Östersjön - vårt kära hav

I våra barndomsminnen var Östersjön klar och ren. Det går snabbt att förstöra naturen och Östersjön har länge varit i dåligt skick. Med hjälp av vetenskaplig forskning har vi redan kunnat ändra riktningen, men det finns mycket kvar att göra.

Hjälp Östersjön att må bättre. Ge en gåva till forskningen.
Hjälp Östersjön - ge din gåva idag

Forskarnas nästan sekellånga havstemperaturdata och dess medelvärden avslöjar vart Östersjön är på väg, samtidigt som de också visar att temperaturen alltid skiftat i kallare och varmare perioder.

Det som är annorlunda nu är att förändringarna sker så snabbt att havets arter inte hinner anpassa sig till de nya levnadsvillkoren. Östersjön är ett av de hav på norra halvklotet som värms upp snabbast. 

Genom att ge en gåva till forskningen hjälper du oss att hitta lösningar för Östersjöns tillstånd.

Havet är i nyckelroll när vi försöker motarbeta klimatförändringen - CoastClim för samman forskare i klimatförändring och Östersjön

CoastClim är Helsingfors universitets och Stockholms universitets nya tvärvetenskapliga centrum för forskning i kustnära ekosystem och klimatforskning. Centret sammanför experter inom marinekologi, biogeokemi och atmosfärisk forskning för första gången i Östersjöregionen.

Vi känner inte till havens betydelse i klimatpusslet i samma utsträckning som till exempel skogarnas betydelse. CoastClim producerar den nya typen av forskning som behövs för att klargöra den roll som kustnära ekosystem och biodiversitet spelar i klimatförändringen.

"90 procent av värmen som förorsakats av de växthusgaser som människan släppt ut har absorberats av världens hav. Utan den hjälpen skulle vi redan varit kokta på land, så att säga." Alf Norkko, professor i Östersjöforskning

Bekanta dig med Östersjöforskningen
Övergödningen fortfarande Östersjöns största gissel

Alf Norkko påminner att övergödningen fortfarande är det största problemet i Östersjön, men ser att det blivit allt viktigare att kartlägga sambanden mellan övergödningen och klimatförändringen och deras effekter på havets biodiversitet.

– Vi kan inte förstå och hantera övergödningsproblematiken utan att ta i beaktande hurdana effekter ett varmare klimat har på de marina ekosystemen. Den ena förvärrar den andra, så de två fenomenen kan inte studeras i isolation.

Länge har haven varit effektiva kolsänkor som absorberat koldioxid från atmosfären. Detta kan dock förändras snabbt. Om viktiga nyckelarter försvinner samtidigt som havsbottnarnas organiska material ger större utsläpp på grund av övergödningen kan Östersjön gå från att vara kolsänka till kolkälla.  

Med hjälp av vetenskaplig forskning har vi redan kunnat ändra riktningen

Grundforskningens roll i arbetet för ett friskare hav är avgörande. Helsingfors universitet är Finlands största mångvetenskapliga centrum för Östersjöforskning. Universitetets forskningsstation i Tvärminne i Hangö söker svar på hur Östersjöns ekosystem påverkas av övergödningen och klimatförändringen och fungerar som bas för CoastClim i Finland.