Fonder och insamlingar du kan stöda

Välj ett donationsobjekt som är viktigt för dig och som du vill stödja. Varje donation är ett viktigt tillskott till de sammanlagda donationsmedlen och ett viktigt stöd för forskarna och studenterna.
Donera till Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har som mål att vara ett av världens 50 främsta universitet. För att nå det målet behöver universitetet också kraftiga investeringar från det omgivande samhället. En donation till Helsingfors universitet är en investering i Finlands framtid.

Stöd vetenskapsgrenar

Stöd experter inom hållbar bioekonomi – donera till agrikultur- och forstvetenskap

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är den enda akademiska aktören i Finland med expertkunnande om en hållbar livsmedelskedja som helhet och fakulteten hör till de främsta i världen när det gäller skogsvetenskap. I takt med att urbaniseringen och klimatförändringen framskrider behövs mer forskningskunskap för att problemen med den globala livsmedelssäkerheten och en lokalt hållbar livsmedelsproduktion ska kunna lösas och för att ett koldioxidneutralt samhälle ska kunna byggas upp. Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten sammanlänkas en förståelse för människans välbefinnande och beteende med förståelsen av ekosystemets funktion.

Donatorerna har på ett betydelsefullt sätt bidragit till forskningen vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten och till att stödja studenterna. De senaste initiativen som möjliggjorts med donationsmedel är en mätstation för växthusgasbalansen i åkermark, professurerna i skogsteknik och logistik samt fakultetens första arbetslivsprofessor.

Fonden för agrikultur- och forstvetenskaper stöder forskning, undervisning och studier i agrikultur, forstvetenskaper och livsmedel vid Helsingfors universitet. 

Fon­den i ett nöt­skal

Kapital (2015): 546 000 euro

Förvaltningsnämnden: professor Marketta Sipi, professor Vieno Piironen samt en student.

Ako­las sti­pen­di­efond grundar sig på Frans Edvard Akolas testamente 1910 och dess tillägg 1920. Fonden beviljar stipendier till nordösterbottniska studerande som bedriver studier i lantbruksvetenskap vid universitetet.

Lant­bruks­rå­det Björ­ken­heims sti­pen­di­e­fond grundar sig på en donation av lantbruksrådet Axel Björkenheim, E. Björkenheim, Bertil Björkenheim, C. Björkenheims och Sigrid Ihrén (f. Björkenheim) år 1915. Fonden beviljar resestipendier för forskning som gäller lantbruket eller dess binäringar.

Blomqvists sti­pen­di­e­fond grundar sig på A. Blomqvists donation år 1904. Fonden beviljar priser för bästa uppsats för högsta vitsordet i skogsskötsel, skogstaxation eller skogsteknologi. Belöningen kan även beviljas studerande som efter avlagd forstexamen fortsätter sina studier för kandidatexamen.

G. A. Bre­den­bergs fond grundar sig på medel som under åren 1945-1946 insamlades med tanke på professor G. A. Bredenbergs 80-årsdag. Bredenberg donerade medlen till universitet år 1946 för en studieunderstödsfond uppkallad efter honom själv. Fondens ursprungliga ändamål var att dela ut stipendier till de kandidater i agrikultur- och forstvetenskaper som avlagt högsta vitsord i mejerilära.

Ekestub­bes re­sesti­pen­di­um grundar sig på artillerilöjtnant Erik Ekestubbes testamente 1745. Ekestubbes fond är den äldsta av de namngivna fonderna från tiden för Kungliga Akademien i Åbo. Fonden beviljar stipendier till studenter som läser lantbruk, tekniska vetenskaper och bergshantering.

Pro­fes­so­ri Karl Enc­kel­lin maan­vil­jelys­ta­lou­del­lis­ten tut­ki­el­main pal­kit­se­misra­has­to grundar sig på professor Karl Enckells donation 1927. Fondens medel används i först hand för att belöna avhandlingar som skrivits inom lantbruksekonomi för kandidat- och agronomexamen vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Ete­lä-Po­h­jan­maan maan­vil­jelys­seu­ran rahasto stöder sydösterbottniska studenter som vid Helsingfors universitet studerar lantbruksvetenskap, hushållsvetenskap, veterinärmedicin eller livsmedelsvetenskap. Fonden har tillkommit genom donationer av stiftelsen Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö.

Erk­ki Lai­ta­ka­ris prisfond grundar sig på professorn i skogsskötsel Erkki Assar Laitakaris donation 1952–53. Fonden belönar studerande i forstvetenskap som med god framgång har utfört gemensamma övningsarbeten och visat prov på god kamratanda.

Erik Lönn­rot­hs minnesfond grundar sig på medel som insamlats i samband med rektor, professor i skogstaxation Erik Lönnroths död 1972. Fonden stöder påbyggnadsstudier inom det forstvetenskapliga området, närmast skogstaxation.

Hyy­tiälän metsä­a­se­man juhla­ra­has­to grundar sig på de medel som donerats med anledning av Hyytiälä skogsstations 100-årsjubileum 2010. Fonden stöder studenter och forskarstudenter inom skogs- eller miljövetenskap vid Helsingfors universitet. Fonden stöder i synnerhet studier och forskning vid Hyytiälä skogsstation.

Fon­den för pro­fes­su­ren i mark- och mil­jö­ke­mi stöder professuren i mark- och miljökemi.

Os­mo­las sti­pen­diefond grundar sig på en donation av Osmolan Akateeminen Osuusruokala 1928. Fonden delar ut stipendier till medellösa studenter som visat sig framstående och studerar kemi eller bedriver livsmedelsundersökningar.

Pel­ler­vo-Seu­ras fond grundar sig på en donation av Pellervo-Seura 1950–51. Fondens ändamål är att stödja agrikulturell forskning genom stipendier och priser.

Pu­u­mark­ki­na­ti­e­teen ra­has­to grundar sig på företaget Enso-Gutzeits gåvobrev 1958 och föreningen Metsäteollisuus gåvobrev 1982. Fondens ursprungliga ändamål är att inrätta en professur i marknadsföring av skogsprodukter och en biträdande professur på institutionen för marknadsföring av skogsprodukter vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Art­hur Rin­del­ls fond grundar sig på medel som insamlades till professor Arthur Rindells 60-årsdag, vilka han donerade 1914. Fonden beviljar stipendier för vetenskapliga studier i agrikulturkemi och agrikulturfysik.

Tu­ot­ta­jain Li­ha­kes­kus­kun­nan ra­has­to grundar sig på en donation av Tuottajain Lihakeskuskunta 1960. Fondens ursprungliga ändamål är att finansiera en professur i husdjursprodukternas teknologi, med köttekonomi som undervisningsområde.

Pro­fes­so­r Mik­ko Va­ros fond grundar sig på medel som 1977 donerats av organisationer och privatpersoner som är intresserade av husdjursförädling. Fonden stöder studerande vid utarbetandet av laudaturarbetet samt främjar högsta utbildning inom husdjursförädling, forskning i förädling av olika husdjursarter och spridning av forskningsrönen i praktisk användning och till förmån för behövande.

Pro­fes­so­ri J. Val­ma­ris minnesfond grundar sig på professor J. Valmaris minnesinsamling 1943 och direktör Emil Vuorios testamente 1949. Fonden beviljar priser för undersökningar inom lantbrukskemi och –fysik som studerande vid agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten har genomfört för kandidatexamen.

Fonden för bio- och miljövetenskaper stöder forskning, undervisning och studier inom bio- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet.

Fon­den i ett nöt­skal

7 namngivna fonder: Harry Federleys fond, Amanuens Carl Finniläs zoologiska fond, Professor Olli Halkkas fond, Heinonsalos fond, Caj Gustaf Nybergs fond, J. A. Palméns fond och Professor Esko Suomalainens fond.

Kapital (2015): 186 000 euro

Förvaltningsnämnden: prodekanus Atte Korhola, professor Juha Partanen och fil. stud. Matts Ittonen.

Har­ry Fe­der­leys fond grundar sig på en donation av barnen Håkan Federley, Inga Segercrantz, Gunnar Federley och Ulla Lampenius till innehavaren av den personliga extraordinarie professuren i genetik Harry Federley år 1979. Fonden delar ut stipendier till finländska forskare i genetik för forskning utomlands.

Ama­nu­en­sen Carl Fin­ni­läs zoo­lo­gis­ka fond grundar sig på direktör C. J. Finniläs och Elisabeth Finniläs donation 1918. Fonden inrättades till minne av deras son Carl Johan Finnilä, som dödades på väg till norra fronten 1918. Fonden beviljar medel för utländska och inhemska forsknings- och studieresor inom zoologi, understöder vetenskapligt forskningsarbete vid zoologiska institutionen och beviljar publikationsstöd för vetenskapliga undersökningar samt medel för utökning av zoologiska museets samlingar.

Pro­fes­so­ri Olli Hal­kas fond grundar sig på medel som insamlats i samband med professor Olli Halkas 60-årsdag 1988. Ur fonden beviljas stipendier till personer som bedriver forskning inom genetik och för vars utbildning universitetets genetiska institution har ansvarat.

Aka­de­mi­ker Il­k­ka Hanskis fond hedrar Hanskis livsverk genom att samla in medel, stödja forskning och främja samverkan med samhället inom vetenskapsområdena populations- och naturvårdsbiologi.

He­i­non­sa­los fond: FM Marja-Liisa Heinonsalo och EM Eero Heinonsalo grundade fonden år 2006 för att stödja bio- och miljövetenskaplig forskning vid universitetet. Fondens ändamål är att stödja material- och instrumentanskaffningar speciellt för doktorander och/eller forskargrupper inom bio- och miljövetenskap.

Östersjöfonden vid Helsingfors universitet stöder Östersjöforskningen vid Helsingfors universitet.

Helsingfors universitets Vetenskapsfadder som fond stöder unga lovande forskare i bio- och mil­jö­veten­skapliga fakultetens forskningsgrupper.

Caj Gustaf Ny­ber­gs prisfonden grundar sig på en donation av professor Carl Nyberg och hans dotter Maja Aminoff till minne av sin son och bror Caj Gustaf Nyberg 1941. Fonden ger priser till en studerande eller ung forskare vid Helsingfors universitet som under året har låtit trycka en undersökning om osteologi eller förfärdigat skelett eller skelettdelar som har godtagits till veterinärmedicinska institutionens skelettsamling. 

Pal­me­nis­ka sti­pen­di­e­fon­den grundar sig på medel som vänner och elever till professor, friherre J. A. (Johan Axel) Palméns insamlade till hans 70-årsdag den 7 november 1915. Fondens ändamål är att främja Tvärminne zoologiska station.

Pro­fes­so­r Esko Su­o­ma­lai­nens fond grundar sig på medel som insamlades i samband med professor Esko Suomalainens 75-årsdag år 1986. Fonder stöder forskning inom genetik.

Andra fonder

Helsingin ener­gi­an 100-vu­o­tis­ra­has­to har som mål att stöda Östersjöforskning speciellt kring Finska viken. Fondens kapital består av donationen gjord av Helsingin Energia samt jubileumsinsamlingen på Helsingin Energias 100-årsjubileum.

Pro­fes­so­ri Risto Tu­o­mi­ko­sken bi­o­lo­gi­sen tak­so­no­mi­an ra­has­to har som mål att stöda finländska forskare för att kreativt och innovativt forska i naturens diversitet med insekt-, spindel-, moss- och svamptaxonomi som forskningsobjekt. Fonden beviljar stipendier med framgångsrikt publiceringsarbete kring dessa ämnen som kriterium.

Stöd framtidens lärare och lärande – donera till pedagogiken 

Forskningen och undervisningen i pedagogik vid Helsingfors universitet är på internationell toppnivå. Pedagogiska fakulteten har också en stark roll i utvecklingen av det finländska utbildningssystemet och ute i världen som expert på finländsk utbildning. Ämnesområden som behandlar barns och ungas lärande och välbefinnande är ovärderliga i samhället. 

Donationsmedlen gör det möjligt att skapa framtidens pedagogik och stödja studenter med stipendier. De senaste initiativen inom pedagogik som möjliggjorts med donationsmedel är uppbyggnaden av den svenskspråkiga klasslärarutbildningshelheten med tillhörande professurer samt en biträdande professur i teknologifostran. 

Fonderna för pedagogik stöder forskning och studier genom att bevilja stipendier och stödja professorernas arbete.

Ve­ten­skaps­fon­den för pe­da­go­gik i ett nöt­skal

Pedagogikens egen vetenskapsfond grundades våren 2018. Som förvaltningsnämnd för fonden fungerar förvaltningsnämnden för Helsingfors universitets centrumcampus fonder (“centrum II”: pedagogik, juridik, samhällsvetenskap och teologi).

Pro­fes­sor Han­ne­le Ni­e­mis fond stöder forskning i lärande och utbildning. Fonden grundar sig på de medel som samlades in med anledning av professor Hannele Niemis 60-årsdag 2008.

Pro­fes­sor Raus­te-von Wrights fond beviljar stipendier till stöd för forskning om inlärningsprocessen med inriktning på pedagogisk psykologi.

Wer­ner Sö­der­ström Oy:s fond grundar sig på Werner Söderström Oy:s donation 1986. Fonden stöder klass- och ämneslärare som haft god framgång i sina studier.

Fon­den för mat­kul­tur

Avsikten med fonden är att stöda donationsprofessuren i matkultur och till det hörande forskning vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Fondens kapital baserar sig på flera donationer.

Stöd toppvetenskap – donera till humanismen

Helsingfors universitets humanistiska fakultet placerar sig inom den främsta procenten av alla humanistiska fakulteter i världen. Varje år skapar hundratals utbildade kandidater, magistrar och doktorer en mer mänsklig värld genom att arbeta som experter, beslutsfattare, lärare, utvecklare och forskare inom samhällets olika sektorer. Fakulteten är en eftertraktad partner med vilken man kan samarbeta så att det gagnar alla parter.

Donationsmedel har en viktig roll i fakultetens verksamhet. Med hjälp av dem kan fakulteten skapa nya initiativ vid sidan av de traditionella vetenskapsområdena. De sex professurer som har inrättats vid fakulteten med hjälp av donationer är ett utmärkt exempel på att donationer kan ha en stor inverkan på de humanistiska värdena i samhället och i världen. Donationsprofessorerna studerar såväl USA som Ryssland, såväl företagshistoria som ursprungsfolk, facklitterärt skrivande och marinarkeologi hos oss och över hela världen.

Fonderna för humanistiska vetenskaper stöder årligen tiotals studenter och forskare i deras insatser för vetenskapen. Läs mer om fonderna, kom med och bli donator!

Fonden för humaniora stöder forskning, undervisning och studier i humaniora vid Helsingfors universitet. Det finns även flera andra självständiga fonder som stöder området.

Fon­den i ett nöt­skal

37 namngivna fonder, den äldsta från 1779.

Kapital (2015):  2 042 000 euro

Förvaltningsnämnd: prodekanus Mikko Saikku, prodekanus Anna-Maija Pirttilä-Backman, professor Pirita Seitamaa-Hakkarainen och pol. stud. Toivo Laitinen.

Ar­ke­o­lo­gi­an tut­ki­mus­ra­has­to's kapital grundar sig på de medel som donerats med anledning av Mika Laventos bemärkelsedag och andra donerade medel. Syftet med fonden är att stödja arkeologisk forskning.

Carl Back­mans fond grundar sig på lektorn i tyska språket Carl Backmans testamente år 1856. Fonden beviljar resestipendier för yngre lärare som har arbetat i minst ett år vid offentliga läroanstalter och visat sig ha utmärkt fallenhet för området.

Bil­marks do­na­tionfond grundar sig på professorn i historia och moral Johan Bilmarks testamente från år 1779. Fondens medel är avsedda för stipendier, anställning av assistent i historia och naturrätt, höjning av bibliotekariens usla lön samt till konsistoriet för att användas till förmån för universitetet och vetenskapen.

Ri­it­ta Breit­holt­zs sti­pen­di­umfond grundar sig på rektor Antti Breitholtz och hans fru Ines Breitholz testamente 1960. Fonden beviljar stipendier till studerande i fonetik.

Paul Val­ter Carl­so­ns sti­pen­di­umfond grundar sig på Lydia Snellmans (f. Carlson) donation 1926. Fonden beviljar stipendier för kandidater eller studerande som framgångsrikt bedrivit studier och hör till den tavastländska nationen Hämäläis-Osakunta och har estetik, filosofi eller historia som huvudämne.

Mau­rice de Cop­pets do­na­tions­fond grundar sig på den före detta representanten för Frankrike i Finland, minister Maurice de Coppets änka fru Yseult de Coppets donation 1931 samt stiftelsen Faros donationer 2005 och 2007. Fonden beviljar årligen två priser till finska medborgare som under de tre senaste gångna åren publicerat eller inlämnat manuskript av översättningar av franska verk, varav det ena priset är för finskspråkiga och det andra för svenskspråkiga översättningar.

De­rek Fews­ters fonds kapital grundar sig på de medel som donerats med anledning av Derek Fewsters bemärkelsedag. Syftet med fonden är att stödja forskning och studier i historia.

Ge­org Fri­etschs fond grundar sig på hovrättssekreterare Georg Frietsch donation 1936. Ur fonden beviljas stipendier för högskolestuderande som konstaterats vara lovande, även för redan utexaminerade, och som har vilja och med framgång i praktiken kan ägna sig åt studier i filosofi, etnologi och psykologi.

Normallyceum i Helsingfors Hu­ma­nis­ta-fond grundar sig på avkastningen av insamlingar för en bemärkelsedag för lektorn i historia, samhällskunskap och ekonomi vid Helsingin normaalilyseo, filosofie magister Sinikka Sahi. Fonden inrättades år 2003 för utvecklande av undervisningen i humanistiska ämnen, särskilt historia.

Oskar Ka­ja­vas sti­pen­di­umfond grundar sig på änkefru Josefina Kangelins testamente 1941. Ur fonden beviljas medel till studerande som studerar vid någon högskola i Frankrike (inte Paris) för att komplettera sina studier i franska och skaffa sig tillräckliga kunskaper i ”romerska” språk.

Kristi­i­na-fon­dens syftet är att stödja forskning och studenter inom genusforskning vid Helsingfors universitet.

Maija Lehtonens fond grundar sig på en tidigare professorn i allmän litteraturvetenskap och estetik vid Helsingfors universitet Maija Lehtonens (d. 2015) testamentsgåva. Värdet på Maija Lehtonens kvarlåtenskap uppgår till drygt 4 miljoner euro. Fonden stöder följande forskningsområden: franska språket, franskspråkig litteratur, Frankrikes historia, finsk-franska kulturkontakter eller finsk litteratur.

Hjal­mar Lin­de­rs fond grundar sig på kammarherre Hjalmar Linders donation 1919. Fondens medel var avsedda för inrättande av en ordinarie professur i konsthistoria. Kammarherre, mecenaten Linder förutsatte att man som förste tjänsteinnehavare skulle kalla e.o. professorn i konsthistoria J. J. Tikkanen till tjänsten.

Kristi­na och Ant­ti Lin­no­vaa­ras fond grundar sig på en donation av FD Kristina Linnovaara och konstnär Antti Linnovaara år 2008. Fonden stöder forskning i historia, som behandlar interaktion mellan bildkonst och samhälle. 

Map­le Leaf and Eag­le Fund stöder forskning och undervisning som hänför till Nordamerika samt studenter i ämnet.

Hen­rik Me­i­nan­ders fond Fonden fick sitt grundkapital till professor, prodekan Meinanders ära på hans 50-årsdag via medel som donerades år 2010. Fonden stödjer historiska institutionen, speciellt undervisning och forskning på svenska.

Taka­haru Mitsu­is fond Grundar sig på en donation av baron Takaharu Mitsui och den finsk-japanska föreningen i Tokyo från år 1934. Fondens ändamål är att främja anskaffning av litteratur med Japan som tema till Helsingfors universitet.

Eila Myk­kä­nens fond Grundar sig på en donation av FM Eila Mykkänen år 2013. Fonden stöder studier och forskning i germansk och/eller nordisk filologi.

Ernst och Ines Ne­van­lin­nas fond Grundar sig på professor Ernst Nevanlinnas änka, filosofie magister Ines Nevanlinnas testamentdonation 1963. Fonden delar ut stipendier som studiebidrag till yngre, inhemska vetenskapsmän, filosofie eller politices magister, som har visat särskild begåvning, vetenskaplig kompetens och intresse inom något av följande områden: finanslära, nationalekonomi, filosofi, historia, estetik, konsthistoria.

Rektor Il­k­ka Ni­i­ni­lu­o­tos fond fick sitt grundkapital till rektor Niiniluotos ära på hans 60-årsdag via medel som donerades år 2006. Fonden inrättades på initiativ av Ilkka Niiniluoto och dess ändamål är att stödja begåvade studerande och forskare i filosofi.

Thio­dolf Re­ins sti­pen­di­e­fond grundar sig på en insamling av universitetets lärare, tjänstemän och andra närstående för att hedra professorn i filosofi, statsrådet Karl Gabriel Thiodolf Reins långa och betydelsefulla universitetskarriär när han avgick från befattningen som t.f. vice kansler år 1903. Fonden belönar vetenskapliga avhandlingar skrivna på finska eller svenska. Ämnet för den belönade avhandlingen ska helst ha anknytning till filosofins område, men den kan även anknyta till Finlands historia.

Kans­le­r Pent­ti Ren­valls minnesfond grundar sig på medel som på initiativ av Kansallis-Osake-Pankki insamlats efter kanslern, professorn i Finlands och Skandinaviens historia Pentti Renvalls död år 1975. Fonden stödjer forskning inriktad mot historia.

Rai­ja Ry­min-Ne­van­lin­nas fond beviljar stipendier eller motsvarande stöd till studenter eller forskare i ryska språket och literatur, speciellt till översättning. Grundar sig på Raija Rymin-Nevanlinnas testamente till Helsingfors universitet.

An­ders Jo­han Sjö­grens sti­pen­di­um­fond grundar sig på fröken Matilda Sjögrens testamente 1898. Hon var dotter till forskaren i historia, folkvetenskap och finsk-ugrisk lingvistik, forskningsresanden och akademikern vid konstakademin i S:t Petersburg A. J. Sjögren. Fonden beviljar stipendier för studier avseende den altaiska språkgruppen eller språk som är besläktade med denna.

Kans­le­r Hugo Su­o­lahtis minnesfond grundar sig på kansler, professor i germansk filologi Hugo Suolahtis minnesinsamling 1940. Fonden belönar det bästa pro gradu-arbetet under läsåret vid humanistiska fakulteten inom germansk, romansk eller engelsk filologi.

Han­nu Val­de­mar Vo­i­paa­las minnesfond grundar sig på hemmansägare Waldemar Nieminens och hans makas Aina Nieminens donation 1940 till minne av deras son filosofie kandidat Hannu Valdemar Voipaala som stupade i kriget. Ur fonden beviljas stipendier till finskspråkiga kandidater eller studenter som i filosofie kandidatexamen eller andra beredande lärdomsprov visat fallenhet för vetenskapliga studier och utarbetar en vetenskaplig avhandling i Finlands historia.

Andra fonder

Erk­ki Han­ni­ka­i­nens fond baserar sig på Erkki Hannikainens testamente från 1984. Fonden beviljar stipendier för fortsatta studier i det franska språket i Frankrike.

Kans­liråd Kaar­le Ko­ski­mi­es och Irma Ko­ski­mi­es fond baserar sig på kansliråd Kaarlo Koskimies gåvobrev från 1943 samt på Kaarlo Koskimies och fru Irma Koskimies (f. Poijärvi) testamente från 1949. Fonden beviljar stipendier för framgångsrika forskare och fortsättningsstuderande som forskar i historia. Ifall sökanden är jämna, prioriteras sydösterbottniska sökande. Fonden beviljar även stipendier för pro gradu -skribenter som är medlemmar i Etelä-Pohjalainen Osakunta. 

The Ry­o­ichi Sa­sa­ka­wa Young Le­a­ders Fel­lows­hip Fund

Aa­si­an ja Af­ri­kan ki­el­ten ja kult­tu­u­ri­en ra­has­to stöder forskning och studier i asiatiska och afrikanska språk och kulturer vid Helsingfors universitet. Fondens kapital baserar sig på en anonym donation på 800 000 mark från 1994.

Ca­si­mir Ehrn­root­hs fond stöder forskning och studier i historia, speciellt företags-, industri- och bankhistoria, vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Mc­Don­nell Douglas Ae­rospa­cen ra­has­to baserar sig på McDonnell Douglas Aerospaces donation från 1996. Företaget ville hedra sina 50 år i Finland med donationer riktade till mångvetenskaplig forskning och studier i Förenta staternas kultur och samhälle i Finland.

Fon­den för pro­fes­su­ren i fack­lit­te­ra­tur stöder donationsprofessuren i facklitteratur. Fondens kapital baserar sig på flera olika donationer.

Fon­den för pro­fes­su­ren i rysk ener­gi­po­li­tik stöder forskning i rysk energipolitik genom att finansiera professuren i rysk energipolitik vid Aleksanteri Institutet vid Helsingfors universitet. Donationer har gjorts av Ensio Miettinen, Fortum Abp, Borgå stad, landskapet Östra Nyland och EM Group Oy.

Ge­org Hen­rik von Wrights fond stöder forskning och diskussion kring Georg Henrik von Wrights filosofiska tänkande och publikationer. Fonden ordnar Georg Henrik von Wright -föreläsningen årligen. Fondens kapital baserar sig på donationer gjorda av Anita von Wright-Grönberg och Benedict von Wright.

Var med och skapa en stark aktör som behövs i samhället och näringslivet – donera till juridiken

Den juridiska forskningen vid Helsingfors universitet och den undervisning som baserar sig på den hjälper till att skapa och upprätthålla ett rättvist samhälle och en rättvis rättsstat både nationellt och internationellt. Fakulteten har som mål att ytterligare stärka vår roll som akademiska experter och fortsättningsvis starkt koppla vetenskapsområdet till samhälleligt beslutsfattande och näringslivet.

Donationsmedlen gör det möjligt för oss att identifiera, undersöka och undervisa om nya behov och rättsliga utmaningar i samhället. Med hjälp av donationerna stärks toppforskningen och tvärvetenskapligheten samt nya aktörer tillförs tillväxtbranscherna.

Stöd Legal Tech Labs verksamhet

Legal Tech Lab är ett mångvetenskapligt centrum där man forskar i, undersöker och testar teknologi inom juridik och lagstiftning samt digitalisering av juridiska tjänster och rättspraxis. Labbet har sin hemvist vid Juridiska fakulteten.

Labbets målsättning är att lyfta fram möjligheterna inom den teknologi som kan användas inom juridik och lagstiftning. Man vill dela också kritiska synpunkter och insikter gällande teknologin, och skapa en one-stop-shop för forskningsdata inom digitalisering av rättspraxis både i Finland och internationellt. Legal Tech Lab är alltså Juridiska fakultetens egna uppstart, som kombinerar experiment i praktisk juridisk teknologi med djupgående akademisk forskning.

Fon­den i ett nöt­skal

14 namngivna fonder, den äldsta från 1862.

Kapital (2015): 738 000 euro

Förvaltningsnämnden: universitetslektor Ari Hirvonen, professor Pia Letto-Vanamo och jur.stud. Juuso Mankonen

Lau­ri Ce­der­ber­gs fond grundar sig på en donation av Lauri Cederbergs dotter Anita Cederberg. Fonden stöder forskningen i juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, speciellt forskning av handelsrätt.

Ja­kob Wil­helm Chy­de­ni­us fond grundar sig på en donation av Lauri Cederberg, Ilmari Tawaststjerna, Ulf Hjalmar Granfelt och Ilmari Caselius år 1932. Fonden belönar forskare i civil- och handelsrätt.

Tau­no och Re­i­no El­li­läs fond grundar sig på professor Reino Kalervo Elliläs testamente 1980 samt medel som donerats för att hedra minnet av hans död. Fonden stöder forskning och undervisning inom juridik, speciellt i process- och straffrätt.

Ber­tel Fell­mans do­na­tions­fond grundar sig på Fanny och John Fellmans testamente från år 1918. Fondens regler fastställdes 1938 och fonden beviljar stöd till juris kandidater som håller på att avlägga licentiatexamen i juridik samt juris licentiater som vill fortsätta sina studier och har svenska som modersmål.

Jaak­ko Fors­ma­ns sti­pen­di­umfond grundar sig på medel som insamlats av tidigare elever till minne av professorn i juridik Jaakko Forsman, död 1899. Bland dem kan nämnas Kaarlo Ingnatius, A. Lilius, J. Svanljung, Axel Ärt, K.J. Stålberg och Wilhelm Chydenius. Gåvobrevet överlämnades till universitetet år 1900. Fonden delar ut stipendier till finska medborgare som studerar vid universitetets juridiska fakultet.

Jaak­ko Fors­ma­ns tes­ta­ment­sfond grundar sig på professor, statsrådet Jaakko Oskar Forsmans testamente. Fonden delar ut stipendier till studerande vid juridiska fakulteten som genom en avhandling avseende fakultetens ämnen visar att de på ett framstående sätt bedrivit studier vid fakulteten. För att få stipendiet måste uppsatsen skrivas på finska.

Pro­fes­so­r Kaar­lo Ka­i­ras minnesfond grundar sig på medel som donerats till minne av professor Kaarlo Kaira vid hans död 1966. Ur fonden beviljas stipendier som erkännande till begåvade, helst mindre bemedlade studerande, som visat god framgång i sina studier.

Lai­no­pil­li­sen Yli­op­pi­lastie­de­kun­nan kust­an­nusto­i­mikun­ta grundar sig på medel donerade av Lainopillinen Ylioppilastiedekunta år 1989. Fonden har till syfte att bevilja dem stipendier som behöver ekonomiskt stöd för att utarbeta läroböcker, undervisningsstenciler och övrigt studiematerial i juridik.

F. O. Li­li­us sti­pen­di­umfond grundar sig på justitierådman Frans Oskar Lilius testamente 1928. Fondens syfte är att bevilja stipendier till sådana studerande vid juridiska fakulteten som för högre vitsord har skrivit en godkänd laudaturuppsats i civilrätt för kandidatexamen.

Pro­fes­so­r Kari S. Ti­kkas minnesfond är för att hedra minnet av professor Kari S. Tikka (1944–2006) inrättade Helsingfors universitet år 2006 en minnesfond för professor Tikka. Fondens medel bygger på donationer till professorns minnesinsamling och den stöder yngre begåvade forskare i juridik.

Sei­ja-Ri­it­ta och Jyr­ki Vih­mas sti­pen­di­e­fond grundar sig på en donation av Seija-Riitta och Jyrki Vihma. Fonden stöder forskning av internationell arbetsrätt.

Ru­dolf Wes­ter­marcks pris­fond grundar sig på universitetskamrer Nils Christian Westermarcks gåvobrev från år 1885 till minne av hans son juris kandidat Christian Rudolf Westermarck. Fondens ursprungliga syfte är att bevilja priser för svenskspråkiga artiklar som behandlar något ämne som hör till juridiska fakultetens område.

Fa­mil­jen Alex Ärts fond grundar sig på Olga Ärts testamente 1946 och vicehäradshövding Alex Ärts familjs testamente 1973. Fondens ursprungliga syfte är att upprätthålla en professur inom området för kommunallagstiftning uppkallad efter Alex Ärt.

Andra fonder

Ed­ward An­ders­sons Fond för svensk­språ­kig ju­ri­disk un­der­vis­ning baserar sig på professor Edward Anderssons donation från 1999 för att upprätthålla och utveckla den svenskspråkiga undervisningen i juridik vid juridiska fakulteten. Fonden stöder den svenskspråkiga professuren i privaträtt.

Helsin­ki Chi­na Law Fund stöder forskning, undervisning och studier i kinesisk rätt och rättskultur samt till det hörande samhällelig växelverkan och internationellt samarbete.

Aili och Bry­nolf Hon­ka­sa­los fondens utdelning av fondens stipendier bestäms av forskarskolan.

Nor­de­as Vesa Vai­nio -fond baserar sig på ett beslut fattat av Nordea Bank Ab:s styrelse 20/3/2002 för att stöda undervisning och forskning i skatterätt vid juridiska fakulteten. Fonden stöder Vesa Vainio -professuren - Vesa Vainio Professorship in Comparative Tax Law.

Kans­ler Ant­ti Tu­len­hei­mos fond baserar sig på medlen som Kansallis-Osake-Pankki och Vakuutusyhtiö Pohjola samlade in och donerade till Helsingfors universitet år 1952 för att hedra minnet av kansler Antti Tulenheimo. Fonden stöder främst forskning i straffrätt.

Sei­ja-Ri­it­ta och Jyr­ki Vih­mas sti­pen­di­e­fondens avsikt är att bevilja stipendier för forskning i internationell arbetsrätt samt speciellt för forskning i ILO:s verksamhet samt forskning i inverkan av Europeiska Unionen och andra motsvarande internationella organisationer i ILO:s verksamhet. Fonden kapital baserar sig på Jyrki Vihmas testamente och Seija-Riitta Vihmas testamente.

Stöd tvärvetenskaplig forskning och undervisning i hälsa och välbefinnande – donera till medicin, psykologi och logopedi

En av Europas bästa och äldsta medicinska fakulteter finns i Helsingfors. Fakulteten hör också till de 100 främsta i världen. Med hjälp av den medicinska forskningen och undervisningen på Campus Mejlans och den vård som grundar sig på dem kan man upptäcka nya lösningar på globala frågor som gäller hälsa och välbefinnande inom medicin, odontologi, psykologi och logopedi.

Vi vill till exempel lösa mysteriet med cancer, öka förståelsen för hjärnan och dess hälsa, förstå de många dimensionerna av människans ämnesomsättning och bota inflammatoriska sjukdomar (också till exempel coronaviruspandemin undersöks). Från fakulteten utexamineras förutom läkare och tandläkare också legitimerade psykologer och talterapeuter, och vi utbildar också psykoterapeuter.

Vi vill ytterligare stärka våra forskningsområden, skapa nya initiativ och utveckla och tillämpa vård som baserar sig på forskning. Med donationsmedel kan vi rekrytera de främsta experterna inom olika områden, utveckla lärmiljöer och kompetensen hos unga experter samt stödja forskningen och de främsta nya experterna inom olika ämnesområden. En betydande del av professorerna vid fakulteten arbetar helt eller delvis med stöd av donationer och vi kan bevilja tiotusentals stipendier till forskare och studenter per år.

Lösningar på stora gemensamma frågor hittas genom effektivt samarbete. Bekanta dig med donationsmöjligheterna och möjligheten att ge ditt stöd till forskning, undervisning och studier inom medicin och odontologi, logopedi och psykologi. Tack för din insats!

Fon­den i ett nöt­skal

Flera namngivna fonder, den äldsta från 1783.

Kapital (2017): 2 700 000 euro

Förvaltningsnämnden: Professor Eero Mervaala, biträdande professor Liisa Kauppi och stud. Milla Mukka.

Oy Alko Ab:s fond grundar sig på en donation av Oy Alko Ab år 1981. Fonden är avsedd för inrättande av en professorstjänst i alkoholsjukdomar och för täckning av tjänstens lönekostnader under de fem första åren och andra kostnader som tjänsten föranleder.

Jo­han Fred­rik Baecks fond grundar sig på en testamentdonation av assessor Johan Fredrik Baecks änka Augusta Baeck år 1869. Fonden stöder medellösa medicine studerande från Uleåborgs län som har strävsamma och ordentliga levnadsvanor.

Jo­han­na Björkrot­hs och Mark­ku Löytö­nens fond stöder klinisk forskning om ärftlig brist på eller funktionsstörningar i antikroppar, orsakade av en eller flera gener.

de la Chapelle fond stöder neuroimmunologisk forskning, med fokus på multipel skleros dvs. forskning av neurologiska sjukdomen MS.

Hans Crons­ted­ts pris­fond grundar sig på Sigrid Cronstedts donation 1918. Fondens ursprungliga syfte är att bevilja Hans Cronstedts pris varje år den 31 januari, då medicine kandidat Hans Cronstedt år 1918 stupade i strid för fosterlandets frihet. Priset beviljas till en medicine studerande eller medicine kandidat som författat en uppsats, en artikel eller en avhandling inom något medicinskt område på svenska.

Wal­ter Cyg­naeus fond grundar sig på professor Walter Cygnaeus testamente 1930. Fondens syfte är att främja karcinomforskningen i Finland.

Oy Den­tal­de­pot Ab:s sti­pen­dium­fond grundar sig på firman Oy Dentaldepot Ab:s donation 1932. Fonden beviljar stipendier till odontologie licentiater som vill studera utomlands för att öka sin skicklighet i tandläkaryrket eller inom något av dess specialområden.

J. A. Est­lan­ders sti­pen­di­e­fond grundar sig på en donation av änkan Louise Estlander (f. Federley) till statsrådet, professorn i kirurgi Jakob August Estlander år 1885. Målet för fondens grundare var att främja den vetenskap som J. A. Estlander hade offrat sina bästa krafter för. Estlander dog när han som frivillig hjälpte offren vid jordbävningen i Messina 1881. Fonden belönar unga män som känner sig kallade att bli läkare och som ägnar sig åt vetenskapliga studier i kirurgi.

Stif­tel­sen Emi­lie & Ru­dolf Ge­sel­li­us do­na­tions­fond grundar sig på kommerserådet Rudolf Gesellius och hans fru Emilie Gesellius (f. Lindholm) gåvobrev 1928. Fondens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom medicin, kemi och fysik.

Haart­mans do­na­tionfond grundar sig på professor, assessor Johan J. Haartmans donationer 1783 och testamente 1786. Fondens ursprungliga ändamål är att finansiera en professur i anatomi, kirurgi och förlossningslära samt bevilja stipendier till medicine studerande.

Jarl He­i­kels re­sesti­pen­di­um ur fonden beviljas resestipendier i första hand till sådana medicine studerande som är begåvade och framgångsrika i sina studier och vars bildningsspråk är svenska. Stipendiaten är skyldig att vistas utomlands i minst två månader.

Alma Hjelts sti­pen­di­e­fond grundar sig på fröken Alma Hjelts testamente som upprättades i Stockholm 16.4.1907. Alma Hjelt tillhörde grundarmedlemmarna i Suomen Naisyhdistys som inledde sin verksamhet 1884 och genom sin donation ville hon främja ställningen för kvinnliga studerande. Fondens stipendium var avsett för kvinnliga studerande som ämnade bli lärare i medicin. Hjelt gav i sitt testamente anvisningar även för det fall att man i fortsättningen skulle frånta kvinnor deras studierätt vid Helsingfors universitet. I sådana fall skulle man dela ut stipendierna till kvinnor som vill utbilda sig till lärare eller läkare utomlands.

Pro­fes­sor E. A. Homéns fond för pa­to­lo­gisk forsk­ning grundar sig på vicehäradshövding Lars Homéns donationer åren 1951, 1971 och 1973. Ur fonden beviljas priser för bästa artikel eller avhandling, närmast inom neuropatologi, som publiceras på universitetets institution för patologi/anatomi.

Hum­bles fond grundar sig på kommunalrådet Frans Emil Humbles och hans fru Matilda Humbles testamentdonation 1907. Fondens ursprungliga ändamål är att ge pris varje udda år för antingen bästa vetenskapliga eller allmänfattliga avhandling i Finland skriven av en man eller kvinna inom något medicinskt område.

Pro­fes­so­r Vu­ok­ko Kin­nu­las fond grundar sig på professor Vuokko Kinnulas initiativ år 2005. Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning avseende lungsjukdomar.

Kari Käy­h­kös fond grundar sig på Kari Käyhkös testamente år 2000. Fonden stöder främjande av barnpsykiatrisk forskning.

Kaj Hen­rik Lindroo­s fond grundar sig på filosofie magister Kaj Henrik Lindroos testamente 2003. Fonden stöder forskningen inom medicinsk genetik.

Anna Pul­li­ai­nens donationfond grundar sig på Clement Andrew Smiths och Pamela Margaret Smiths donation 1974. Fonden beviljar resestipendier för finländska studerande som avser att studera vid något nordamerikanskt   universitet eller någon högskola i Förenta staterna.

Mar­ga­re­ta El­vi­ra Ro­sen­dah­ls fond grundar sig på trädgårdsmästare Margareta Elvira Rosendahls testamente 1966 samt dess tillägg 1979 och 1987. Fonden använder medlen för finansiering av studierna för medellösa medicine studerande som specialiserat sig på cancersjukdomar.

P. E. Svin­hufvud­s donationfond grundar sig på en donation av republikens president, filosofie hedersdoktor P. E. Svinhufvuds donation år 1933, som medborgarna hade samlat in till hans 70-årsdag 1930. Avsikten är att fondens medel används för att inrätta en professorstjänst och anställa hjälparbetskraft som behövs inom undervisningen i tuberkuloslära eller för andra behov som undervisningen förutsätter.

Andra fonder

Med. kand. En­sio Hy­vä­ri­nens fond baserar sig på Varma Hyvärinens gåvobrev och testamente från 1982. Fonden beviljar stipendier för framgångsrika medistuderande på basis av forskningsplan för fördjupade studier, studieframgång och studier utförda utomlands.

Yrjö och Tu­u­lik­ki Il­vo­nens fond beviljar stipendier för medicinsk forskning i panikstörning.

Pehr Oscar Kling­en­dahls fond baserar sig på direktör Rolf Klingendalhs testamente från 1949. Fonden beviljar stipendier för finländska medborgare som har avlagt en medicine kandidat examen och fortsätter sina studier vid medicinska fakulteten eller som efter att ha avlagt medicine licentiat examen forskar i röntgenologi. 

K. S. Lau­ri­las fond baserar sig på professor Kaarle Sanfrid Laurilas testamente från 1944. På basis av donationen grundades en stipendiefond som stöder forskning i neurologi samt forskning i ett samhälleligt aktuellt teologisk, filosofisk, estetisk, pedagogisk eller annan allmän humanistiskt område.

Trygga grunden för viktig kompetens – donera till naturvetenskap

Vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning i ren matematik och de djupaste frågorna inom naturvetenskap. Tillämpningar med global verkan förutsätter en stark vetenskaplig grund.

Fakulteten satsar på undervisning i färdigheter som behövs i framtiden. Naturvetenskaplig fostran har Finlands första egna professur och ny öppet tillgänglig undervisning inom aktuella teman, till exempel artificiell intelligens och klimatforskning, skapas kontinuerligt.

Med hjälp av donationsmedlen kan vi göra experiment, inrätta nya forskningsområden och utveckla undervisningen. Forskningen kring maskininlärning, matematikstuderande samt forskningsinfrastrukturen för atmosfärvetenskap har också nyligen fått stöd med hjälp av donationsmedel.

Fon­den i ett nöt­skal

23 namngivna fonder, den äldsta från 1892.

Kapital (2015): 514 000 euro

Förvaltningsnämnden: dekanus Jouko Väänänen, professor Kari Rummukainen och fil. stud. Hertta Lehvävirta 

Eva ja Ant­ti Ahl­ströms fond grundar sig på en donation av professor Antti Ahlströms änkefru Eva Ahlström år 1908. Fonden beviljar medel för användbar forskning eller icke patenterade uppfinningar inom kemi som kan nyttiggöras.

Ledare Ernst Bie­ses sti­pen­di­efond grundar sig på en donation av direktör Ernst Bieses änka Alma Biese år 1927. Fonden beviljar stipendier för meteorologiska undersökningar som utförs under tillsyn av meteorologiska institutionen vid universitetet.

An­ders Don­ne­rs sti­pen­dium grundar sig på kansler, professor i astronomi Anders Severin Donners donation 1903 till åminnelse av 20-årsjubileet av hans utnämning till universitetsprofessor. Fonden beviljar ett stipendium för bästa pro gradu-arbete inom fysisk-matematiska sektionens område.

Geo­metri­s prisfond grundar sig på en anonym donation 1944. Ur fonden beviljas priser i geometri för syntetisk-geometriska undersökningar med eventuella tillämpningar.

Ed­vard Hjel­ts prisfond grundar sig på donationer 1922 av Ida Hjelt, Esther Cajanus, Aino Pacius, Aino Pandy, Kalman Pandy, Ingrid Fraser, Rafael Fraser, Tyyni Brofeld, Pekka Brofeld, Evi Sotavalta, Arto Sotavalta och Paul Hjelt samt forstmästare Asser Hjelt i enlighet med önskan från kanslern, senatorn, professorn i kemi Edvard Immanuel Hjelt. Fonden beviljar ett stipendium för bästa pro gradu-arbete under läsåret som behandlar organisk kemi eller kemins historia.

Outi ja Mau­no Ko­so­nens fond grundar sig på lektor Outi Kosonens och professor Mauno Kosonens donationer från 2009. Syftet med fonden är att stödja studenterna vid Helsingfors universitets normalskola i Vik och studenterna vid Institutionen för geografi vid Helsingfors universitet.

Axel Fred­rik Lau­rells min­nes­fond grundar sig på Victoria Laurells donation år 1927. Fonden beviljar resestipendier till yngre lärare i matematik som vill forska i metoder och mål för matematikundervisningen utomlands.

Lin­delöfs pro­mo­tions­sti­pen­di­um­fond grundar sig på donationerna av ett flertal filosofie magistrar som deltog i promotionen år 1873 till minne av sin promotor, statsrådet, professor L. L. (Lorenz Leonard) Lindelöf 1908. Fondens medel skulle användas vid 1923 års promotion, där femtioårsminnet av 1873 års promotion firades, för en person som visat matematisk begåvning inför promotionen.

Lo­renz Le­o­nard Lin­delöfs sti­pen­di­e­fond af uni­ver­si­te­tet grundar sig på professor Ernst Lindelöfs donation 1908 till minne av sin far statsrådet, matematikern, professor Lorenz Leonard Lindelöf. Fonden belönar studenter som har avlagt FK-examen med högsta betyg i matematik vid fysisk-matematiska sektionen och som har visat prov på matematisk begåvning.

LUMA-fon­den främjar inspirerande skolundervisning i, studier inom och intresse för naturvetenskaper, matematik, datateknik och teknologi med hjälp av utvecklings- och forskningsprojekt samt genom att skapa internationella och nationella nätverk.

Läpi­mur­to-fonden stöder forskning och undervisning i klimatförändring. Grundar sig på donationer av Ari Heiskanen och ROI Talent Management Oy.

Ahti Myk­kä­nens fond grundar sig på en donation av FL Ahti Mykkänen år 2013. Fonden stöder studier och forskning i matematik, speciellt inom matematisk analys och sannolikhetsteori.

Jo­sef Pip­pings­kölds fond grundar sig på professor Josef Pippingskölds testamente 1892. Fonden är avsedd för att finansiera en ordinarie professur i tillämpad fysik.

Au­gust Ram­says pris grundar sig på en donation av statsrådet August Ramsay 1919. August Ramsays pris ges för framgångsrik vetenskaplig publikationsverksamhet inom området ren matematik, teoretisk fysik, teoretisk astronomi eller försäkringsmatematik. Priset kan ges till en finsk medborgare, man eller kvinna som har avlagt filosofie kandidat- eller filosofie licentiatexamen vid Helsingfors universitet och inte är äldre än 32 år. Priset delas ut i samband med filosofiska fakultetens solenna promotioner.

R. Wil­helm Ram­says ja Th. G. Sa­ha­mas minnesfond grundar sig på den år 1931 inrättade fonden Wilhelm Ramsays minnesfond och akademiker Thure G. Sahamas testamentdonation 1983. Fonderna slogs samman genom konsistoriets beslut 1986. Fonden delar ut stipendier för geologiska eller mineralogiska undersökningar som görs inom ramen för Helsingfors universitet.

Ka­ler­vo Ran­ka­mas fond grundar sig på professor Kalervo Rankamas testamente 1987. Fonden beviljar stipendier till framgångsrika studerande i geologi och mineralogi.

J. E. Ros­ber­gs prisfond grundar sig på avkastningen av insamlingar från eleverna till professorn i geografi Johan Evert Rosberg 1930. Fonden beviljar ett stipendium för bästa pro gradu-arbetet i geografi under läsåret.

Fonden för tillämpad matematik baserar sig på en donation av Sotavahinkoyhdistyksen säätiö 1958. Fonden har grundats för inrättande av en professur i matematik.

Do­na­tions­fon­den av den 29 maj 1913 grundar sig på rektor Mårten Magnus Wilhelm Brenners och R. Donners donationer åren 1913 och 1923. Fonden delar ut rese- och studieunderstöd till yngre, närmast svenskspråkiga studerande som bedriver naturvetenskapliga studier och hör till någon svensk nation. Ur fonden beviljas i först hand stipendier till Brenners släktingar.

Evert Tä­h­käpääs fond grundar sig på assessor Evert Tähkäpääs testamente 1907 och dess ändringar 1932, 1933 och 1939. Fonden ger stipendier främst för studier i astronomi.

F. J. Wi­i­ks sti­pen­di­umfond grundar sig på professorn i geologi och mineralogi Fredrik Johan Wiiks testamente 1893. Fonden beviljar stipendier till studerande och doktorander i geologi och mineralogi som för sina studier har behov av att göra en närmare undersökning av markgrunden i någon del av Finland eller Fennoskandien.

Gör världens första professur i hållbar farmaci möjlig – donera till farmaci

Forskningskunskap gör det möjligt att hitta lösningar på globala problem och ge stöd till samhällen i de hållbarhetsomställningar som krävs. För framsyn och framtida lösningar behövs ett bredare och mer helhetsbetonat kunskapskapital från de experter som deltar i utvecklingen.

Farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet har som mål att inrätta världens första professur i hållbar farmaci. Med hjälp av denna professur utbildar universitetet bland annat experter inom farmaci och medicin för de behov som finns i arbetslivet och på företag. Dessa experter har möjligheten att utveckla arbetsmetoderna i branschen i en riktning som beaktar miljön.

Med hjälp av donationsprofessuren kan den farmaceutiska sektorn reformeras och bli allmänt medveten om hållbar utveckling och de möjligheter och intressen som utvecklingen erbjuder såväl i Finland som ute i världen.

Fon­den i ett nöt­skal

4 namngivna fonder: Fonden för forskning i apotekstjänster, Lars Grénmans stipendiefond, Odo och Ernst Sundviks fond och Jouko Yliruusis fond.

Kapital (2015): 70 000 euro

Förvaltningsnämnd: prodekanus Jouni Hirvonen, professor Raimo Tuominen, farm. stud. Andre Söderman

Fon­den för forsk­ning i apo­tekstjäns­ter understöder forskning och undervisning i apotekstjänster vid Helsingfors universitet.

Lars Grén­ma­ns sti­pen­di­efond grundar sig på Lars Grénmans donation 1954. Fonden beviljar ett stipendium för läsårets bästa pro gradu-avhandling i praktisk farmaci.

Odo ja Ernst Sund­vi­ks fond grundar sig på professor Ernst Sundviks och hans fru Olga Sundviks testamenten 1913 och 1916 samt Olga Sundviks testamente 1931. Fonden stöder farmacistuderande.

Jou­ko Yli­ru­u­sis fond beviljer stipendier, pris, resestöd och andra understöd för främjande av farmaciestuderandenas internationella kontakter.

Fon­den för Uni­ver­si­tets­a­po­te­ket

Fonden grundades år 2002 på Universitetsapotekets styrelses initiativ för att kunna stöda forskning i läkemedelsförsörjning. Universitetesapoteket har donerat medel för att kunna inrätta och upprätthålla tre professurer. Professurerna är professuren i socialfarmaci (2002), professuren i farmakoekonomi (2005) och professuren i farmakogenetik (2008).

En ökad förståelse för religion hjälper oss att förstå hela världen – donera till teologisk forskning 

En bred förståelse av religion i samhället leder till en ökad kunskap om världen. Teologiska fakulteten bidrar till att styra den samhälleliga debatten om religion till en stabilare grund och gör det möjligt att erbjuda en lösning på konflikter. Fakulteten utbildar mångsidigt experter i teologi för samhällets behov.  

Donationsmedlen gör det möjligt att skapa framtidens teologiska forskning och stödja studenter med stipendier. De senaste initiativen inom teologi som möjliggjorts med donationsmedel är befattningarna för gästforskare vid fakultetens forskningscentrum Religion, Conflict & Dialogue.

Fon­den i ett nöt­skal

9 namngivna fonder, den äldsta från 1876.

Kapital (2015): 504 000 euro

Förvaltningsnämnden: dekanus Ismo Dunderberg, universitetslärare Outi Kaltio och teol. stud. Antti Pollari

Frans Oskar och Jo­han­na Aal­toi­las fond grundar sig på byggmästaränkan Johanna Aaltoilas testamentdonation 1941. Fonden stöder mindre bemedlade teologiestuderande vid Helsingfors universitet.

Ed­vin Avel­la­ns fond grundar sig på riksdagsmannen, kommunalrådet Edvin Avellans testamentdonation 1913. Fondens ursprungliga syfte är att stödja missionärer i inre mission.

Axel Adolf Lau­rells sti­pen­di­e­fond grundar sig på A. A. Laurells dotter Victoria Laurells donation 1927. Fonden delar ut stipendier för studier helst utomlands till teologer och pedagogie studerande som känner sig kallade att bli religionslärare.

Elna Pel­ko­nens fond grundar sig på författare Elna Charlotta Pelkonens testamentdonation. Fonden inrättades 1971 och den stöder forskningsarbete inom det karelsk-ortodoxa kulturarvet.

Sa­i­ma och Adolf Strengs fond grundar sig på professor Adolf Strengs och fru Saima Strengs testamente 1931. Fonden delar ut stipendier inom det teologiska området.

Hil­da Tas­ki­nens fond grundar sig på en donation av Hilda Taskinen. Fonden stöder mindre bemedlade teologie studerande från Kuopio stifts område.

Teologiska fakultetens fond stöder teologie studerande som har visat god framgång i sina studier och sedlighet i livet.

Aune Vappu­las namngivna fond grundar sig på filosofie magister Aune Vappulas (1912–2006) testamentdonation. Fondens ändamål är att stödja mindre bemedlade kvinnliga studerande i kyrkohistoria. 

Zand­ts fond grundar sig på medel som insamlats 1876 i Sankta Katarinas svenska församling i S:t Petersburg och bland prästerskapet i Ingermanland till minnet av konsistorierådet Gustaf Fredrik Zandts gärning under 50 år som församlingens pastor. Fondens ursprungliga ändamål var att stödja teologiestuderande med kunskaper i ryska och tyska för tjänstgöring som präster i Ingermanland.

Statsvetenskapliga fakulteten undersöker samhälleliga fenomen och ger sina studenter de förutsättningar som behövs för kritiskt tänkande. Den internationella spetsforskningen vid fakulteten har redan i över 75 år i väsentlig grad påverkat hur det finländska samhället ser ut nu och kommer att se ut i framtiden.

Donationsmedlen är mycket viktiga för fakulteten. De möjliggör forskning och undervisning om fenomen i en föränderlig värld även när effekterna av fenomenen bara börjat synas. Helsinki Graduate School of Economics, handikappforskningen och den arbetslivsinriktade undervisningen i kommunikation har under den senaste tiden fått betydande stöd i form av donationsmedel.

Ve­ten­skaps­fon­den för samhälls­veten­skaper i ett nöt­skal

Kapital (2018): uppgifter från sommaren 2018. Förvaltningsnämnd: en ny förvaltningsnämnd utses våren 2018.

Il­ma­ri Ko­ve­ros sti­pen­di­efond grundar sig på en donation av professorsfru Tyyne Kovero och hennes son Toivo Kovero 1966 samt Tyyne och Toivo Koveros testamenten 1963, 1966 och 1970. Fonden beviljar stipendier till flitiga och begåvade studerande eller forskare som studerar finanslära vid Helsingfors universitet.

Ernst och Ines Ne­van­lin­nas fond grundar sig på professor Ernst Nevanlinnas änka, filosofie magister Ines Nevanlinnas testamentdonation 1963. Fonden delar ut stipendier som studiebidrag till yngre, inhemska vetenskapsmän, filosofie eller politices magister, som har visat särskild begåvning, vetenskaplig kompetens och intresse inom något av följande områden: finanslära, nationalekonomi, filosofi, historia, estetik, konsthistoria.

So­cialpsy­ko­lo­gi­s fond inrättades med anledning av jubileumsåret för läroämnet sociologi och den finländska socialpsykologin 2012. Fonden samlar in medel till stöd för forskning och studenter inom området socialpsykologi.

Pro­fes­so­r Leif Åber­gs fond stöder forskning, undervisning och studenter inom kommunikation vid Helsingfors universitet. Fonden grundar sig på de medel som donerats med anledning av professor Leif Åbergs 60-årsdag.

Eme­ri­tus­pro­fes­so­r Osmo A. Wi­ios fond grundar sig på de medel som samlades in med anledning av emeritusprofessor Osmo A. Wiios 80-årsdag 2008. Fonden stöder begåvade studenter och forskare inom kommunikation.

Stöd veterinärmedicinsk forskning och undervisning samt vården som baserar sig på dem

I Helsingfors finns den enda veterinärmedicinska fakulteten i Finland. I anslutning till den finns det enda finländska djursjukhuset där alla arter vårdas. På djursjukhuset tillämpas de senaste forskningsrönen direkt och där lär sig alla veterinärer som utexamineras i Finland att utföra patientarbete. Forskningskunskapen tillämpas också vid fortbildningen av och i specialiseringsutbildningar för veterinärer.

Den veterinärmedicinska spetsforskningen hjälper inte bara djur utan också människor. Många av våra sjukdomar är gemensamma och vi undersöker sjukdomar som kan överföras från djur till människor, såsom coronaviruset. En gemensam utmaning är också att bakterierna blir resistenta mot vanliga läkemedel: antibiotikaresistens har förutspåtts bli ett allvarligare hot än cancer redan under de närmaste årtiondena. Vi vill därför vara den ledande aktören i världen i frågor som gäller djurens och människans gemensamma hälsa (One Health).

Vid fakulteten finns fyra professurer som finansieras med donationer och vars arbete har stor inverkan på forskningen, undervisningen och den vård som baserar sig på dem. Av donationsmedlen kan vi också varje år dela ut flera stipendier till forskare och studenter inom veterinärmedicin – tack vare donatorerna! Kom med och stöd spetsforskning, forskningsmöjligheter för unga forskare, studenternas möjligheter och tillämpningen av forskning i vården av djurpatienter.

Fonden för veterinärmedicin stöder forskning, undervisning och studier inom veterinärmedicin vid Helsingfors universitet. Området stöds även av Eläinlääketieteellisen anestesiologian ja kivunhoidon professuurirahasto, Fonden för svenskspråkig professur i husdjurens allmänna hälsovård, Fonden för forskning i hundars hälsa, Thelma Mäkikyrös fond och Fonden för Walter Ehrströms stiftelse. 

Fon­den i ett nöt­skal

3 namngivna fonder: Fonden för forskning i djurakupunktur, Fonden för manegen vid universitetets hästsjukhus och Margareta och Uuno Aukusti Toivonens fond.

Kapital (2015): 170 000 euro

Förvaltningsnämnd: professor Olli Peltoniemi, prodekanus Maria Fredriksson-Ahomaa och vet.med.stud. Christa Hämäläinen

Fon­den för forsk­ning i djur­a­ku­punk­tur understöder forskning i djurakupunktur. Fonden har tillkommit genom en donation av Jukka Kuussaari och donationer med anledning av Kuussaaris bemärkelsedag.

Fon­den för ma­ne­gen vid uni­ver­si­tets häst­sjuk­hus understöder byggandet av hästsjukhusets manege och dess verksamhet. Bekanta dig med insamlingen på finska.

Mar­ga­re­ta och Uuno Au­kusti To­i­vo­nens fond har grundats genom testamente av Uuno Aukusti Toivonen 2004. Fonden som bär Uuno Aukusti Toivonens och hans makas Margareta Toivonens namn understöder veterinärmedicinsk forskning.

Andra fonder

Fon­den för svensk­språ­kig pro­fes­sur i hus­dju­rens all­män­na häl­so­vård baserar sig på donationen för att grunda en svenskspråkig professur i veterinärmedicin. Donationen gjordes år 2007. Medlen donerades av Suomen eläinlääketieteen säätiö, Eläinlääketieteellisen tutkimuksen tukisäätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Svenska Lantbruksproducenters centralförbund, Säästöpankkisäätiö, Vetcare Oy, Walter Ehrströms stiftelse och Universitetsapoteket.

Fon­den för forsk­ning i hun­dars häl­sa: Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet har tillsammans med Finska Kennelklubben grundat Fonden för forskning i hundars hälsa. Syftet med fonden är att främja hundhälsoforskning som bedrivs vid Helsingfors universitet eller i samarbete med universitetet, i synnerhet klinisk forskning och genforskning på hundar. Läs mer om Fonden för forskning i hundars hälsa

Thel­ma Mä­k­i­kyrös fond stöder välmåendet hos hundar, speciellt dvärgpinschrar. Fonden förverkligar sitt mål genom att stöda forskning i hundars hälsa.

Fon­den för Wal­ter Ehr­ströms stif­tel­se baserar sig på donationer som Walter Ehrströms stiftelse har gjort 2000 och 2006. Fonden har som mål att finansiera professuren i mjölkhygien och nöthälsovård samt professuren i industriell mjölkhygien vid veterinärmedicinska fakulteten.

Stöd studier, undervisning och forskning vid Svenska social- och kommunalhögskolan genom en donation till fonden Pro Soc&kom.

Ge en gåva online.

Stöd studenter

 

Helsingfors stad och Helsingfors universitet jobbar för akademiskt företagande genom Helsinki Think Company

Think Company är en mötesplats för akademiskt företagande där akademiskt kunnande bearbetas till företagsidéer, start-ups och företag. Det finns fyra Think Companies i centrum, Gumtäkt, Vik och Mejlans.

Donera nu

Området stöds även av flera olika fonder som är en del av Jubileumsfonden.

Ju­bi­le­ums­fon­den i ett nöt­skal

Jubileumsfonden består av 27 namngivna fonder. Den äldsta fonden daterar sig på en donation från 1840.

Förvaltningsnämnden: prorektor Anna Mauranen, servicechef Minna Koutaniemi och stud. Matti Granroth.

Carl Ar­vid­sons sti­pen­di­er: grundar sig på apotekare Carl Fredrik Arvidsons testamente 1876. Fonden beviljar stipendier till fattiga men flitiga studerande av god vandel som kommer från Åbo eller Lovisa.

Au­gus­ta von Bec­kers fond grundar sig på fröken Anna Carolina Augusta von Beckers testamente 1910. Fondens användningsändamål är allmänt.

Ca­lo­an­ders sti­pen­di­e­fond grundar sig på kammarskrivare Lorentz Reinhold Caloanders testamente 1861. Ur fonden beviljas stipendier till medellösa, anständiga och flitiga studerande från Åbo stad.

Grat­si­aa­li­ra­has­to: Ur fonden har bidrag beviljats till änkor till universitetsprofessorer och bibliotekarier samt omyndiga och skyddslösa barn som konstateras vara i behov av sådan hjälp.

For­si­us-Wit­tings sti­pen­di­e­fond grundar sig på doktorn i kirurgi Karl Kristian Forsius och hans makas Olivia Forsius-Wittings testamenten 1884, 1888 och 1911. Fondens medel är avsedda att delas ut till sådana avkomlingar till lektor Gustaf Henrik Forsius och lektor Bror Karl Julius Witting som bedriver fortsatta högre studier vid antingen Helsingfors universitet eller någon annan inhemsk eller utländsk högskola. I annat fall beviljar fonden stipendier till studerande som kommer från Borgå eller Nykarleby.

Her­man och Eli­sa­beth Hal­lon­blads fond grundar sig på statsrådet Herman Hallonblads och fru Elisabeth Hallonblads testamentdonation 1909. Ur fonden beviljas stipendier till yngre framstående finländska vetenskapsmän.

Pro­fes­sors­fru­ar­na vid Helsing­fors uni­ver­si­tet rf:s fond grundar sig på Helsingin yliopiston professorinrouvat ry:s donation från 2008 och syftet är att stödja handikappade studenter vid Helsingfors universitet. Synskadade studenter prioriteras.

Emil Hårds sti­pen­di­e­fond grundar sig på lektor Emil Hårdhs testamente 1919. Fonden beviljar stipendier till magistrar, licentiater eller docenter.

Ikä­ih­mis­ten yli­o­pi­ston ra­has­to stödjer och utveckla senioruniversitetet Ikäihmisten yliopistos verksamhet vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet.

Jae­nisch­ka sti­pen­di­e­fon­den grundar sig på friherrinna Amalie Boijes (f. Jaenisch) donation 1873 samt testamentdonation 1879. Fonden inrättades till minne av Boijes bror Carl Ferdinand Jaenisch och ur den beviljas stipendier till mindre bemedlade men lovande elever från lyceet i Åbo och Viborg som antagits till universitetet.

Jo­sef Ja­ma­lai­sen apu­ra­has­to grundar sig på postverkets före detta generaldirektör, huvudpostdirektör Pietari Jamalainens testamente 1919, 1933 och 1963. Fonden beviljar stipendier till studerande som är från eller vars föräldrar är hemma från Ingermanland.

Lau­ra Kol­bes och Tho­mas Forss fond grundar sig på en bemärkelsedagsinsamling för docent Laura Kolbes och vicehäradshövding, diplomekonom Thomas Forss 2005. Fondens ändamål är att stödja forskning och utbildning inom internationell privaträtt samt stads- och Europaforskning.

La­gus grat­si­al­fond grundar sig på professor W. Lagus donation 1888. Fondens ursprungliga ändamål är att bevilja gratialer till professorsänkor och till omyndiga och skyddslösa barn till ordinarie professorer.

Jo­se­fi­na och Ju­li­us Löf­bloms sti­pen­di­e­fond grundar sig på C. J. Löfbloms och fru Josefina Löfbloms testamentdonation 1918. Fonden delar ut stipendier till medellösa finländska studenter, i främsta rummet till teologie eller medicine studerande.

Wa­si­lij Mar­gu­noffs fond grundar sig på statsrådinnan Margunoffs testamente från år 1936. Fonden stöder mindre bemedlade studenter från Nyland och Egentliga Finland.

Ali och Tu­jan Nylunds fond stöder i första hand kristna, kvinnliga studenter som studerat för magisterexamen i två år och som kommer från länder med låg inkomstnivå. Syftet med fonden är att ge ekonomiska förutsättningar för att studera och avlägga examen i Finland.

Pal­méns­ka sti­pen­di­e­fond är inrättad genom friherren, senatorn, professor J. Ph. Palméns gåvobrev 1882. Fonden beviljar stipendier till unga män med god fallenhet för vetenskapligt arbete och som efter att ha avlagt kandidatexamen vid någon fakultet vill fortsätta sina studier till licentiatexamen vid samma fakultet. Syftet ska helst vara att söka en lärartjänst vid universitetet, men ett av dessa stipendier må dock vara förenat med titeln juris licentiat.

Re­h­bin­ders sti­pen­di­er 1841 grundar sig på en donation av tf. kansler, greve Robert Henrik Rehbinders änka, grevinnan Anna Charlotta Rehbinder (f. Hedenberg) år 1841. Ur fonden beviljas stipendier till yngre män som har avlagt filosofie kandidatexamen och som studerar vid någon fakultet för licentiatgrad, i synnerhet om de meddelar att de avser att söka en lärartjänst vid universitetet. Stipendiet ges på villkor att den sökande bedriver studier för filosofie licentiatexamen.

Kam­mar­rå­det Her­man Ro­sen­bergs fond grundar sig på testamente av kammarrådet Herman Rosenbergs adoptivson, medicine licentiat Herman Frithiof Antell 1891. Fonden beviljar stipendier till finländska medborgare oavsett kön, religion och fakultet.

K. J. Ståhl­ber­gs fond grundar sig på medel som 1952 – 1953 donerats till minne av republikens president, professorn i förvaltningsrätt K. J. Ståhlberg.

Su­o­men va­pa­usso­dan mu­isto­ra­has­to grundar sig på medel som insamlats år 1937 av initiativtagaren till fonden K. A. Wegelius för bevarandet för efterkommande generationer av minnet av de av hans tappra elever som deltog i frihetskriget. Ur fonden beviljas stipendier till studenter från lyceet i Joensuu som är begåvade, mycket framgångsrika i sina studier under skoltiden och oklanderliga till uppförandet och som besitter en kristlig-moralisk världsåskådning samt med sitt hedersord försäkrar att de kommer att tjäna samma fosterländska mål som de vita frihetskämparna.

Sää­stö­ra­has­to grundar sig på det förfarande som var i bruk ända till 1895 att lägga lönerna från vakanta universitetstjänster i en sparkassa. Vikariearvodena som utbetalades ur samma fond var till beloppet mycket lägre än nämnda löner, speciellt när professurer handhades av docenter. Ur fondens räntebesparingar har man beviljat arvoden för tjänsteförrättande ordinarie professorer och bibliotekarier samt betalat arvoden till docenter som inte åtnjuter docentstipendium.

J. Tall­bergs gå­vo­fond grundar sig på direktör, handelsrådet Julius Tallbergs donation 1920. Fondens ursprungliga ändamål är att bevilja lån till unga studerande som efter att under sin första studietid vid universitetet redan avlagt en examen eller annars varit framgångsrika ämnar fortsätta sina studier för att avlägga en viss universitetsexamen eller yrkesexamen eller även välja en  rent vetenskaplig inriktning.

Ti­e­te­el­li­sen tut­ki­muk­sen ra­has­to 1891 grundar sig på professorn i kirurgi, friherre Maximus Widerkind af Schulténs donation 1891. Fondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning.

Tul­li­va­rain­ra­has­to: Härrör sig från universitetets särskilda rätt att uppbära en exporttullavgift för ved, brädor, plankor, battens, tjära och beck åren 1802–1878 (3 kop. silver per famn, tolft eller tunna). En del av avgiften gick till tullfonden och skulle användas för att främja lärosätet och övriga vetenskapliga ändamål.  Fonden har beviljat stipendier till bl.a. universitetslärare för resor som görs i vetenskapligt syfte.

Wa­se­ni­us fond grundar sig på universitetsbokhandlare, förläggare och konsul Gustaf Otto Wasenius donation 1840 i samband med universitetets 200-årsjubileum. Waseniusstipendiet ges till studenter som ämnar ägna sig åt affärsbranschen. När sökandena har samma meriter, har bokhandlare G. O. Wasenius släktingar företräde, och efter dessa tavastlänningar.

Alumn­fon­den i ett nöt­skal

6 namngivna fonder, den äldsta från 2005.

Kapital (2015): 695 000 euro

Förvaltningsnämnden: vicehäradshövding Juha Korppi-Tommola, OTT Heidi Andersson, professor Markku Löytönen, professor Jari Niemelä, verksamhetsledare Katariina Styrman och verksamhetsledare Pia Österman

Donera till Alumnfonden.

Stöd bibliotek och museer

Nationalbiblioteket har landets mest omfattande samlingar av litterärt kulturarv: mer än 115 hyllkilometer av inhemska böcker, tidskrifter, kartor, handskrifter och musikmaterial, utländsk vetenskaplig litteratur samt värdefulla specialsamlingar varav två finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Det är en utmaning att permanent förvara samlingarna från en generation till nästa. Materialet slits när det används och papper och andra material utplånas även av sig självt. Särskilt industriellt framställt surt papper blir skört och obrukbart med tiden. Bland räddningsåtgärderna finns konservering, digitalisering och mikrofotografering. Digitalisering ger dessutom snabb och enkel tillgång till sällsynt material. Åtgärderna kostar dock pengar och går sakta framåt på grund av den stora mängden material.

Kulturarvet är vår gemensamma egendom och vårt gemensamma ansvar att bevara. Nationalbiblioteket behöver därför både statlig och privat finansiering och samarbetspartner som värnar om samlingar och vill få dem i bruk. Nationalbibliotekets fond för kulturarv grundades för att främja bevarande av kulturarv, men även öka tillgängligheten och medvetenheten. Donationer till fonden går oavkortat till det du önskar.

Allt fler finländare lever i städer. Naturen förblir främmande för många och en del börjar till och med uppleva den som skrämmande. Luomus forskning och utställningar ökar kunskapen om naturen och hjälper att upprätthålla finländarnas levande förhållande till naturen. Men insatser kräver ekonomiska resurser.