erbjuder expertis inom teoretisk kosmologi och data-analys för behov inom forskning i kosmologi. Till CDC-FI konsortiet hör Helsingfors universitet, Åbo universitet (Turun yliopisto), Uleåborgs universitet (Oulun yliopisto), Aalto-universitetet samt CSC – IT Center for Science.