Vanliga frågor: Lånetider, låna och förnya böcker

Vanliga frågor om utlåning, lånetider och att förnya lån.
Är allt ma­te­ri­al till­gäng­ligt för hem­lån?

Nästan allt material är tillgängligt för hemlån. Undantag är bland annat samlingar med uppslagsverk eller referenslitteratur, tidskrifter samt verk utgivna före 1900-talet. Lånereglerna för de olika samlingarna varierar på de olika biblioteksenheterna.

Material som inte är tillgängligt för hemlån kan du läsa på biblioteket.

Kan jag beställa en bok till exempel ur huvudbibliotekets samlingar till ett campusbibliotek och avhämta den där?

Ja, det går bra. Genom att göra en reservation i Helka kan du välja önskat campusbibliotek som avhämtningsställe för en bok från huvudbiblioteket eller tvärtom.

Det enda undantaget är kursböcker, som inte skickas mellan biblioteken.

Hur långa är lå­ne­ti­der­na?

Hur lång lånetid en bok har beror på vilket bibliotek och vilken samling den hör till. Du kan kontrollera lånetiderna i databasen Helka eller på bibliotekets webbplats.

Syns böc­ker­nas lå­ne­ti­der i Hel­ka?

Ja. Lånetiden anges efter biblioteksenheten i bokens uppgifter. Olika band av samma bok han ha olika lånetider beroende på vilket bibliotek och vilken samling den hör till.

Vil­ken tid på da­gen kan jag häm­ta snabb­lån och när mås­te jag åter­läm­na lå­net?

Snabblån kan lånas genast på morgonen då biblioteket öppnar och ska återlämnas på förfallodagen före biblioteket stänger. Observera att biblioteket har andra öppettider på t.ex. helgdagsaftnar.

Hur många böc­ker kan jag låna i ta­get?

Antalet begränsas inte.

Är lå­ne­ti­der­na läng­re un­der som­ma­ren?

Endast de bibliotek som är stängda över sommaren har längre lånetider under sommaren.

Kan lånen förnyas?

Ja, förutsatt att de inte är reserverade, att du inte har låneförbud och att den maximala lånetiden inte har överskridits. Bland låneuppgifterna ser du den maximala möjliga lånetiden, det vill säga fram till vilket datum materialet kan förnyas.

Kursböcker på snabblån (lånetid 2 dagar) kan inte förnyas.

På det senaste tillåtna förnyelsedatumet måste böckerna återlämnas, varefter de kan lånas om förutsatt att de inte är reserverade

Kan jag för­nya för­se­na­de lån?

Ja, om lånen inte är 14 dygn försenade och om du inte har låneförbud av någon annan anledning. Även om lånen förnyas ska förseningsavgifterna som redan hunnit uppstå betalas.

Det lönar sig att betala förseningsavgifterna så snart som möjligt, om de totala avgifterna överstiger 15 euro kan lånen inte förnyas.

Hur många gång­er kan jag för­nya ett lån?

Från informationen om lånet kan du se ett maximal förnyelsedatum, det vill säga dagen tills lånet kan förnyas.

När det maximala förnyelsedatumet har uppnåtts måste böckerna lämnas tillbaka. Böckerna kan lånas på nytt på biblioteket om de inte har reserverats.

Snabblån kan inte förnyas.

Kan jag för­nya mina lån före för­fal­lo­da­gen?

Ja, det kan du.

Kan jag för­nya lån från andra Hel­ka­bib­li­o­tek på bib­li­o­te­ket?

Ja, det kan du. Du kan också förnya alla dina lån i din Helkaprofil.

Undantag: Om du har använt ditt Helkakort t.ex. i Aalto-universitetets bibliotek måste du förnya de lånen separat.

Var­för kan snabb­lån inte för­ny­as?

Böckerna som är tillgängliga för snabblån är avsedda att cirkulera snabbt och kursböckerna ska vara en “nödhjälp” om alla andra kursböcker är utlånade. Därför får samma kund inte ha boken en längre tid utan ska ge andra en chans att låna den. Snabblån kan inte heller reserveras.

Kan jag för­nya mina lån per te­le­fon?

Ja, det kan du. Telefonnumren finns på sidan Kontakta bibliotekets kundtjänst.

Kan jag för­nya mina lån på nä­tet?

Ja. Logga in på din kundinformation på Helka helsinki.fi/helka/sv antingen med ditt Helsingfors universitets användarnamn (om du är en medlem i Helsingfors universitet) eller via e-post (andra kunder). Det finns en länk till Helka på webbplatserna för alla Helka-bibliotek. Biblioteket garanterar inte att förnyelsen alltid kommer att lyckas, så agera långt före förfallodagen för att undvika avgifter.

Kan jag för­nya mina lån per e-post?

Du kan på eget ansvar be biblioteket att förnya dina böcker per e-post. Biblioteket strävar efter att behandla meddelandena som kommer per e-post under nästa arbetsdag. Lånen förnyas med andra ord inte i det ögonblick meddelandet skickas, utan när någon på biblioteket förnyar dem.

Jag hit­tar ing­en möj­lig­het att för­nya mina lån fast jag har för­sökt i min pro­fil på nä­tet. Vad har hänt?

Du har förmodligen låneförbud. Låneförbud kan antingen bero på obetalda förseningsavgifter eller bristfälliga kunduppgifter. Kontakta biblioteket.

Mina lån har nått sitt max­i­ma­la för­ny­el­se­da­tum och jag kan inte läng­re för­nya mina lån on­li­ne. Vad ska jag göra?

Om du inte kan returnera böckerna, ring biblioteket och lånen förnyas en sista gång. Därefter måste böckerna returneras, men du kan låna dem igen om det inte finns några reservationer.