Situationen med coronaviruset vid Helsingfors universitet

Den andra fasen i universitetets återhämtningsplan uppskattas vara till 16.8.2020. Man bedömer att universitetet kan övergå till fas tre från och med 17.8.2020. Krisledningsgruppen följer situationen med coronapandemin och stramar åt återhämtningsplanen om läget förvärras.

Se återhämtningsplanen (pdf).

Universitetet har låtit utföra en enkät om undantagstillståndet. Resultaten har publicerats i en nyhet på Flamma (kräver inloggning med användarnamn vid universitetet).
 
Krisledningsgruppen sammanträder nästa gång i slutet av juli.
 
Alla vid universitetet tillönskas en solig och avkopplande sommar!

Uppdaterad 5.8: Uppgifterna om undervisningslokalernas kapacitet med  säkerhetsavstånd har uppdaterats i schema- och lokalbokningsprogrammet Optime (kräver inloggning med användarnamn) och på undervisningslokalernas presentationssidor.

Tidskritiska aktiviteter

Tentamina och fältkurser som är kritiska kan ordnas från och med 1.6.

Un­der­vis­ning höst­ter­mi­nen 2020

Höstens undervisning planeras för tillfället utgående från antagandet att universitetet kan övergå till fas 3 i återhämtningsplanen från och med 17.8. I så fall ordnas inga massevenemang i samband med undervisningen, man iakttar säkerhetsavstånden och anvisar att undvika kontakter:

 • undervisning och handledning på distans rekommenderas
 • närundervisning kan ordnas såvitt möjligt, med beaktande av de säkerhetsavstånd (1–2 m) som har fastslagits för undervisningslokalerna
 • självstudier erbjuds som alternativ för dem som hör till en riskgrupp
 • användningen av självstudielokalerna begränsas i fråga om antalet personer.

Om coronapandemin förvärras ordnas undervisningen i enlighet med striktare säkerhetskrav.

Tillägg 24.6: De internationella utbildningsprogrammen bestämmer själva eller i enlighet med fakultetens riktlinjer vilka studiealternativ de erbjuder studenterna hösten 2020 (distansundervisning, uppskjuten studiestart e.d.).

Bokning av undervisningslokaler hösten 2020

 • I fas 3 av universitetets återhämtningsplan, från och med 17.8.2020, kan Helsingfors universitets undervisningslokaler bokas för högst 500 personer.
 • Antalet platser som kan bokas är högst 50 % av antalet platser i salen normalt.
 • Högsta tillåtna antal platser i salarna kan fortfarande begränsas utgående från säkerhetsrekommendationerna.
 • Tillägg 5.8: Uppgifterna om undervisningslokalernas kapacitet med  säkerhetsavstånd har uppdaterats i schema- och lokalbokningsprogrammet Optime (kräver inloggning med användarnamn) och på undervisningslokalernas presentationssidor (på finska och engelska).
 • Lokalernas kapacitet och övriga uppgifter finns också i en Excel-fil på Flamma (kräver inloggning med användarnamn).
 • De ovannämnda högsta tillåtna platsantalen beaktas i planeringen av undervisningsschemana och användningen av lokalerna hösten 2020.
 • De som ska använda salarna för universitetets undervisning har förtur i bokningen.
 • De som ordnar evenemanget ansvarar för att de gällande säkerhetsrekommendationerna följs och för att ge deltagarna praktiska anvisningar. Man måste se till att rekommendationerna iakttas såväl i salarna som i vestibuler, hallar och liknande.

Flexibilitet i studier och undervisning

Helsingfors universitet har infört flexiblare lösningar för att främja studierna och utexamineringen:

 • Om undervisningen måste inhiberas kan undervisningsperioderna vid behov förlängas för att ordna inhiberad undervisning så att vårens undervisning flyttas till sommaren 2020.
 • Examensstuderande som betalar för sina studier och som är nära utexaminering i ett internationellt program får vid behov fortsätta sina studier under höstterminen utan extra finansiell börda på grund av eventuella förseningar som orsakats av situationen med coronaviruset.
 • Övergångstiden för lägre och högre högskoleexamina till följd av examensreformen har förlängts. Den nya tidsfristen för utexaminering i enlighet med de gamla examensfordringarna är 18.12.2020.
 • Universitetet har beslutat att förlänga giltighetstiden till slutet av höstterminen 2020 för studier som genomförts enligt gamla examensfordringar och som annars skulle föråldras under vår- eller höstterminen 2020 enligt fakultetens bestämmelser. Förlängningen beaktas vid sammanställningen av studentens studiehelheter och examen.
 • Studenter som avlägger examen enligt det nya systemet och som har nära till utexaminering har också fått förlängd giltighetstid till slutet av höstterminen 2020 för studier som annars skulle föråldras under vår- eller höstterminen 2020. Förlängningen beaktas vid sammanställningen av studentens studiehelheter och examen.
 • Doktorander kan avlägga doktorsexamen enligt de gamla examensfordringarna, om
  - förhandsgranskarna har utsetts senast på fakultetens första möte i år, förhandsgranskningen resulterar i disputationstillstånd, disputationen hålls inom 12 månader från det att disputationstillstånd har beviljats och alla studieprestationer har genomförts och registrerats senast 18.12.2020
  - eller alla studieprestationer har genomförts och registrerats senast 18.12.2020 och också disputationen har hållits före det datumet.
 • Studenter som redan beviljats extra studietid för att slutföra studierna har möjlighet att ansöka om ytterligare förlängning. Samtliga studenter vars studietid slutar 31.7.2020 kan ansöka om extra studietid. Undantagssituationens inverkan beaktas när besluten fattas.

Fakulteternas preciserade anvisningar

Vid sidan av Medicinska och Veterinärmedicinska fakulteten kan också andra fakulteter ha egna särskilda anvisningar om hur studier och praktik ska ordnas.

Se Fakultetsspecifika särskilda instruktioner

Uppdaterad 5.6:  Forskningsverksamheten under återhämtningens andra fas från och med 1.6.2020.

Ledningsgruppen för coronaviruskrisen har godkänt en återhämtningsplan med fyra faser för universitetet.

Forskningsverksamheten under återhämtningens första fas från och med 6.5.2020

Under återhämtningens första fas återupptas tidskritisk forskning gradvis från och med 6.5. Målet är att garantera forskningens kontinuitet. Fakulteternas och enheternas lägescentraler utarbetar listor med tidsplaner för tidskritisk forskning som återupptas under återhämtningens första fas. I lokalerna får samtidigt vistas högst 10–20 procent av den normala mängden personal och man ska beakta säkerhets- och hälsoanvisningar samt gällande begränsningar för sammankomster.

Dessutom kan man börja ordna laboratoriekurser och praktiska prov som ingår som obligatoriska i utbildningen.

Vägledande säkerhetsrekommendationer har utarbetats för laboratorierna.

Forskningsverksamheten under återhämtningens andra fas från och med 1.6.2020

Från och med 1.6.2020 kan man i universitetets lokaler utföra sådan forskning och sådana forskningsmoment som av nödvändighet måste utföras där. Det är tillåtet att på egen anmälan arbeta i universitetets lokaler, förutsatt att man följer de allmänna säkerhetsrekommendationerna som gäller coronaviruset.

Forskning och forskningsmoment som kräver att utomstående vistas i universitetets lokaler ska undvikas. I sådana fall kan endast tidskritisk forskning tillåtas med lägescentralens tillstånd.

Universitetets personal arbetar huvudsakligen på distans åt­minsto­ne till 16.8.2020.

Bibliotekets tjänster för forskare

Vi säkerställer möjligheten att låna sådana böcker från universitetets bibliotek som behövs för undervisning och forskning.  Mer information finns på bibliotekens webbplatserNationalbiblioteket är öppet för forskning, studier och användning av bibliotekets material.

På Helsingfors universitets webbsida Studentantagningen under coronavirussituationen uppdateras aktuell information om ändringar i antagningsgrunderna och antagningssätten på grund av coronavirussituationen våren 2020. På sidan finns information om förändrade antagningssätt vid de olika utbildningsprogrammen, information om resultat från betygsantagningen och svar på vanliga frågor.

Uppdaterad 7.8: Haartman-institutet, Tandkliniken

Universitetets lokaler är huvudsakligen stängda fram till 16.8

De stora allmänna självstudielokalerna på campusen, till exempel Aleksandria, är huvudsakligen stängda åtminstone fram till 16.8. Lägescentralerna kan efter övervägande begränsat öppna fakulteternas mindre självstudielokaler på campusen.

Bibliotekets studieområde kommer att öppnas i augusti enligt följande:

 • Studieområde i Kajsahuset och Campusbiblioteket i Mejlans öppnas måndag 10 augusti 2020.
 • Campusbiblioteket i Gumtäkt och Pop-up biblioteket i Vik öppnas måndag 17 augusti 2020.

Läs mer om öppningen av bibliotekets studieområde.

Medarbetare får gå in i universitetets lokaler endast för att sköta nödvändiga arbetsuppgifter. Läs mer under rubriken Distansarbete och arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Distansundervisningens stödtjänster (exempelvis tentamensakvarier och UniTube-studior) är huvudsakligen öppna vardagar kl. 8–16. Närmare information finns i Instruktioner för undervisningen.

Gäster får inte tas emot i lokaler som är stängda för allmänheten.

Universitetets lokaler öppnas i återhämtningsplanens tredje fas från och med 17.8. I regel rekommenderas det fortfarande att evenemang ordnas på distans, även om sammankomster med högst 50 deltagare är tillåtna.

Mer information om fastigheterna

Vissa fastigheters ytterdörrar är öppna särskilt för varuleveranser och rådgivning, men öppettiderna är mera begränsade än normalt. Vaktmästarna finns på plats och kan hjälpa universitetets medarbetare med frågor som gäller t.ex. lokaler som kan användas för distansundervisning.

Följande fastigheter har öppet:

Centrumcampus

 • Helsingfors normallyceum (Bangatan 6): enligt undervisningen 
 • Porthania (Universitetsgatan 3): mån.–fre. kl. 8–16

Gumtäkt 

 • Chemicum (A.I. Virtanens plats 1): mån.–fre. kl. 8–16

Mejlans

 • Biomedicum I (Haartmansgatan 8): mån.–fre. kl. 8–18, 29.6–31.7 mån.–fre. kl. 7:30–16
 • Biomedicum II U (Stockholmsgatan 8): mån.–fre. kl. 8–16
 • Tandkliniken (Brånakärrsvägen 9): mån.–fre. kl. 7.30–18, 1-21.8 kl. 7:30–16
 • Haartman-institutet: 10-14.8 mån.-fre. kl. 7.45-16, från och med 17.8 mån.-fre. kl. 7.45-18

Vik 

 • A-byggnaden (Ladugårdsbågen 9): mån.–fre. kl. 8–16
 • Cultivator (Viksbågen 6): mån.–fre. kl. 8–16
 • Normalskolan Viikin normaalikoulu (Vårgatan 2): enligt undervisningen
 • Universitetets djursjukhus: dygnet runt, varje dag.

Andra tjänster

Universitetets besöksmål, till exempel Tankehörnan, Naturhistoriska museet, Kajsaniemi botaniska trädgård, Universitetsmuseet och Unisport, meddelar sina öppettider på sina egna webbsidor.

Vi säkerställer möjligheten att låna sådana böcker från universitetets bibliotek som behövs för undervisning och forskning. Mer information finns på bibliotekens webbplats. Nationalbiblioteket är öppet för forskning, studier och användning av bibliotekets material.

Uppdaterad 18.6

Universitetets lokaler är huvudsakligen stängda fram till 16.8 och inga evenemang ordnas i lokalerna. Universitetets lokaler öppnas i återhämtningsplanens tredje fas från och med 17.8. I regel rekommenderas det fortfarande att evenemang ordnas på distans, även om sammankomster med högst 500 deltagare är tillåtna.

Pub­li­ka eve­ne­mang

Flera av universitetets publika evenemang har flyttats över till nätet. Vänligen besök evenemangskalendern för att se vilka av evenemangen som direktuppspelas.

Publika evenemang som planerats vid universitetet annulleras och inga nya evenemang arrangeras. Högst 50 personer åt gången får delta i undervisning och andra interna tillställningar som ordnas vid universitetet, med beaktande av lokalens säkerhetsföreskrifter. Detta gäller också tentamina och disputationer. För mer information vänligen se fa­kul­tets­spe­ci­fi­ka sär­skil­da in­struk­tio­ner.

Konferenser

Universitetets konferenser under våren och sommaren inhiberas. Konferens- och evenemangsteamet har gett anvisningar i fråga om inhibering och senareläggning av konferenser och evenemang som ordnas vid universitetet. Om du arrangerar en konferens, men inte har fått e-post eller har ytterligare frågor, kan du kontakta oss på adressen helsinkiuniconferences@helsinki.fi.

Dis­pu­ta­tio­ner

Se Disputationer under situationen med coronaviruset (Instruktioner för studerande).

Planering av evenemang för hösten 2020

När det gäller konferenser och andra icke undervisnings- och forskningsrelaterade evenemang från 17.8.2020 framåt ska förberedelserna följa de nuvarande gällande riktlinjerna. Virtuella evenemang är fortfarande det rekommenderade alternativet.

 • Sammankomster med högst 500 deltagare är tillåtna. Säkerhetsavstånden ska iakttas såväl i salarna som i vestibuler, hallar och liknande.
 • Vid salbokning har undervisningen företräde.
 • Kaffe- eller lunchservering ordnas i enlighet med anvisningarna.
 • Arrangören ska samla uppgifter om deltagarna med tanke på en eventuell smittspårning.
 • Evenemangen planeras såvitt möjligt som en kombination av virtuellt och fysiskt. Det är skäl att möjliggöra virtuellt deltagande, eftersom situationen kan förändras med kort varsel eller det kan komma nya restriktioner som gör att några eller samtliga deltagare inte kan delta i det fysiska evenemanget.
 • Internationella evenemang utformas i första hand så att de sker via fjärranslutning.

Mer information och anvisningar: Universitetets konferens- och evenemangsteam, helsinkiuniconferences@helsinki.fi, helsinkiunievents@helsinki.fi

Uppdaterad 16.6: Anskaffning av munskydd av tyg eller andningsskydd

Universitetets anställda och studenter arbetar och studerar i första hand på distans till 16.8.2020

 • Ingen arbetar i universitetets lokaler, förutom om arbetet är tidskritiskt eller om det inte kan utföras annanstans än i universitetets lokaler och till de delar som fastställs i universitetets återhämtningsplan.
 • Man ska inte återvända till universitetets lokaler efter semestern om det inte är nödvändigt med tanke på arbetsuppgifterna.
 • Medarbetarna kommer överens med sin chef om vilka arbetsuppgifter som vid behov kan utföras på distans.
 • Medarbetare kan tillfälligt arbeta med andra uppgifter än normalt medan distansarbetet pågår.'

I återhämtningsplanens tredje fas som inleds 17.8 tillämpas fortfarande utvidgat distansarbete i de arbetsuppgifter där det är möjligt.

Du kan arbeta i universitetets lokaler fr.o.m. 1 juni t.ex.

 • om du har sådana arbetsuppgifter som med tanke på kontinuiteten i universitetets verksamhet inte kan utföras på distans eller skjutas upp. Om sådana arbetsuppgifter fattas separata beslut av enheternas lägescentraler.
 • om du måste hämta forsknings- eller undervisningsmaterial eller använda universitetets utrustning eller fasta nätanslutning för att genomföra och förbereda distansundervisning (närmare information om undervisning och tentamina finns i Instruktioner för undervisningen)
 • för att säkerställa kontinuiteten i långvarig forskning
 • om du deltar i en disputation (läs mer om disputationer i Instruktioner för studerande)
 • Den grundläggande utbildningen vid övningsskolorna återupptas som närundervisning fr.o.m. 14.5 i enlighet med statsrådets beslut.
 • om du arbetar med stöduppgifter och sporadiskt måste använda universitetets apparatur, lokaler eller verktyg.

Riskgrupper

I fråga om riskgrupper ska man komma överens om lösningar som minimerar risken för exponering. Om det inte går att hitta en fungerande lösning, kan den anställda och chefen komma överens om oavlönad befrielse från arbete på deltid eller heltid.

Om du arbetar i universitetets lokaler

Kom ihåg att du ansvarar för följande:

 • Arbeta på distans alltid då det är möjligt.
 • Kom inte till universitetets lokaler om du är sjuk, har ens lindriga förkylningssymptom eller har varit i närkontakt med en person som har luftvägsinfektion – om du får symptom måste du omedelbart lämna universitetets lokaler och meddela din chef.
 • En frivillig karantän kan vara aktuell efter resan.
 • Se till att högst 50 personer arbetar samtidigt i samma rum, med beaktande av lokalens säkerhetsföreskrifter.
 • För att öka säkerheten i arbetslokalerna rekommenderas det att man kommer överens om att utforma arbetsschemana så att man arbetar i skift inom ramen för den utökade flextiden.
 • Se till att du inomhus håller säkerhetsavståndet 2 meter till kollegerna. I små pausrum och kök får det finnas endast en person åt gången. Kökslokalernas och pauslokalernas användare ansvarar för att hålla lokalerna rena. Hissar får användas av endast en person åt gången, om det inte går att hålla säkerhetsavståndet 2 meter i hissen. Kom ihåg att följa reglerna för hygien och säkerhetsavstånd också på toaletter och i sociala utrymmen.
 • I arbetsrummen ska var och en iaktta god handhygien genom att tvätta händerna eller alternativt använda handsprit om det inte finns möjlighet att tvätta händerna. Kom ihåg de allmänna anvisningarna om hur man hostar, nyser och snyter sig.
 • Om du använder kollektivtrafiken, kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt, att iakkta host-/nyshygien och att undvika att vidröra ytor med bara händer. Om du har möjlighet rekommenderas det att du promenerar eller cyklar till arbetsplatsen.
 • Håll alltid personalkortet synligt.
 • Du kan vid behov diskutera frågor som gäller att återvända till arbetsplatsen med din chef, personalchef eller företagshälsovården.

Anskaffning av munskydd av tyg eller andningsskydd

Anvisning juni 2020 (uppdateras om pandemiläget eller myndighetsföreskrifterna förändras)
Enheterna kan efter eget övervägande skaffa munskydd eller andningsskydd för sådana arbetsuppgifter där medarbetarna inte kan hålla föreskrivna säkerhetsavstånd eller skydda sig på annat sätt (bl.a. plexiglasskydd). Till sådana situationer hör t.ex. närundervisning eller andra situationer där nära kontakt med andra människor är nödvändig.

Observera eventuella begränsningar i användningen: För personer med lungsjukdom kan det vara svårt eller omöjligt att använda mask. Se till att det går att andas normalt genom masken (THL).

Före anskaffningen av munskydd eller andningsskydd ska man beakta de allmänna anvisningarna som gäller för coronasituationen och göra en bedömning vid enheten om huruvida masker är nödvändiga.

Lärare och studenter kan använda mask om de vill. När du beställer och använder munskydd eller andningsskydd: bekanta dig med produktens bruksanvisning (är det ett engångsskydd, går det att tvätta och vad är den rekommenderade användningstiden).

Munskydd av tyg kan beställas via universitetets ramavtalsleverantör Staples, eventuellt också andningsskydd. Närmare anvisningar om upphandlingar finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet). Om du har några frågor, vänligen kontakta hankinnat@helsinki.fi.

Läs också Institutet för hälsa och välfärds anvisning och Arbetshälsoinstitutets anvisning.

An­vis­ning­ar för di­stans­ar­be­te 

Universitetets personal arbetar huvudsakligen på distans. Forskning, arrangemang för distansundervisning och administrativa stödfunktioner i anknytning till dessa samt kundservice kan vid behov utföras också i universitetets lokaler. Expert- och stöduppgifter som inte kan skötas på distans utförs i universitetets lokaler. Dessa kritiska uppgifter har identifierats och medarbetarna som utför dem har informerats personligen, eller så fattas besluten senare utgående från lägescentralernas förslag.

Om en medarbetare har små barn hemma eller någon annan omständighet kräver mer närvaro av den anställda, kan hen flexibelt avtala med sin chef om deltidsarbete eller oavlönad befrielse från arbete (ansökan om befrielse från arbete görs i SAP HR). Om du är tvungen att ansöka om oavlönad befrielse från arbete för att ta hand om ditt barn under coronaepidemin, kan du ansöka om temporärt stöd vid epidemi från FPA.

Du kan arbeta på distans under undantagstillståndet även om du inte har ett avtal om distansarbete i SAP HR.

Ergonomi i distansarbete

Personalen har getts möjlighet att använda de arbetsredskap och ergonomiska tillbehör som är nödvändiga för att de ska kunna sköta sina arbetsuppgifter eller som de behöver med tanke på hälsan. Närmare anvisningar om ergonomi finns på intranätet Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

När du återgår till att arbeta i universitetets lokaler ska du lämna tillbaka de ergonomiska tillbehör som du lånat. Cheferna ska se till att alla arbetsredskap som lånats återlämnas till samma arbetsplatser där de fanns tidigare. Om man fortsätter med distansarbete på deltid efter undantagstillståndet, ska medarbetarna själva skaffa de arbetsredskap de behöver hemma. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsredskapen på arbetsplatsen.

Internetuppkoppling vid distansarbete

Zoom och Teams är bra verktyg för distansmöten. Nu lönar det sig att noga överväga om videoanslutning behövs, eller om det räcker med att man hör varandra. Videoanslutningen kräver nämligen betydligt mer kapacitet än endast ljud.

Helsingfors universitet använder CSC:s tjänst Funet Miitti (Zoom) som genomförs som ett nordiskt samarbete via NORDUnet. I NORDUnets miljö förekommer inte samma datasäkerhetsrisker som i den allmänna Zoom-tjänsten. Läs mer om datasäkerhet för Zoom vid universitetet på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet) och allmänt om datasäkerhet för videokonferenser på Helpdesks sidor.

Använd VPN-anslutning endast när du behöver den och stäng sedan av den. Det råder just nu brist på licenser på grund av undantagstillståndet. Mer information: Instruktioner för fjärrarbete (Helpdesks anvisningar).

Om du behöver utrustning för distansarbetet, t.ex. kamera eller mikrofon, kontakta helpdesk@helsinki.fi. Ny utrustning kan, med tillstånd av din närmaste chef, beställas via Helpdesk. Observera att din enhet står för kostnaderna. Du behöver den betalande enhetens wbs-kod.

Möten på universitetet

Universitetets organs möten ordnas tills vidare i första hand som virtuella möten. Även andra möten, exempelvis mindre officiella möten inom team/grupper ska i första hand ordnas via nätet. Datasäkerheten måste alltid beaktas.

Andra arbetsrelaterade möten ska tillsvidare inte heller ordnas varken i universitetets lokaler eller i lokaler utanför HU (utvecklingsdagar, besök osv.).

Universitetet har utvidgat skadeförsäkringen för arbete på distans från och med 30.3.2020

LokalTapiolas tilläggsförsäkring för arbete på distans gäller både inomhus på distansarbetsplatsen och utomhus i distansarbetsplatsens omedelbara närhet när medarbetaren rör sig till och från pauser. Försäkringen gäller även under mat- och kaffepauser. Försäkringen gäller inte under sådana pauser då medarbetaren avlägsnar sig till exempel för att motionera utomhus eller handla.

Tilläggsförsäkringen gäller tills vidare och gäller oberoende av i vilket land arbetet utförs på distans. Försäkringen täcker men, död och dagpenning till följd av olycka. Försäkringen täcker inte utrustning.

Flexibel arbetstid

Expert- och stödpersonalens arbetstid har gjorts flexiblare fram till 31.8.2020. Flextiden förlängs och är nu vardagar kl. 5–22. Det är möjligt att vid behov arbeta på lördagar fram till kl. 18 och ta ledigt en vardag mitt i veckan. Detta gör det möjligt att vid behov arbeta i skift enligt överenskommelse mellan chefen och medarbetarna. Arbetstiden stämplas på vanligt sätt och arbete på distans stämplas som distansarbete.

Semester

Största delen av semestrarna ska placeras under perioden 1.6–14.8.2020. Avvikelser från detta är möjliga endast av arbetsrelaterade skäl.

Rekrytering och nya medarbetare under undantagstillståndet

Anvisningar för chefer: Rekrytering under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Stanna hemma om du har förkylningssymptom

Om du får förkylningssymptom ska du stanna hemma tills du har varit symptomfri i minst ett dygn. För dem som arbetar inom hälso- och sjukvården är gränsen 48 timmar.

Under undantagstillståndet kan man stanna hemma med egen anmälan i fem dagar. Det här också gäller för att sköta om en barn som är sjuk. Därefter krävs sjukintyg. Intyg utfärdas av läkare eller sjukvårdare, huvudsakligen via distansmottagning. Ytterligare information fås via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys eller Digikliniken.

Om du behöver vård ska du först uppsöka den offentliga hälso- och sjukvården. Helsingforsbor kan ringa Helsingfors stads hälsorådgivning (09) 310 10024.

Personer med coronavirussmitta ska

 • uppsöka den offentliga hälso- och sjukvården om symptomen kräver vård
 • informera sin chef omedelbart
 • göra en anmälan om sjukfrånvaro som vanligt i SAP HR och lämna in ett skannat läkarintyg till Anställningstjänster (palkka@helsinki.fi). Arbetsgivaren betalar som vanligt din lön under sjukfrånvaron och ansöker om sjukdagpenning från FPA å dina vägnar.

Information om den aktuella sjukdomssituationen

På THL:s webbplats finns information om den aktuella situationen, vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta.

Mehiläinen har också gett egna anvisningar.

Mentalt stöd

Om du har ångest på grund av situationen kan du få stöd från företagshälsovården. Chatten Sköt om ditt eget välbefinnande (Huolikulma) erbjuder stöd med låg tröskel (på finska) för universitetets anställda. Tidigt samtalsstöd kan förebygga att oron utvecklas till ett större problem. Chatten fungerar i tjänsten MinMehiläinen under Digikliniken.

Företagshälsovården erbjuder också samtalsstöd via distanstjänster. Ytterligare information får du via Mehiläinens tjänst OmaTyöterveys, numret 010 414 0777 eller MinMehiläinen.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Den riksomfattande tjänsten svarar på allmänna frågor om coronaviruset, men ger ingen hälsorådgivning.

Övrig företagshälsovård

Du kan boka en tid till företagshälsovårdaren via Mehiläinens webbtjänst. Mehiläinens tidsbokning fungerar så att alla tider på nätet kan bokas som en telefontid/uppringning. Om du vill ha en telefontid, ska du skriva det i fältet ”Mer information”, så ringer företagshälsovårdaren upp dig.

Du kan skicka ett meddelande till din egen företagshälsovårdare eller företagsläkare via MinMehiläinen under fliken Företag.

Om du behöver boka tid till någon annan expert ska du kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777. Mehiläinen ordnar distansmottagning alltid när det är möjligt.

Coronaviruset och karantän

Frivillig karantän rekommenderas för alla som kommer till Finland från länder med gränskontroll vid de inre eller yttre gränserna. En lista över länder varifrån man kan anlända utan att frivillig karantän behövs finns på THL:s webbplats.

Karantän i Finland

 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA.
 • Lämna in ett läkarintyg till Anställningstjänster inom 14 dagar och gör en frånvaroanmälan i SAP HR. Meddela i samband med frånvaroanmälan att frånvaron gäller karantän.

Också den som har försatts i karantän kan få samtalsstöd via företagshälsovården. Kontakta företagshälsovårdens telefontjänst OmaTyöterveys på numret 010 414 0777 eller via MinMehiläinen.

FPA kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom för den tid då en arbetstagare har försatts i karantän. Dagpenningen ersätter arbetstagaren för inkomstbortfallet under perioden för karantänen. Läs mer om dagpenning vid smittsam sjukdom på FPA:s webbplats.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Om du har möjlighet till distansarbete endast delvis, ska du ansöka om partiell befrielse från arbete i SAP HR, och sedan själv ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom av FPA för den del som motsvarar frånvaron. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Om en familjemedlem försätts i karantän

Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.

Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete och/eller semester.

Om ni kommer överens om frånvaro ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning till vårdnadshavare till ett barn under 16 år, om barnet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom har förordnats att hållas hemma och vårdnadshavaren av denna orsak är förhindrad att arbeta. Ansök om dagpenning vid smittsam sjukdom hos FPA.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans.

Karantän utomlands

 • Informera din chef omedelbart och berätta hur länge karantänen uppskattas vara.
 • Kom överens med chefen om eventuell frånvaro från arbetet, distansarbete eller semester.
 • Om ni kommer överens om frånvaro, ska du ansöka om befrielse från arbete i SAP HR.

FPA kan betala dagpenning vid smittosam sjukdom till personer som försatts i isolering eller karantän inom EU. Du behöver ett intyg över karantän eller isolering av en läkare som har rätt att besluta om dessa åtgärder i landet i fråga. Situationen är mera komplicerad för personer som hålls i karantän utanför EU, eftersom FPA förmodligen inte kan betala dagpenning i dessa fall.

Arbetstagare som försätts i karantän under en arbetsresa får lön också för den tid som de hålls i karantän (läkarintyg ska lämnas in till Anställningstjänster) och dessutom ersätter arbetsgivaren nödvändiga utgifter som orsakats av att resan drar ut på tiden.

Du kan komma överens om distansarbete med din chef, om det är ändamålsenligt och möjligt med tanke på dina arbetsuppgifter. Läs mer om distansarbete i avsnittet Distansarbete, arbete i universitetets lokaler, arbetstiden, semester.

Om du försätts i karantän under en semesterresa handlar det om oavlönad frånvaro, om du inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. För närvarande är det möjligt att komma överens om distansarbete på deltid eller semester för personer som hålls i karantän utomlands.

Personer som arbetar inom ramen för projekt med extern finansiering och rapporterar sin arbetstid i Sole TM ska kontrollera om det är möjligt att utföra uppgifter som normalt ingår i projektet på distans. I fråga om andra arbetsuppgifter ska du komma överens om vad som gäller med din enhets chef.

Anvisningar för chefer

Anvisningar för chefer om sjukdom under undantagstillståndet (på intranätet Flamma, kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet)

Uppdaterad 26.6: Personalen ska alltid boka sina resor via resebyrån CWT och resorna ska ha avbokningsmöjlighet. Läs mer om resor på Flamma.

Helsingfors universitet rekommenderar inte arbetsrelaterade resor utomlands. Den som reser ska beakta utrikesministeriets reserekommendationer.

Beslut om resor utomlands för att sköta nödvändiga arbetsuppgifter fattas av enheterna. Vid utlandsresor beaktas universitetets praxis vid resor. En frivillig karantän kan vara aktuell efter resan.

Personalen ska alltid boka sina resor via resebyrån CWT och resorna ska ha avbokningsmöjlighet. Läs mer om resor på Flamma.

Besökare

Helsingfors universitet tar inte emot gäster till sina lokaler åtminstone fram till 16.8.2020. Om HU driver verksamhet i andra organisationers lokaler, kan de ha egen praxis. Särskilt i Mejlans är det skäl att beakta HUS anvisningar.

Helsingfors universitet kan ta emot gäster om besöket är väsentlig för att uppehålla forskningens eller undervisningens stödfunktioner, exempelvis nödvändigt underhåll av apparatur eller varuleveranser. Besöken ska planeras så att det uppstår så lite kontakter med personalen som möjligt. Besökare ska på förhand skickas universitetets allmänna säkerhetsanvisningar för undantagstillståndet.

Annullerade arbetsresor

Universitetets reseförsäkring ersätter annullerade arbetsresor till områden som myndigheterna har klassificerat som otrygga under den planerade tidpunkten för resan (bokningen ska ha gjorts före myndigheterna beslutat om klassificeringen). Se mer detaljerade uppgifter om ersättningsgrunderna på reseförsäkringsbolaget Ifs webbplats (uppdateras). Reseförsäkringsbolaget If har meddelat att de fr.o.m. maj inte längre ersätter arbetsresor som annulleras p.g.a. coronapandemin.

Bokade och annullerade arbets- och konferensresor 

Kontakta universitetets resebyrå CWT om du vill annullera eller omboka en resa. Om det kvarstår mindre än två dagar till den planerade avresan ska du kontakta CWT:s kundtjänst per telefon på numret +358 (0)20 5615 635. I annat fall hittar du närmare anvisningar om att ta kontakt på Flamma (kräver inloggning med ditt användarnamn vid universitetet).

Om en konferens ställs in ska du i första hand ansöka om återbetalning av konferensavgiften hos konferensarrangören. Observera att om en konferens ställs in så har man oftast inte rätt till ersättning för de övriga resekostnaderna.

Om du fortfarande har utgifter som du inte fått ersättning för efter ovan nämnda ersättningskrav, betalas eventuella övriga kostnader av universitetet och de allokeras i regel till det projekt som resekostnaderna i vanliga fall hade bokförts på.

Scenario A

Man bedömer att universitetet kan övergå till fas tre från och med 17.8.2020. Se återhämtningsplanen (pdf).

Det är förbjudet att komma till arbetsplatsen om du är sjuk.

Andelen distansarbete utökas i den mån det är möjligt.  Diskutera distansarbete och arbete på arbetsplatsen med din chef.

 • I fas 3 på hösten är det inte längre meningen att arbetet ska ske helt på distans.
 • Distansarbetet ska schemaläggas med beaktande av säkerhetsföreskrifterna för lokalanvändningen (dvs. det går att bestämma att vissa dagar är obligatoriska distansdagar/närvarodagar).

Den flexibla arbetstidens möjligheter kan utnyttjas fullt ut.

På hösten förutsätter arbete i lokalerna noggrannare planering än tidigare.

 • Hur många personer som kan vara på plats beror på lokalens storlek, och antalet får inte äventyra de övriga säkerhetsföreskrifter som nämns nedan. Följ anvisningarna som gäller dina egna arbetsrum.
 • Om du arbetar i flexkontor ska du undvika att använda flera olika arbetsstationer under arbetsdagen. Var och en ska se till att tangentbord o.d. som används gemensamt rengörs både före och efter användning.
 • När det gäller lokaler som används gemensamt av flera enheter ska enheternas team och chefer tillsammans komma överens om hur lokalerna ska användas.

Ergonomi och arbetsredskap: Del är skäl att vid behov diskutera arbetsergonomi med din chef, särskilt i fråga om arbetsredskap som är avsedda för gemensamt bruk. Kom också överens med din chef om när du ska återlämna arbetsredskapen.

Det rekommenderas att möten ordnas på distans. Vid möten som kräver fysisk närvaro ska säkerhetsföreskrifterna för lokalanvändningen iakttas (t.ex. högsta tillåtna deltagarantal är 50 % av mötesrummets normala kapacitet).

Personalutbildning ordnas huvudsakligen på distans.

I pausrum ska man se till att hålla ett säkerhetsavstånd på 1–2 meter. Kökslokalernas och pauslokalernas användare ansvarar för att hålla lokalerna rena.

Var och en ska iaktta god handhygien genom att tvätta händerna eller alternativt använda handsprit om det inte finns möjlighet att tvätta händerna.

Om du åker kollektivtrafik till arbetet ska du se till att du i den mån det är möjligt följer säkerhetsrekommendationerna. Med långa flextider kan du bl.a. undvika de värsta rusningstiderna.

Om du oroar dig för att återvända till arbetsplatsen kan du vid behov diskutera frågan med din chef, personalchef eller företagshälsovården.

Scenario B

Återgång till anvisningarna för fas 2.

Un­dan­tags­si­tu­a­tion vid Helsing­fors universitet på grund av co­ro­na­vi­ru­set

Universitetet agerar ansvarsfullt och hjälper samhället i sina ansträngningar i kampen mot  coronavirusepidemin. Universitetet vill säkerställa personalens och studerandenas säkerhet och samtidigt göra det möjligt för alla att fortsätta med sina studier och forskning under dessa exceptionella omständigheter.

Universitetet följer rekommendationer och förordningar från den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Universitetet har en arbetsgrupp för pandemiberedskap. Arbetsgruppen leds av prorektor Tom Böhling.

Dessutom har universitetet i enlighet med beredskapsplanen för specialsituationer tillsatt en ledningsgrupp på universitetsnivå, som har till uppgift att leda och koordinera det praktiska arbetet för att bekämpa coronavirussmitta samt fatta beslut om eventuella undantagsåtgärder. Ordförande för ledningsgruppen är förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

Loggen över beslut om krishanteringen av coronaviruset kan hittas på Flamma-intranät.
Intranätet Flamma kräver inloggning med universitetets användarnamn.

THL rapporterar på sin webbplats om den aktuella situationen och vilka symptom coronaviruset orsakar och hur man kan skydda sig mot smitta. Läs mera på THL:s webbplats hur kan man skydda sig mot Covid-19 -coronaviruset.

På THL:s webbplats finns information för resenärer som anländer till Finland. 

Helsingforsare kan ringa Helsingfors stads rådgivningstelefon på numret (09) 310 10024 om de upplever symptom och vill be om råd angående coronaviruset.

En riksomfattande och avgiftsfri telefontjänst som ger rådgivning om coronaviruset har öppnats på numret 02 9553 5535. Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 08–21 och lördagar kl. 09–15.