Stöd arbetet för naturens mångfald

Allt fler finländare lever i städer. Naturen förblir främmande för många och en del börjar till och med uppleva den som skrämmande. Luomus forskning och utställningar ökar kunskapen om naturen och hjälper att upprätthålla finländarnas levande förhållande till naturen.
Stöd kun­skap, in­sik­ter och lä­ran­de

Helsingfors universitet och Luomus erbjuder alla med intresse för naturen och naturvetenskapen en möjlighet att understödja Luomus verksamhet. Ökad kunskap om naturen och ökad förståelse av naturens mångfald gynnar såväl det finländska samhället som alla museets besökare. 

Med hjälp av de donerade medlen kan man erbjuda utställningar, publikevenemang och miljöfostran, samt garantera sådana öppettider att så många som möjligt med intresse för naturen har möjlighet att ta del av de mångsidiga, forskningsbaserade utställningarna. Din donation är alltså en donation till det finländska samhället och alla museets besökare!

För ett le­van­de för­hål­lan­de till na­tu­ren

Museets forskare undersöker både den finländska och globala floran och faunan, utreder hur olika arter är besläktade, hittar regelbundet för vetenskapen nya arter i den finländska naturen och samlar in artprover som sedan arkiveras för framtida forskning. Museisamlingar är ofta det enda beviset på naturens mångfald under gångna tider. Man kan dessutom dra nytta av forskarnas arbete när man följer upp naturens tillstånd, och experterna besvarar allehanda naturrelaterade frågor som ställs av såväl journalister som privatpersoner.

Finland har bundit sig till FN:s konvention om biologisk mångfald, och enligt konventionen ska allt mer resurser läggas ner på att utreda naturens mångfald och stoppa dess utarmning. Många fattiga länder har en rik natur, men de klarar inte ensamma av att kartlägga och skydda den. Luomus deltar i arbetet till exempel på Kenya.

Dateringslaboratoriet

Till Luomus specialiteter hör också dateringslaboratoriet, som samarbetar med experter inom olika områden. I laboratoriet kan man fastställa såväl åldern hos mammutben som andelen fossila och förnybara bränslen bland det bränsle som används.

Luomus har tre besöksmål

Luomus har tre besöksmål: Naturhistoriska centralmuseet samt de botaniska trädgårdarna i Kajsaniemi och Gumtäkt. På de här ställena möter årligen över 400 000 besökare naturen. Besöksmålen finns för att utvidga besökarnas uppfattning om naturens mångfald. De får fundera, leta, fråga, betrakta, känna på och prova.

Luomus Naturhistoriska museum har redan i flera generationers tid lockat besökare i olika åldrar att utöka sin kunskap om naturen. Museet ordnar årligen hundratals guidade turer och på dem deltar dagisbarn, skolelever i alla åldrar och allt oftare olika grupper av vuxna. Utställningarna, publikevenemangen och de guidade turerna bjuder på kunskap, glädje och insikter, men de blir inte av utan mångvetenskapligt kunnande, långsiktigt samarbete mellan flera experter samt kontinuerlig utveckling av innehåll.

Kontakta oss

Har du frågor om donationer? Ta kontakt – tillsammans hittar vi ett lämpligt sätt att gå till väga.

Donatorrelationer, Helsingfors universitet, 029 41 21650 eller lahjoittajasuhteet@helsinki.fi