Veterinärmedicinska fakultetens praktiska arrangemang under undantagstillståndet

På denna sida samlas information om situationen med coronaviruset och praktiska anvisningar för Veterinärmedicinska fakulteten.

Läs först informationen i följande kanaler:

På denna sida samlas fakultetens egna särskilda anvisningar, som gäller endast forskningen, undervisningen och andra arrangemang vid Veterinärmedicinska fakulteten.

Sidan uppdaterades senast 8.1. - krisledningsgruppens beslut gäller till 31.1.2021

Re­kom­men­da­tion om di­stans­ar­be­te 

Universitetets rekommendation om distansarbete fortsätter att gälla fram till 28.2.2021 och omfattar även forskningsmiljöerna, om inte coronavirussituationen väsentligen förändras. Det är fortfarande möjligt att arbeta i universitetets lokaler förutsatt att det sker planenligt och med beaktande av säkerhetsaspekterna.  

Forskning

Forskningsarbete ska utföras på distans alltid då det är möjligt. Om man är tvungen att utföra forskningsarbete helt eller delvis i universitetets lokaler måste man komma överens om det med sin chef. Man får inte arbeta i universitetets lokaler på egen anmälan.

Vid Veterinärmedicinska fakulteten är det avdelningarnas prefekter som ansvarar för att organisera anmälningsförfarandet på sina avdelningar i samarbete med de ansvariga forskarna (PI)/cheferna. Detta ska göras genom att schemalägga laboratoriearbetet så att man kan visa vem som har arbetat i en viss lokal vid en viss tidpunkt. Det särskilda tillståndsförfarandet för att inleda forskningsverksamhet fortsätter inte, men avdelningsprefekterna följer lokalanvändningen och kan vid behov prioritera olika arbetsuppgifter. Avdelningsprefekterna ska på begäran kunna rapportera vem som har arbetat i en viss lokal vid en viss tidpunkt.

Mer information om forskningen under coronaviruspandemin: Dekan Antti Sukura (antti.sukura@helsinki.fi)

Anvisningar för undervisningsarrangemang inom kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin

Fakulteten följer Helsingfors universitets beredskapsgrupps anvisningar. Följ informationen på universitetets externa webbplats.

Anvisningar för lärare

Anvisningar för studenter

Disputationer 

Läs de allmänna anvisningarna om att ordna disputationer.