Vetenskapsfostran

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten har en långtgående tradition av vetenskapsfostran för barn, unga och vuxna. Olika enheter vid fakulteten har varit engagerade i verksamheten: vetenskapsklassen BioPop i Vik, de biologiska stationerna och Lahtis undervisningsenhet. Verksamheten riktar sig till både svensk- och finskspråkiga skolor.
BioPop – insiktsfull vetenskapsfostran i biologi

BioPop är en vetenskapsklass som har haft sitt fokus på vetenskapsfostran inom bio- och miljövetenskaperna sedan 2007. Vetenskapsklassen har till syfte att inspirera och motivera barn och ungdomar att studera biologi med hjälp av aktivitetsbetonade studiebesök och att stödja lärare i biologi och miljökunskap vid grundskolan och gymnasiet, bland annat genom att erbjuda möjligheter till experimentella och forskningsinriktade arbetsmetoder.

Läromaterial som utvecklats i BioPop och som stöder skolans läroplaner publiceras online i BioPops materialbank, där de är fritt tillgängliga för lärare. Klassen har över tusen besökare per år. Samlingarna i vetenskapsklassen samt sommarlägerverksamheten är också virtuellt tillgängliga för alla skolor i Finland via det nationella nätverket LUMA-center Finland.

Även olika forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts i vetenskapsklassen.

Vetenskapsfostran vid de biologiska stationerna och enheten i Lahtis

Vår fakultet bedriver vetenskapsfostran vid flera andra verksamhetsställen utöver Campus Vik: vid Kilpisjärvi biologiska station, Tvärminne zoologiska station och Lammi biologiska station samt vid undervisningsenheten för miljöekologi i Lahtis.

Skolbesök, presentationer och lägerskolor samt forskningspraktik för elever har anordnats vid forskningsstationerna. De ger eleverna möjlighet att bekanta sig med stationernas verksamhet och forskning. Forskningsstationerna har vetenskapsstigar för de närliggande skolorna samt för allmänheten. Vid Päijänne-Tavastlands LUMA-center i Lahtis har fakultetens lärare i miljöekologi varit med och producerat innehåll till vetenskapsfostran, som hör till centrets verksamhet.

Fakulteten har medverkat i att ta fram konceptet för vetenskapsnationalparken i Evois. Om den förverkligas kommer den att utgöra en bra plattform för vetenskapsfostran. Vetenskapsnationalparken i Evois (på finska)