Universitetet börjar gradvis återhämta sig från det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat

Under den första fasen av återhämtningen återupptas bland annat tidskritisk forskning. En återhämtningsplan för universitetets verksamhet presenterades under universitetets informationstillfälle 4.5 och planen kompletterades efter Finlands regerings beslut 5.5.

Ledningsgruppen för coronaviruskrisen har godkänt en återhämtningsplan med fyra faser för universitetet. Den första fasen kan inledas från och med 6.5.2020. Man kommunicerar om besluten i takt med att de preciseras under våren och hösten.

Lägescentralerna och HR ger närmare anvisningar till enheterna om hur de ska genomföra besluten.

Det kan krävas preciseringar och ändringar i återhämtningsplanen i takt med att situationen med coronaviruset utvecklas och Finlands regering eventuellt inför nya restriktioner.

Till de delar som inte nämns i återhämtningsplanen följs fortfarande undantagstillståndets gällande anvisningar och regler.

Forskning

Under återhämtningens första fas återupptas tidskritisk forskning gradvis från och med 6.5. Målet är att garantera forskningens kontinuitet. Fakulteternas och enheternas lägescentraler utarbetar listor med tidsplaner för tidskritisk forskning som återupptas under återhämtningens första fas. I lokalerna får samtidigt vistas högst 10–20 procent av den normala mängden personal och man ska beakta säkerhets- och hälsoanvisningar samt gällande begränsningar för sammankomster.

Dessutom kan man börja ordna laboratoriekurser och praktiska prov som ingår som obligatoriska i utbildningen.

Vägledande säkerhetsrekommendationer har utarbetats för laboratorierna.

Undervisning och övningsskolorna

Från och med 14.5 är det möjligt att ge närundervisning vid universitet. Krisledningsgruppen har emellertid i enlighet med statsrådets rekommendationer bestämt att ingen närundervisning ordnas under vårterminen.

Den grundläggande utbildningen vid övningsskolorna återupptas dock 14.5 i enlighet med statsrådets beslut.

Distansarbete

Rekommendationen om distansarbete förlängs och universitetets personal arbetar huvudsakligen på distans fram till 31.7.

Återhämtningens andra fas från och med 1.6

Då återhämtningens andra fas inleds 1.6 kan forskning i universitetets lokaler återupptas efter beslut av lägescentralen, förutsatt att forskningen kräver närvaro i universitetets lokaler och myndigheternas anvisningar tillåter arbetet. Dessutom kan tentamina och fältkurser som är kritiska för utexaminering ordnas.

Kundserviceställen, lokaler för självstudier och besöksmål öppnas efter separata överväganden och med beaktande av att sammankomster med högst 50 personer är tillåtna.

Se återhämtningsplanen.

Uppdaterad 6.5: Närundervisningen har avbrutits 18.3–31.5.2020. Tidskritiska aktiviteter: Den grundläggande utbildningen vid övningsskolorna återupptas dock 14.5 i enlighet med statsrådets beslut. Från och med 1.6 kan tentamina och fältkurser som är kritiska för utexaminering ordnas.

I detta avsnitt hittar du information om hur undervisningen ordnas under coronavirusepidemin och hur flexibla studier kan stödjas.

Tidskritiska aktiviteter

 • Den grundläggande utbildningen vid övningsskolorna återupptas dock 14.5 i enlighet med statsrådets beslut.
 • Tentamina och fältkurser som är kritiska kan ordnas från och med 1.6.

Närundervisningen har avbrutits 18.3–31.5.2020

Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bl.a. genom distansstudier, digitala lärmiljöer och lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Handledning och rådgivning till studenterna sker också på distans.

Helsingfors universitet har infört flexiblare lösningar för att främja studierna och utexamineringen:

 • Om undervisningen måste inhiberas kan undervisningsperioderna vid behov förlängas för att ordna inhiberad undervisning så att vårens undervisning flyttas till sommaren 2020.
 • Examensstuderande som betalar för sina studier och som är nära utexaminering i ett internationellt program får vid behov fortsätta sina studier under höstterminen utan extra finansiell börda på grund av eventuella förseningar som orsakats av situationen med coronaviruset.
 • Övergångstiden för lägre och högre högskoleexamina till följd av examensreformen har förlängts. Den nya tidsfristen för utexaminering i enlighet med de gamla examensfordringarna är 18.12.2020.
 • Universitetet har beslutat att förlänga giltighetstiden till slutet av höstterminen 2020 för studier som genomförts enligt gamla examensfordringar och som annars skulle föråldras under vår- eller höstterminen 2020 enligt fakultetens bestämmelser. Förlängningen beaktas vid sammanställningen av studentens studiehelheter och examen.
 • Studenter som avlägger examen enligt det nya systemet och som har nära till utexaminering har också fått förlängd giltighetstid till slutet av höstterminen 2020 för studier som annars skulle föråldras under vår- eller höstterminen 2020. Förlängningen beaktas vid sammanställningen av studentens studiehelheter och examen.
 • Doktorander kan avlägga doktorsexamen enligt de gamla examensfordringarna, om
  - förhandsgranskarna har utsetts senast på fakultetens första möte i år, förhandsgranskningen resulterar i disputationstillstånd, disputationen hålls inom 12 månader från det att disputationstillstånd har beviljats och alla studieprestationer har genomförts och registrerats senast 18.12.2020
  - eller alla studieprestationer har genomförts och registrerats senast 18.12.2020 och också disputationen har hållits före det datumet.
 • Uppdaterad 15.4: Studenter som redan beviljats extra studietid för att slutföra studierna har möjlighet att ansöka om ytterligare förlängning. Samtliga studenter vars studietid slutar 31.7.2020 kan ansöka om extra studietid. Undantagssituationens inverkan beaktas när besluten fattas.

Studenterna hittar information om bl.a. följande i Instruktioner för studerande:

 • Undervisningspraktik och utlandspraktik har inhiberats. Se också Fakultetsspecifika särskilda instruktioner
 • Universitetet skickar inte studenter på utbyte. Utbytesstudenter rekommenderas att återvända till Finland.
 • Efter återkomsten måste studenten studera på distans i 14 dagar. Studenter vars studier påverkar HUS verksamhet ska följa HUS anvisningar och Medicinska fakultetens preciseringar. Dekanus ger anvisningar om hur Djursjukhusets verksamhet ska tryggas.

Information och stöd till lärare:

Fakulteternas preciserade anvisningar

Vid sidan av Medicinska och Veterinärmedicinska fakulteten kan också andra fakulteter ha egna särskilda anvisningar om hur studier och praktik ska ordnas.

Se Fakultetsspecifika särskilda instruktioner

Uppdaterad 13.5: Nationalbiblioteket

Forskning återupptas gradvis från och med 6.5

Ledningsgruppen för coronaviruskrisen har godkänt en återhämtningsplan med fyra faser för universitetet.

Under återhämtningens första fas återupptas tidskritisk forskning gradvis från och med 6.5. Målet är att garantera forskningens kontinuitet. Fakulteternas och enheternas lägescentraler utarbetar listor med tidsplaner för tidskritisk forskning som återupptas under återhämtningens första fas. I lokalerna får samtidigt vistas högst 10–20 procent av den normala mängden personal och man ska beakta säkerhets- och hälsoanvisningar samt gällande begränsningar för sammankomster.

Dessutom kan man börja ordna laboratoriekurser och praktiska prov som ingår som obligatoriska i utbildningen.

Vägledande säkerhetsrekommendationer har utarbetats för laboratorierna.

Då återhämtningens andra fas inleds 1.6 kan forskning i universitetets lokaler återupptas efter beslut av lägescentralen, förutsatt att forskningen kräver närvaro i universitetets lokaler och myndigheternas anvisningar tillåter arbetet.

Universitetets personal arbetar huvudsakligen på distans åt­minsto­ne till 31.7.2020.

Bibliotekets tjänster för forskare

Vi säkerställer möjligheten att låna sådana böcker från universitetets bibliotek som behövs för undervisning och forskning.  Mer information finns på bibliotekens webbplatser. Nationalbiblioteket erbjuder begränsade utlåningstjänter i form av självbetjäning 14–31.5 och man strävar efter att upprätthålla de digitala tjänsterna.

Har du antagits till ett av de internationella magisterprogrammen eller till kandidatprogrammet Bachelor’s Programme in Science som börjar på hösten 2020 vid Helsingfors universitet?* Du hittar viktig information för nya studerande relaterad till situationen med coronaviruset i Instruktioner för studerande (på engelska). Sidan uppdateras när ny information är tillgänglig.

*Antagningsresultaten (ansökningstid 3.12.2019–10.1.2020) har meddelats personligen till alla sökande till den e-postadress som angetts på ansökningsblanketten och syns i tjänsten Min Studieinfo.

Uppdaterad 23.4

På Helsingfors universitets webbsida Studentantagningen under coronavirussituationen uppdateras aktuell information om ändringar i antagningsgrunderna och antagningssätten på grund av coronavirussituationen våren 2020. På sidan finns information om förändrade antagningssätt vid de olika utbildningsprogrammen, information om resultat från betygsantagningen och svar på vanliga frågor. Information om ändringarna i antagningssätten publiceras på sidan senast 30.4.

Pub­li­ka eve­ne­mang

Uppdaterad 1.4: Flera av universitetets publika evenemang har flyttats över till nätet. Vänligen besök evenemangskalendern för att se vilka av evenemangen som direktuppspelas.

Publika evenemang som planerats vid universitetet annulleras och inga nya evenemang arrangeras. Högst 10 personer åt gången får delta i undervisning och andra interna tillställningar som ordnas vid universitetet. Detta gäller också tentamina och disputationer. För mer information vänligen se fa­kul­tets­spe­ci­fi­ka sär­skil­da in­struk­tio­ner.

Konferenser

Universitetets konferenser under våren och början av sommaren inhiberas. Konferens- och evenemangsteamet har gett anvisningar i fråga om inhibering och senareläggning av konferenser och evenemang som ordnas vid universitetet. Om du arrangerar en konferens, men inte har fått e-post eller har ytterligare frågor, kan du kontakta oss på adressen helsinkiuniconferences@helsinki.fi

Dis­pu­ta­tio­ner

Uppdaterad 30.3

Om möjligt lönar det sig att senarelägga disputationen. Om en senareläggning orsakar oskäligt mycket besvär för disputanden kan disputationen ordnas på distans.

Närmare anvisningar finns på sidan Disputationer under situationen med coronaviruset (Instruktioner för studerande).

Uppdaterad 13.5: Nationalbiblioteket

Regionförvaltningsverken har 17.3.2020 meddelat beslut om att stänga läroanstalter och förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 10 personer. Syftet med åtgärderna är att bromsa coronavirusepidemin. Läs mera om beslutet på Regionförvaltningsverkens sida.

Från och med 1.6 kan kundserviceställen, lokaler för självstudier och besöksmål öppnas efter separata överväganden och med beaktande av att sammankomster med högst 50 personer är tillåtna.

Universitetets fastigheter hålls i regel låsta

Universitetets fastigheter hålls i regel låsta så länge undantagstillstånd råder. Medarbetare får gå in i universitetets lokaler endast för att sköta nödvändiga arbetsuppgifter. Läs mer under rubriken Distansarbete och arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Distansundervisningens stödtjänster (exempelvis tentamensakvarier, videolokaler och UniTube-studior) är öppna vardagar kl. 8–16.

Gäster får inte tas emot i lokaler som är stängda för allmänheten.

Mer information om fastigheterna

Vissa fastigheters ytterdörrar är öppna särskilt för varuleveranser och rådgivning, men öppettiderna är mera begränsade än normalt. Vaktmästarna finns på plats och kan hjälpa universitetets medarbetare med frågor som gäller t.ex. lokaler som kan användas för distansundervisning.

Följande fastigheter har öppet:

Centrumcampus

 • Helsingfors normallyceum (Bangatan 6): enligt undervisningen 
 • Porthania (Universitetsgatan 3): mån.–fre. kl. 8–16

Gumtäkt 

 • Chemicum (A.I. Virtanens plats 1): mån.–fre. kl. 8–16

Mejlans

 • Biomedicum I (Haartmansgatan 8): mån.–fre. kl. 8–18
 • Biomedicum II U (Stockholmsgatan 8): mån.–fre. kl. 8–16
 • Tandkliniken (Brånakärrsvägen 9): mån.–fre. kl. 7.30–18

Vik 

 • A-byggnaden (Ladugårdsbågen 9): mån.–fre. kl. 8–16
 • Cultivator (Viksbågen 6): mån.–fre. kl. 8–16
 • Normalskolan Viikin normaalikoulu (Vårgatan 2): enligt undervisningen
 • Universitetets djursjukhus: dygnet runt, varje dag.

Andra tjänster

Universitetets besöksmål, som exempelvis Tankehörnan, Naturhistoriska museet, den botaniska trädgården i Kajsaniemi, Universitetsmuseet och Unisports lokaler är stängda.

Vi säkerställer möjligheten att låna sådana böcker från universitetets bibliotek som behövs för undervisning och forskning. Mer information finns på bibliotekens webbplats. Nationalbiblioteket erbjuder begränsade utlåningstjänter i form av självbetjäning 14–31.5 och man strävar efter att upprätthålla de digitala tjänsterna.

Uppdaterad 6.5: Se återhämtningsplanen. Expert- och stödpersonalens arbetstid görs flexiblare fram till 31.8.2020.

Universitetets anställda och studenter arbetar och studerar i första hand på distans åtminstone till 31.7.2020

 • Ingen arbetar i universitetets lokaler, förutom om arbetet är kritiskt och inte kan utföras annanstans än i universitetets lokaler. De kritiska uppgifterna har listats och de som utför uppgifterna har informerats. Tillägg 6.5:  Se återhämtningsplanen.
 • Medarbetarna kommer överens med sin chef om vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.
 • Medarbetare kan tillfälligt arbeta med andra uppgifter än normalt medan distansarbetet pågår.

Du kan besöka eller arbeta i universitetets lokaler t.ex.

Om du är tvungen att arbeta i universitetets lokaler

Kom ihåg att du ansvarar för att

 • hålla dig i karantän i 14 dagar efter att ha återvänt från en utlandsresa
 • arbeta samtidigt i samma rum med högst 10 personer (med beaktande av laboratoriets säkerhetsföreskrifter)
 • iaktta god handhygien och hålla tillräckligt avstånd till andra medarbetare
 • inte komma till universitetets lokaler om du är sjuk eller har ens lindriga förkylningssymptom – om du får symptom måste du omedelbart lämna universitetets lokaler
 • alltid hålla personalkortet synligt.

Dessutom är det viktigt att se till att resan till arbetsplatsen är säker, och helst ska du promenera eller cykla i stället för att använda kollektivtrafik.

An­vis­ning­ar för di­stans­ar­be­te 

Universitetets personal arbetar huvudsakligen på distans. Forskning, arrangemang för distansundervisning och administrativa stödfunktioner i anknytning till dessa kan vid behov utföras också i universitetets lokaler. Expert- och stöduppgifter som inte kan skötas på distans utförs i universitetets lokaler. Dessa kritiska uppgifter har identifierats och medarbetarna som utför dem har informerats personligen.

Om du inte kan utföra dina arbetsuppgifter på distans ska du kontakta din chef för att reda ut situationen.

I fråga om riskgrupper ska man komma överens om lösningar som minimerar risken för exponering.

Om en medarbetare har små barn hemma eller någon annan omständighet kräver mer närvaro av den anställda, kan hen flexibelt avtala med sin chef om deltidsarbete eller befrielse från arbete (ansökan om befrielse från arbete görs i SAP HR).

Det går att börja arbeta på distans utan avtal om distansarbete.

Ergonomi i distansarbete

Personalen ges möjlighet att använda de arbetsredskap och ergonomiska tillbehör som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter eller som de behöver med tanke på hälsan. Närmare anvisningar om ergonomi finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Anslutning vid distansarbete

Zoom och Teams är bra verktyg för distansmöten. Nu lönar det sig att noga överväga om videoanslutning behövs, eller om det räcker med att man hör varandra. Videoanslutningen kräver nämligen betydligt mer kapacitet än endast ljud.

Tillägg 7.4.: Helsingfors universitet använder CSC:s tjänst Funet Miitti (Zoom) som genomförs som ett nordiskt samarbete via NORDUnet. I NORDUnets miljö förekommer inte samma datasäkerhetsrisker som i den allmänna Zoom-tjänsten. Läs mer om datasäkerhet för Zoom vid universitetet i Flamma-nyheten (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet) och om datasäkerhet för videokonferenser på Helpdesks webbplats.

Använd VPN-anslutning endast när du behöver den och stäng sedan av den. Det råder just nu brist på licenser på grund av undantagstillståndet. Mer information: Instruktioner för fjärrarbete (Helpdesks anvisningar).

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan beställas via Helpdesk, men din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Universitetets organs möten

Universitetets organs möten ordnas tills vidare i första hand som virtuella möten. E-postmöten är ett andrahandsalternativ. Datasäkerheten måste alltid beaktas.

Universitetet har utvidgat skadeförsäkringen för arbete på distans från och med 30.3.2020

LokalTapiolas tilläggsförsäkring för arbete på distans gäller både inomhus på distansarbetsplatsen och utomhus i distansarbetsplatsens omedelbara närhet när medarbetaren rör sig till och från pauser. Försäkringen gäller även under mat- och kaffepauser. Försäkringen gäller inte under sådana pauser då medarbetaren avlägsnar sig till exempel för att motionera utomhus eller handla.

Tilläggsförsäkringen gäller tills vidare och gäller oberoende av i vilket land arbetet utförs på distans. Försäkringen täcker men, död och dagpenning till följd av olycka. Försäkringen täcker inte utrustning.

Flexibel arbetstid

Uppdaterad 6.5: Expert- och stödpersonalens arbetstid görs flexiblare fram till 31.8.2020. Flextiden förlängs och är nu vardagar kl. 5–22. Det är möjligt att vid behov arbeta på lördagar fram till kl. 18 och ta ledigt en vardag mitt i veckan. Detta gör det möjligt att vid behov arbeta i två skift. Arbetstiden stämplas på vanligt sätt. Distansarbete stämplas som distansarbete.a

Semester

Kom överens om semester med din chef. Gammal semester ska tas ut som normalt och kan inte senareläggas till en tidpunkt efter 31.5.2020.

Flamma-nyhet: Experter och stödpersonal: planera din semester nu

Rekrytering och nya medarbetare under undantagstillståndet

Uppdaterad 1.4

Anvisningar för chefer: Rekrytering under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 17.4 kl. 13.49: Detta avsnitt har uppdaterats i sin helhet 17.4.2020. Avsnittets struktur och text har redigerats. Faktainnehållet har inte ändrats.

Stanna hemma om du har förkylningssymptom

Om du får förkylningssymptom ska du stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst ett dygn. För dem som arbetar inom hälso- och sjukvården är gränsen 48 timmar.

Under undantagstillståndet kan man stanna hemma med egen anmälan i fem dagar. Det här också gäller för att sköta om en barn som är sjuk. Därefter krävs sjukintyg. Intyg utfärdas av läkare eller sjukvårdare, huvudsakligen via distansmottagning. Ytterligare information fås via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys eller Digikliniken.

Om du behöver vård ska du först uppsöka den offentliga hälso- och sjukvården. Helsingforsbor kan ringa Helsingfors stads hälsorådgivning (09) 310 10024.

Personer med coronavirussmitta ska

 • uppsöka den offentliga hälso- och sjukvården om symptomen kräver vård
 • informera sin chef omedelbart
 • göra en anmälan om sjukfrånvaro som vanligt i SAP HR och lämna in ett skannat läkarintyg till Anställningstjänster (palkka@helsinki.fi). Arbetsgivaren betalar som vanligt din lön under sjukfrånvaron och ansöker om sjukdagpenning från FPA å dina vägnar.

Information om den aktuella sjukdomssituationen

På THL:s webbplats finns information om den aktuella situationen, vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta.

Mehiläinen har också gett egna anvisningar.

Mentalt stöd

Om du har ångest på grund av situationen kan du få stöd från företagshälsovården. Chatten Sköt om ditt eget välbefinnande (Huolikulma) erbjuder stöd med låg tröskel (på finska) för universitetets anställda. Tidigt samtalsstöd kan förebygga att oron utvecklas till ett större problem. Chatten fungerar i tjänsten MinMehiläinen under Digikliniken.

Företagshälsovården erbjuder också samtalsstöd via distanstjänster. Ytterligare information får du via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys, numret 010 414 0777 eller MinMehiläinen.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Den riksomfattande tjänsten svarar på allmänna frågor om coronaviruset, men ger ingen hälsorådgivning.

Övrig företagshälsovård

Du kan boka en tid till företagshälsovårdaren via Mehiläinens webbtjänst. Mehiläinens tidsbokning fungerar så att alla tider på nätet kan bokas som en telefontid/uppringning. Om du vill ha en telefontid, ska du skriva det i fältet ”Mer information”, så ringer företagshälsovårdaren upp dig.

Du kan skicka ett meddelande till din egen företagshälsovårdare eller företagsläkare via MinMehiläinen under fliken Företag.

Om du behöver boka tid till någon annan expert ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777. Mehiläinen ordnar distansmottagning alltid när det är möjligt.

Coronaviruset och karantän

Om du återvänder från en utlandsresa ska du arbeta på distans i 14 dygn.

Karantän i Finland

 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA.
 • Lämna in ett läkarintyg till Anställningstjänster inom 14 dagar och gör en frånvaroanmälan i SAP HR. Meddela i samband med frånvaroanmälan att frånvaron gäller karantän.

Också den som har försatts i karantän kan få samtalsstöd via företagshälsovården. Kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777 eller via MinMehiläinen.

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid då en arbetstagare har försatts i karantän. Dagpenningen ersätter arbetstagaren för inkomstbortfallet under perioden för karantänen. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Om du har möjlighet till distansarbete endast delvis, ska du ansöka om partiell befrielse från arbete i SAP HR, och sedan själv ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA för den del som motsvarar frånvaron. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Om en familjemedlem försätts i karantän

Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.

Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete och/eller semester.

Om ni kommer överens om frånvaro ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning till vårdnadshavare till ett barn under 16 år, om barnet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att hållas hemma och vårdnadshavaren av denna orsak är förhindrad att arbeta. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans.

Karantän utomlands

 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Om ni kommer överens om frånvaro, ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom till personer som försatts i isolering eller karantän inom EU. Du behöver ett intyg över karantän eller isolering av en läkare som har rätt att besluta om dessa åtgärder i landet i fråga. Situationen är mera komplicerad för personer som hålls i karantän utanför EU, eftersom FPA förmodligen inte kan betala dagpenning i dessa fall.

Arbetstagare som försätts i karantän under en arbetsresa får lön också för den tid som de hålls i karantän (läkarintyg ska lämnas in till Anställningstjänster) och dessutom ersätter arbetsgivaren nödvändiga utgifter som orsakats av att resan drar ut på tiden.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Om du försätts i karantän under en semesterresa handlar det om oavlönad frånvaro, om du inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. För närvarande är det möjligt att komma överens om distansarbete på deltid eller semester för personer som hålls i karantän utomlands.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Anvisningar för chefer

Anvisningar för chefer om sjukdom under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 17.4 kl. 13.49: Detta avsnitt har uppdaterats i sin helhet 17.4.2020. Avsnittets struktur och text har redigerats. Faktainnehållet har inte ändrats.

Universitetets anställda får inte åka på arbetsrelaterade resor utomlands och bör undvika arbetsrelaterade resor i Finland. Begränsningen gäller åtminstone till slutet av maj.

Helsingfors universitet tar inte emot gäster till sina lokaler. Om HU driver verksamhet i andra organisationers lokaler, kan de ha egen praxis. Särskilt i Mejlans är det skäl att beakta HUS anvisningar.

Nylands gränser har öppnats

Uppdaterad 16.4

På grund av coronavirusepidemin beslutade Finlands regering om resebegränsningar till och från Nyland under tiden 28.3–15.4. Universitetet beviljade passertillstånd för nödvändiga arbetsresor och studierelaterade resor över Nylands gränser under denna period.

Annullerade arbetsresor

Organisationens reseförsäkring ersätter annullerade arbetsresor till områden som myndigheterna har klassificerat som otrygga under den planerade tidpunkten för resan. Se mer detaljerade uppgifter om ersättningsgrunderna på reseförsäkringsbolaget Ifs webbplats (uppdateras).

Bokade och annullerade arbets- och konferensresor

Kontakta universitetets resebyrå CWT om du vill annullera eller omboka en resa. Om det kvarstår mindre än två dagar till den planerade avresan ska du kontakta CWT:s kundtjänst per telefon på numret +358 (0)20 5615 635. I annat fall hittar du närmare anvisningar om att ta kontakt på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Om en konferens ställs in ska du i första hand ansöka om återbetalning av konferensavgiften hos konferensarrangören.

Om du fortfarande har utgifter som du inte fått ersättning för efter ovan nämnda ersättningskrav, betalas eventuella övriga kostnader av universitetet och de allokeras i regel till det projekt som resekostnaderna i vanliga fall hade bokförts på.

Arbeta på distans i 14 dagar efter utlandsresa

Alla som återvänder från en utlandsresa ska arbeta på distans i 14 dagar efter resan. Under den tiden får man inte arbeta i universitetets lokaler. Om du inte kan arbeta på distans ska du kontakta din chef.

Riktlinjerna är i kraft retroaktivt och de gäller även personer som återvänt från en utlandsresa innan undantagstillståndet trädde i kraft. Karantänbestämmelserna gäller endast den som återvänder från utlandet, inte till exempel makan eller maken.

Medicinska fakultetens personal som delvis arbetar inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), följer HUS anvisningar och fakultetens preciseringar. Anvisningar för att trygga djursjukhusets verksamhet ges av Veterinärmedicinska fakultetens dekanus.

Se också:

Un­dan­tags­si­tu­a­tion vid Helsing­fors universitet på grund av co­ro­na­vi­ru­set

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

Loggen över beslut om krishanteringen av coronaviruset kan hittas på Flamma-intranät.
Intranätet Flamma kräver inloggning med universitetets användarnamn.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer till epidemiområdet och resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.