Docentur

Titeln docent är ett tecken på att den som har beviljats titeln har djupgående kunskaper inom sitt område, god undervisningsförmåga och förmåga till självständigt vetenskapligt arbete. Att beviljas titeln docent innebär inte att man ingår ett anställningsförhållande med universitetet.
Be­hö­rig­hets­vill­kor för do­cen­ter

Enligt 89 § i universitetslagen (558/2009) och 52 § i universitetets instruktionkan ett universitet på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.

Anser fakultetsrådet att beviljandet av titel docent är ändamålsenligt med tanke på verksamheten vid fakulteten, en institution eller en ämnesenhet, begär rådet ett utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens av två sakkunniga, om det inte av särskild anledning anser utlåtandena vara onödiga. Efter att ha fått utlåtandena och en utredning över den sökandes undervisningsförmåga bestämmer fakultetsrådet om det gör en framställning om beviljande av titeln docent till kanslern.

En docent kan medverka i undervisningen i det ämne som han eller hon företräder, i handledningen av studerande och i granskningen av examensarbeten samt i annan verksamhet vid universitetet på det sätt som avtalas särskilt.

For the Faculty-specific docentship requirement and how to apply please see: https://www.helsinki.fi/en/faculty-agriculture-and-forestry/about-us/docentship

Tiedekunnan dosentuurikriteerit ja hakuohjeet osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta/tutustu-meihin/dosentiksi

An­sök­nings­hand­ling­ar­na och de­ras in­ne­håll

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten kan docenturer sökas två gånger om året: 1-31 januari och 1-31 augusti.

Ansökningshandlingar och deras innehåll (på engelska)

1. en fritt formulerad ansökan med som innehåller

 • uppgift om området för docenturen
 • ett ämne för undervisningsprovet som anknyter till området för docenturen
 • en utländsk sökande bör bifoga en kopia av sitt pass

2. en meritförteckning (CV) avfattad och intyg om kunskap av det andra inhemska språket samt en kortfattad redogörelse på engelska över följande meriter:

 • forskning och vetenskaplig verksamhet,
 • deltagande i administrativa uppgifter,
 • utredning över annan verksamhet som den sökande önskar informera fakulteten om

3. beskrivning av undervisningsmeriter eller en universitetsportfölj som innehåller ovan nämnda handlingar (se punkterna 2–3)

Beskrivning av undervisningsmeriter

4. en numrerad publikationsförteckning där de vetenskapliga publikationerna är grupperade enligt följande:

a) artiklar i internationella tidskrifter med referentgranskning

b) artiklar i internationella vetenskapliga samlingsverk och i internationella vetenskapliga konferenspublikationer med referentgranskning

c) artiklar i inhemska tidskrifter med referentgranskning

d) artiklar i inhemska vetenskapliga samlingsverk samt i inhemska vetenskapliga konferenspublikationer med referentgranskning

e) vetenskapliga monografier

f) andra vetenskapliga publikationer, t.ex. artiklar i vetenskapliga tidskrifter och konferenspublikationer som inte har referentgranskning, samt publikationer som ingår i universitets och institutioners skriftserier.
I en särskild grupp kan dessutom anges andra publikationer (t.ex. läroböcker, populärvetenskapliga artiklar), patent, datorprogram, föredrag, gästföreläsningar, radio- och tv-program m.m. I fråga om manuskript anges i vilket skede av publikationsprocessen de befinner sig när ansökningstiden går ut.

5. de publikationer i publikationsförteckningen (original/särtryck/kopior) som den sökande hänvisar till som bevis på sin vetenskapliga kompetens i området för docenturen. Om det finns sampublikationer bland publikationerna, ska den sökande bifoga en redogörelse för arbetsfördelningen mellan upphovsmännen.

Be­döm­ning­en av den ve­ten­skap­li­ga kom­pe­ten­sen

Fakulteten begär utlåtande om den sökandes vetenskapliga kompetens av minst två sakkunniga, som i första hand inte hör till fakulteten, om man inte av särskild anledning anser utlåtandena vara onödiga. Det kan t.ex. anses onödigt att begära utlåtanden, om det finns utlåtanden från minst två sakkunniga om den sökandes vetenskapliga kompetens i det område som docenturen gäller. Vid val av sakkunniga ska bl.a. bestämmelserna om grunderna för jäv i förvaltningslagen (434/2003, 27–28 §) beaktas. Till sakkunniga kan inte utses personer som har varit granskare för den sökandes licentiatavhandling eller förhandsgranskare/opponent för den sökandes doktorsavhandling.

Ansökningshandlingar som ska skickas till de sakkunniga

 • den sökandes fritt formulerade ansökan
 • en CV på engelska eller en universitetsportfölj på engelska
 • publikationsförteckningen
 • de publikationer i publikationsförteckningen som den sökande hänvisar till som bevis på sin vetenskapliga kompetens i området för docenturen. Om det finns sampublikationer bland publikationerna, bifogas en redogörelse för arbetsfördelningen mellan upphovsmännen.

De sakkunniga ombeds i sina utlåtanden bedöma bl.a.

 • omfattningen av och kvaliteten på den sökandes vetenskapliga produktion per ämnesområde
 • Fakulteten förutsätter att de sökande har en godkänd doktorsavhandling och andra publikationer så att forskningen inom det aktuella undervisningsområdet till omfång och vetenskaplig betydelse tillsammans motsvarar mist två goda doktorsavhandlingar.
 • har den sökande grundliga kunskaper i det område som docenturen gäller
 • om den sökande äger förmåga att bedriva självständig vetenskaplig forskning
 • t.ex. vilken betydelse den sökandes andel har i en sampublikation, har den sökande skapat en egen forskningslinje, har den sökande erfarenhet av uppgiften som forskningsledare
 • förutsätter behärskning av området för docenturen att den sökande har praktiskt erfarenhet inom det aktuella området, och har den sökande sådan erfarenhet och vilken typ av erfarenhet
 • har den sökande vetenskaplig kompetens och föreslår den sakkunniga att den sökande ska beviljas titeln docent.

De sakkunniga ska inte bedöma den sökandes pedagogiska förmåga, eftersom den bedöms separat.

Un­der­vis­nings­pro­vet

Den sökande meddelar ett ämne för sitt undervisningsprov i sin fritt formulerade ansökan. Ämnet ska höra till området för docenturen.

Den sökande ska ge en provföreläsning, om det inte av någon anledning anses onödigt. Undervisningsprovet kan anses vara onödigt, t.ex. om den sökande har genomgått ett undervisningsprov för en anställning på motsvarande nivå vid Helsingfors universitet under de senaste två åren.

Undervisningsprovet är offentligt. Pedagogiska nämnden kommenterar och diskuterar provföreläsningen med den sökande vid samma tillfälle. Provföreläsningen bedöms av pedagogiska nämnden.

Viikki bedomningsmatris för undervisningsförmågan

Pedagogiska nämnden ger ett utlåtande om den sökandes pedagogiska förmåga till fakultetsrådet. Utlåtandet baserar sig på den sökandes provföreläsning och de pedagogiska meriter som den sökande redogör för i sina ansökningshandlingar.

Fram­ställ­ning om be­vil­jan­de av ti­teln do­cent

Fakultetsrådet bestämmer om den sökande uppfyller kriterierna för beviljande av titeln docent. Beslutet grundar sig på utlåtandena om den sökandes vetenskapliga kompetens från de sakkunniga som fakultetsrådet har anlitat, på den av fakulteten tillsatta pedagogiska nämndens utlåtande om den sökandes pedagogiska förmåga samt på ansökningshandlingarna med intyg över den sökandes språkkunskaper.

Om den sökande uppfyller kriterierna för beviljande av titeln docent, gör fakultetsrådet en framställning till kanslern om beviljande av titeln docent vid Helsingfors universitet.

Ytterligare information om ansökningsprocessen om docenttitel vid behov: personalspecialist Mirkka Juntunen, mirkka.juntunen(at)helsinki.fi och personalsamordnare Sari Aaltonen, sari.aaltonen(at)helsinki.fi.