Vanliga frågor: Reservationer

När kan man göra en reservation, kostar det att reservera och hur gör man en magasinbeställning?
Ett förfallodatum anges bland uppgifterna om en boks tillgänglighet. Kan jag lita på att få verket då?

Först bör du göra en reservation på boken, annars kan lånet förnyas av den som har den just nu. Lånet kan returneras redan innan förfallodatumet, men också senare än det.

När reserverade böcker återlämnas skickar vi ut ett e-postmeddelande om det. Du kan också följa materialets status i realtid i Helka.

När kan en bok reserveras?

Du kan göra reservationer på allt biblioteksmaterial i databasen Helka. Det går att reservera såväl utlånat material som publikationer som finns på plats i biblioteket.

Kursböcker kan enbart reserveras om alla exemplar är utlånade. Lånetiden för snabblån är 2 dygn, och de kan inte reserveras.

Du kan inte heller reservera material som du själv redan har lånat.

Hur gör jag en re­ser­va­tion?

Du kan själv reservera material på nätet. I bibliotekets kundtjänst får du vid behov hjälp med att reservera material.

För att kunna göra en reservation måste du vara inloggad i Helka-databasen. Du kan följa med din reservation i din Helkaprofil, och du får också ett meddelande per e-post då den bok du reserverat kan avhämtas.

I e-postmeddelandet hittar du ditt reservations-ID du behöver för avhämtning. Observera dock att reservations-ID inte visas i din kundinformation i Helka.

Reservationerna hämtas som en självbetjäning från reservationshyllan, där du hittar dem med ditt reservations-ID.

Hur gör jag en ma­ga­sin­be­ställ­ning?

Du kan göra en magasinbeställning online.

Beställningen görs i Helka-databasen på samma sätt som en vanlig reservation. För att göra beställningen måste du vara inloggad på Helka.

I bibliotekets kundtjänst får du vid behov hjälp med att reservera material. Du kan följa med din beställning i din Helkaprofil, och du får också ett meddelande per e-post då det material du reserverat kan avhämtas.

Hur mycket kostar en reservation?

Det kostar inget att reservera material, men för en reservation som du inte avhämtar eller annullerar i Helka senast på det sista avhämtningsdatumet måste du betala en handläggningsavgift om tre euro.

Hur länge är reservationen tillgänglig för avhämtning?

Standard material med en lånetid på 14 dagar eller 28 dagar väntar på reservationshyllan i 5 arbetsdagar. Läsesalslån, material från det slutna magasinet och fjärrlån behålls reserverade i 20 arbetsdagar. Om biblioteket är stängt under helgdagar blir avhämtningstiderna längre än normalt.

Du kan alltid kontrollera sista avhämtningsdag i ett avhämtningsmeddelande du har fått från Helka.

Jag har fått ett med­de­lan­de om att boken jag re­ser­ve­rat finns till­gäng­lig, men jag kan inte av­häm­ta den i tid. Kan jag häm­ta boken se­na­re?

Om du senast under reservationens sista avhämtningsdag hör av dig till biblioteket kan vi som en engångstjänst flytta fram datumet med ett par dagar. Du kan kontakta biblioteket via telefon eller e-postadressen kirjasto@helsinki.fi

Om boken har andra reservationer, avhämtningstiden kan inte förlängas.

Du kan be en vän eller släkting att hämta din reservation om du inte kan hämta den själv. Reservationer hämtas i självbetjäningshyllan, där du hittar dem med ditt reservations-ID. Den person som hämtar din bokning behöver ditt reservations-ID, ditt Helkakort och din PIN-kod för att låna de reserverade böckerna i låneautomaten.

Kan jag göra en re­ser­va­tion på nä­tet, per te­le­fon, per e-post el­ler ge­nom att skic­ka ett brev?

Du kan själv reservera material på nätet i databasen Helka.

Du kan också göra en reservation genom att besöka bibliotekets kundtjänst eller genom att ringa servicetelefonen.

Det är inte möjligt att reservera material per e-post eller post.

Kan jag reservera en bok som står i hyllan per telefon?

Du kan själv göra din reservation på internet. Genom databasen Helka kan du med några få undantag reservera både utlånat material och böcker som står i hyllan. För att göra en reservation ska du vara inloggad i Helka.

Får min man/​fru/​part­ner/​mam­ma/​pap­pa/​kom­pis/​nå­gon an­nan häm­ta boken jag re­ser­ve­rat?

Ja, om du ger ditt Helkakort, din PIN-kod och ditt reservations-ID åt personen.

Alla kunder kan själv avhämta material från hyllan med reservationer. För att använda bibliotekets utlåningsautomater behöver personen ditt Helka-kort och din PIN-kod. Reservationerna är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i ditt reservations-ID.

Kontrollera ditt reservations-ID i e-postmeddelandet du har fått från Helka databasen. Kom ändå ihåg att det är du som är ansvarig för allt material som lånas med ditt kort.

Jag såg i Hel­ka att en bok har sta­tu­sen “un­der ar­be­te”. Hur får jag boken om jag be­hö­ver den snabbt?

Beställningar som har anlänt till biblioteket och är i slutskedet av behandlingen syns i Helka med statusen “under arbete”.

Någon i bibliotekets kundtjänst kan reservera boken. Om boken reserveras strävar biblioteket efter att slutföra behandlingen snabbare och se till att personen som reserverat boken får den snabbare. Besök med andra ord bibliotekets kundtjänst!

Jag såg i Hel­ka att bib­li­o­te­ket har be­ställt en bok. Vad be­ty­der det och kan jag re­ser­ve­ra boken?

Biblioteket har beställt boken, men boken har ännu inte levererats.

Det är svårt att bedöma när en beställd bok levereras, och ibland händer det att beställda böcker inte alls levereras. Därför är det inte möjligt att reservera böcker innan de finns på biblioteket och har fått statusen ”under arbete” (se frågan ovan).