Vanliga frågor: E-böcker, elektroniska tidskrifter och databaser

Vanliga frågor om de e-böcker, elektroniska tidskrifter, artiklar och databaser som finns på Helsingfors universitets bibliotek.
Vem kan an­vän­da Helsing­fors uni­ver­si­tets bib­li­o­teks e-re­sur­ser?

Helsingfors universitets forskare, lärare, studerande och personal, studerande vid Helsingfors universitets öppna universitet samt alla kunder som besöker biblioteket kan använda e-resurserna. För att kunna använda e-resurserna utanför biblioteket krävs universitetets användarnamn.

Externa kunder kan använda e-resurser i bibliotekets lokaler via bibliotekskioskerna eller på en egen apparat med HelsinkiUni guest nätverket. Lösenordet för gästnätverket är uniguest.

Kan jag läsa e-re­sur­ser hem­ma med mitt bib­li­o­tekskort?

Fjärranvändning av e-resurserna är inte möjligt med Helkakortet. Fjärranvändning av e-resurser är endast möjligt med Helsingfors universitets användarnamn.

Externa kunder kan använda e-resurser i bibliotekets lokaler via bibliotekskioskerna eller på en egen apparat med HelsinkiUni guest nätverket. Lösenordet för gästnätverket är uniguest.

Jag har inte uni­ver­si­te­tets an­vän­dar­namn. Kan jag läsa bib­li­o­te­kets e-böc­ker?

De som inte hör till universitetets personal och studerande kan läsa bibliotekets e-böcker i bibliotekets lokaler, via bibliotekskioskerna. Bibliotekskiosker finns i alla bibliotekets enheter.

Du kan också läsa bibliotekets e-böcker med din egen apparat i alla bibliotekets enheter med HelsinkiUni guest nätverket. Lösenordet för gästnätverket är uniguest.

Kan jag läsa e-re­sur­ser hem­ma? Hur?

Du kan använda bibliotekets e-resurser utanför biblioteket om du har Helsingfors universitets användarnamn.

Sök alltid efter Helsingfors universitets biblioteks e-resurser genom bibliotekets söktjänst Helka. Resurslänkarna i Helka gör fjärråtkomst möjlig.

Var­för kan jag inte öpp­na en e-bok? Var­för öpp­nas inte en elektro­nisk tid­skrift?

Sök alltid efter Helsingfors universitets biblioteks e-resurser genom bibliotekets söktjänst Helka. Länkarna till resursen i Helka gör fjärråtkomst möjlig.

Om resursen trots detta inte öppnas, kontakta bibliotekets kundtjänst antingen

  • per e-post på e-library@helsinki.fi
  • med chatten på bibliotekets webbplats, eller
  • genom att besöka biblioteket.
Hur lad­dar jag ned en e-bok till min bär­ba­ra da­tor/​da­torplat­ta/​te­le­fon?

Anvisningar för hur du laddar ned e-böcker på olika apparater finns i bibliotekets e-boksguide.

Var­för öpp­nas inte e-boken i läs­pro­gram­met?

Det finns många möjliga anledningar till problemet.

Mer information om detta finns i bibliotekets e-boksguide.

Om resursen trots detta inte öppnas, kontakta bibliotekets kundtjänst antingen

  • per e-post på e-library@helsinki.fi
  • med chatten på bibliotekets webbplats, eller
  • genom att besöka biblioteket.
Hur kan alla ex­em­plar av en e-bok vara ut­lå­na­de?

Vissa e-böcker har begränsningar som bestämts av förlaget.

Biblioteket köper licenser till e-böckerna. Det kan till exempel hända att biblioteket har köpt en licens som ger endast tre användare tillgång till boken samtidigt. Biblioteket strävar efter att alltid köpa licenser som inte begränsar antalet användare.

Mås­te jag log­ga in i alla e-bokstjäns­ter?

Det är inte obligatoriskt att logga in i olika e-bokstjänster.

Man kan läsa böcker i sin webbläsare utan att logga in. Vissa e-bokstjänster (Ebsco, Ebook Central, Ellibs) kräver att man loggar in för att man ska kunna ladda ned en bok på sin egen dator och vissa för att man ska kunna göra utskrifter ur boken. I de flesta större e-bokstjänsterna är det möjligt att skapa ett eget konto, där till exempel de anteckningar som gjorts i boken blir kvar även efter att lånetiden gått ut.

Mer information om de olika e-bokstjänsterna finns i e-boksguidens lista över e-bokstjänster.

Vad är Ado­be-auk­to­ri­se­ring/-​ak­ti­ve­ring?

Adobe-auktorisering innebär att du ger en viss apparat tillstånd att använda den e-bok du laddat ned.

I samband med nedladdningen av en e-bok frågar Adobe Digital Editions (ADE) om du vill auktorisera apparaten som används med Adobe-ID.

Auktoriseringen som görs med Adobe-ID innebär att du kan läsa e-boken på flera apparater (t.ex. PC, Mac, mobil). Du kan auktorisera högst sex apparater. Om du tänker läsa en bok på endast en apparat kan du välja auktorisering utan Adobe-ID.

Kan jag dela re­sur­ser med kol­le­ger el­ler stu­di­e­kam­ra­ter?

Du kan dela ett rimligt antal artiklar eller delar av en e-bok för personligt bruk i forskning, undervisning eller studier.

Jag le­tar ef­ter en av­hand­ling i Hel­da, men i Hel­da vi­sas en­dast av­hand­ling­ens ab­stract. Hur gör jag?

Om det enda som visas av en avhandling i Helda är dess abstract eller sammanfattning, betyder det att avhandlingsförfattaren inte gett tillstånd till elektronisk publikation av hela texten.

I sådana fall finns hela avhandlingen tillgänglig i bibliotekskioskerna som finns i bibliotekets lokaler. Bibliotekskiosker finns i alla Helsingfors universitets biblioteks enheter.

Var­för mås­te jag an­vän­da bib­li­o­te­kets da­ta­ba­ser när jag re­dan sökt med Goog­le?

Du hittar inte alla bibliotekets resurser genom att söka med Google.

Sök alltid efter Helsingfors universitets biblioteks e-resurser i bibliotekets söktjänst Helka. Resurslänkarna i Helka gör fjärråtkomst möjlig.