För alumner

Fakulteten påverkar också via sina alumner. Alumnernas nätverk sträcker sig brett över såväl det juridiska livets olika områden som utanför det. Våra alumner har betydelsefulla positioner både inom den offentliga och inom den privata sektorn.

Fakulteten har ett nära samarbete med alumnerna. Ett exempel på detta är de s.k. Praktiska färdigheter -kurserna i vilka jurister som arbetar utanför fakulteten fungerar som lärare. De fungerar också som viktiga länkar till arbetslivet och förmedlar värdefull praktisk kunskap och erfarenhet till studerandena.

Det kontinuerliga lärandet knyter också de praktiskt verksamma juristerna allt närmare till universitetet. Fakultetens fortbildning erbjuder möjligheter att uppdatera och komplettera den egna kompetensen samt att vädra etablerade idéer och att leta efter nya stigar. 

Det viktigaste med alumnverksamheten är gemenskapen: den gör det möjligt för dem som studerat vid olika tidpunkter att hålla kontakt med sitt universitet och med varandra. För universitetet är alumnerna en resurs och en rikedom, eftersom det är genom dem som universitetets inflytande till stor del förverkligas. Samtidigt syns det i verksamheten att alumnerna uppskattar vad de har fått av universitetet.

Universitetet lever i alumnerna