Veterinärmedicinska fakultetens praktiska arrangemang under undantagstillståndet

På denna sida samlas information om situationen med coronaviruset och praktiska anvisningar för Veterinärmedicinska fakulteten.

På grund av den pågående coronasituationen kan vi ännu inte den 17 augusti övergå i stor omfattning till återhämtningsplanens tredje fas, utan vi fortsätter i huvudsak enligt fas 2 i återhämtningsplanen. Samtidigt införs dock ytterligare lösningar och flexibilitet till stöd för arbetet i den utsträckning det är möjligt. Se återhämtningsplan med fyra faser (pdf).

Läs först informationen i följande kanaler:

På denna sida samlas fakultetens egna särskilda anvisningar, som gäller endast forskningen, undervisningen och andra arrangemang vid Veterinärmedicinska fakulteten.

Sidan uppdaterades senast 17.9. - Re­kom­men­da­tion om di­stans­ar­be­te

Re­kom­men­da­tion om di­stans­ar­be­te 

Universitetets rekommendation om distansarbete fortsätter att gälla fram till 31.12.2020 och omfattar även forskningsmiljöerna, om inte coronavirussituationen väsentligen förändras. Det är fortfarande möjligt att arbeta i universitetets lokaler förutsatt att det sker planenligt och med beaktande av säkerhetsaspekterna.  

Forskning

All sådan forskning som av nödvändighet måste utföras i universitetets lokaler kan fortsätta från och med 1.6.2020. I övrigt utförs dock allt arbete huvudsakligen på distans fram till 30.9.2020, om arbetsuppgifterna tillåter det.

Arbete i universitetets forskningslokaler görs på egen anmälan. Anmälningsförfarandet är viktigt med tanke på spårbarheten och för att man vid behov ska kunna prioritera arbetsuppgifter.

Vid Veterinärmedicinska fakulteten är det avdelningarnas prefekter som ansvarar för att organisera anmälningsförfarandet på sina avdelningar i samarbete med de ansvariga forskarna (PI)/cheferna. Detta ska göras genom att schemalägga laboratoriearbetet så att man kan visa vem som har arbetat i en viss lokal vid en viss tidpunkt. Det särskilda tillståndsförfarandet för att inleda forskningsverksamhet fortsätter inte, men avdelningsprefekterna följer lokalanvändningen och kan vid behov prioritera olika arbetsuppgifter. Avdelningsprefekterna ska på begäran kunna rapportera vem som har arbetat i en viss lokal vid en viss tidpunkt.

Mer information om forskningen under coronaviruspandemin: Dekan Antti Sukura (antti.sukura@helsinki.fi)

Anvisningar för undervisningsarrangemang inom kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin

Fakulteten följer Helsingfors universitets beredskapsgrupps anvisningar. Följ informationen på universitetets externa webbplats.

Anvisningar för lärare

Anvisningar för studenter

Disputationer 

Läs de allmänna anvisningarna om att ordna disputationer.