Tyngdpunkterna för forskningen

Juridisk forskning skapar och upprätthåller ett rättvist samhälle och rättsstaten. Vi strävar efter att i enlighet med fokusområdena bedriva mångvetenskaplig forskning som överskrider enhetsgränserna och att utveckla och tillämpa nya metoder.

De fokusområden för forskningen vid juridiska fakulteten är:

  • globalisering och gränsöverskridande rätt (Law across boundaries and globalising law) 
  • rättens nordiska drag och europeiska förbindelser (Nordic characteristics and European connections of law)

Rättsordningen och dess utmaningar uppfattas som en gränsöverskridande växelverkande helhet där den nationella rättsordningen ses som en del av Norden, Europa och världen. 

  • rätt, säkerhet, välfärd och privatliv (Law, security, welfare and privacy) 
  • juridiska frågor angående teknologisk utveckling och digitalisering (Legal issues concerning technological development and digitalisation) 
  • rätt och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Law and ecological, social and economical sustainability) 
  • marknadernas och företagsverksamhetens rättsliga grund och reglering (Legal basis and regulation of markets and business)

Juridisk forskning är ett verktyg för samhällsplanering och samhällsdesign. Den svarar på samhällets, livsmiljöns och marknadens utmaningar, som anknyter till olika samhälleliga trender samt lokala och globala förändringar.

Forskande personal