Framtidens lärande

Högklassig utbildning är grunden för en hållbar och jämlik värld. En utbildad befolkning är vårt samhälles viktigaste resurs. Även i framtiden grundar sig välfärd på undervisning och lärande i världsklass, både i Finland och globalt. Helsingfors universitet utvecklar framtidens lärande och utbildning – för världens bästa.

För att nå våra mål behöver vi även din hjälp.

Genom att utbilda experter på undervisning och lärande främjar vi jämlikhet, hållbar utveckling och samhällsutveckling globalt. Den finländska skolan har bevisats vara en av de bästa i världen. Lärarutbildningen vid Helsingfors universitet kombinerar forskning och undervisning på ett unikt sätt. Centralt för våra undervisningsmetoder är att se och uppleva, och till det ger ny teknik nästan oändliga möjligheter. I framtiden blir livslångt lärande och tillägna sig nytt kunnande allt viktigare.

För att nå våra mål behöver vi även din hjälp. Gör en donation till vetenskapen och för hela mänskligheten.

Unik lä­rar­ut­bild­ning och forsk­ning kring lä­ran­de

Först utbildade vi världens bästa lärare. Sedan utvecklade vi ett skolsystem som ansetts vara det bästa i världen, fyllt av kreativa och aktiva aktörer. Den finländska utbildningen är en internationell framgångssaga: enligt flera undersökningar är våra elevers studieframgång i särklass. Vårt skolsystems framgång grundar sig på en forskningsbaserad lärarutbildning på global toppnivå. Helsingfors universitet har redan i flera år varit bland de hundra bästa forskningsuniversiteten i den internationella THE World University-rankningen – och i den områdesspecifika rankningen har pedagogiken till och med varit ännu mer framgångsrik. År 2018 var universitetet på 35:e plats inom pedagogik.

Helsingfors universitet var det första finländska universitetet som grundade en särskild pedagogisk fakultet. Vi utvecklar hela utbildningssystemet genom en unik kombination av forskning och undervisning. För vår banbrytande forskning om lärandets kvalitet och resultat använder vi oss av bland annat hjärnforskning och data science. Mångfald och flerspråkighet i lärandet hör till våra specialkunskaper. Lärare som utbildats av oss tillför branschen nya sätt att tänka, som en fortsättning på Finlands PISA-saga.

Flera av våra stora forskningsprojekt genomförs i verkliga lärandemiljöer och är samtidigt utvecklingsprojekt. Fysiologiska mätningar och etnografisk forskning blir vanligare, och kan ge oss mångsidigt material om lärandet där det sker.

Alla nya projekt är mångvetenskapliga. Ett exempel är Growing Mind-projektet, där forskarna samlar longitudinellt material om skolungdomars lärande, motivation och socio-digitala deltagande och scannar hjärnor för att analysera hur bruket av digital teknologi påverkar ungdomarnas sinne. I projektet utvecklar man framtidens tekniskt och pedagogiskt högklassiga, smarta skolor i samarbete med Helsingfors stad samt Tammerfors universitet och Åbo universitet.

 

Fram­ti­dens lä­ran­de är re­dan verk­lig­het

Lär­fär­dig­het blir vik­ti­ga­re

I traditionella skolor lär lärare ut ämnen. Nu håller ämnesfokuseringen på att minska, och i framtiden kommer lärarna utöver ämnesundervisningen också att lära ut omfattande lärfärdighet. Undervisningen blir allt mer problem- och fenomenbaserad. Det betyder gränsöverskridande projekt kring komplicerade fenomen, vilket utvecklar problemlösningsförmågan och tänkandet. Dessa färdigheter möjliggör även livslångt lärande.

Di­gi­ta­li­se­ring gör lä­ran­det mer de­mo­kra­tiskt

Vår vision är att undervisningen i framtiden är kollaborativ, öppen för alla och har studenten i fokus. I lärandet betonas fenomen och utveckling av lärfärdigheten – både i skolan och i arbetslivet. Centralt för de nya undervisningsmetoderna är att se och uppleva, och till det ger digitaliseringen nästan oändliga möjligheter. Den nya tekniken integreras i undervisningen, och undervisningslokalerna förnyas för att stödja lärandet. Våra gränsöverskridande MOOC-kurser är öppna för alla. Helsingfors universitet är en vägvisare inom lärande och vågar modigt prova nya metoder.

Lä­rar­ut­bild­ning­en för­ny­as

Finlands lärarutbildning är i världsklass, och vi vill hållas i täten. Därför måste lärarskapet ständigt utvecklas.

Vad ska en lärare kunna nu och i framtiden? Svaret finns i dagens skola och dess verklighet. Lärarutbildningen måste motsvara det som sker i skolorna just nu. Projektet för att förnya lärarutbildningen, som leds av Helsingfors universitet och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, söker lösningar och erbjuder utbildning och stöd för nuvarande och blivande lärare. Projektets syfte är att förnya lärarutbildningens lärandemiljöer, stärka lärarnas och lärarutbildarnas nya kreativa kunnande och främja utvecklingen av pedagogiskt ledarskap.

Att förnya lärarutbildningen är också ett av Finlands regerings spetsprojekt. Sätten att undervisa förändras. Nyblivna lärare och de som nu studerar till lärare undervisar ännu om 30 år. Man måste begrunda hurdant kunnande och hurdana färdigheter lärarna kommer att behöva då.

Ut­bild­ning i en för­än­der­lig värld

Det bästa sättet att avvärja ojämlikhet i samhället är att erbjuda alla en möjlighet till utbildning. Högklassig undervisning och utbildning kommer i framtiden att vara en allt viktigare ekonomisk, samhällelig, kulturell och politisk maktresurs.

Genom att ständigt förnya lärarutbildningen bygger vi upp ett hållbart Finland och är en inflytelserik global aktör.  Helsingfors universitet utbildar experter som har förutsättningarna och viljan att ta ansvar för samhällets utveckling. Människorätts-, demokrati- och hållbarhetsfostran är teman som vi vill stärka i framtiden.

Tanken att finländarna har tagit sig från fattigdom till rikedom tilltalar flera stater i världen. Många länder kämpar ännu med fattigdom. Det finländska skolsystemet uppskattas oerhört mycket ute i världen, och det finns en internationell efterfrågan på vår utbildning. I stället för att exportera vår tidigare grundskola kan vi bygga upp framtidens lärande med hjälp av nyskapande pedagogiskt tänkande – det är vi världsetta i.