Vanliga frågor: Kurser, workshoppar och utbildningar

Vanliga frågor om bibliotekets utbildningar, kurser och workshoppar i informationssökning.
Jag stu­de­rar vid Helsing­fors uni­ver­si­tets öpp­na universitet. Kan jag del­ta i bib­li­o­te­kets kur­ser?

Du får delta i kurserna och behöver inte betala för dem.

Jag stu­de­rar på Cam­pus Vik. Kan jag del­ta i kur­ser som ord­nas på andra cam­pus?

Du kan gratis delta i kurserna som ordnas på andra campus eller på nätet.

Jag un­der­vi­sar på ett se­mi­na­ri­um och vill ord­na en ut­bild­ning i in­for­ma­tions­sök­ning – hur gör jag? Är ut­bild­ning­en gra­tis?

Bekanta dig först med bibliotekets kurser och det studiematerial som finns på nätet. Hittar du material du kan använda i din kurs?

Om du inte hittar någon passande kurs eller något passande studiematerial, kontakta biblioteket för att gå igenom andra möjligheter.

Undervisningen är gratis för universitetets personal och studerande.