Yliopiston talouden lukuja

Helsingin yliopiston kokonaistuotot vuonna 2018 olivat 677 miljoonaa euroa ja kokonaiskulut 690 miljoonaa euroa. Operatiivisen toiminnan alijäämä oli siten -17 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan alijäämä oli -19 miljoonaa euroa. Yliopiston vuoden 2018 kokonaistulos oli yhteensä -36 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Operatiivinen toiminta oli alijäämäistä myös vuosina 2016–2017. Alijäämät johtuvat valtion perusrahoituksen vähenemisestä viime vuosien aikana sekä yliopistoindeksien jäädytyksestä vuosille 2016–2019.

Yliopiston kuluista vajaa 60 % on henkilöstökuluja. Henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa oli reilut 7 800, joista lähes 4 500 opettajia ja tutkijoita. Toinen suuri kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

 

Perusrahoituksen kehitys ja indeksin vaikutus

Valtion Helsingin yliopistolle osoittama perusrahoitus oli 400 miljoonaa euroa vuonna 2018. Rahoitus koostui mallilla jaettavasta perusrahasta, apteekkikompensaation viimeisestä kertaerästä, valtiovarainministeriön harjoittelukouluille osoittamasta rahoituksesta sekä erinäisistä opetus- ja kulttuuriministeriön Helsingin yliopistolle osoittamista erilliseristä.

Vuonna 2018 perusrahoitus laski kolme miljoonaa euroa ja sen odotetaan vähenevän vuonna 2019 arviolta 5,6 miljoonaa euroa. Lisäksi yliopistoindeksin jäädytyksen vaikutuksen on arvioitu olevan -8,6 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yliopiston vuoden 2019 budjetti on -30 miljoonaa euroa alijäämäinen.

 

Tuloksen muodostuminen

Helsingin yliopiston operatiivinen alijäämä oli -16,7 miljoonaa euroa.

OKM:n korkeakoulujen taloushallinnon koodiston ohjeistus muuttui vuonna 2018 sijoitustoiminnan kirjaustavan ohjeistuksen osalta. Vuodesta 2018 lähtien arvopapereiden kurssimuutokset kirjataan tulokseen. Muuttuneesta kirjaustavasta ja osakemarkkinoiden laskusta johtuen HY:n sijoitustoiminnan alijäämä oli -19,2 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnasta maksettiin 6 miljoonaa euroa tuottoja HY:n operatiiviseen toimintaan sisältäen tulevaisuusrahaston, 375-rahaston ja HYR:sta maksetut erät.

Helsingin yliopiston vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä oli -36 miljoonaa euroa.

 

Operatiivisen toiminnan tulos

Helsingin yliopiston alijäämä vastaa noin 2,4 % yliopiston kokonaiskuluista, tämä tarkoittaa noin kahdeksan päivän kuluja.

 

Kokonaistuottojen lähteet 2018

Vuonna 2018 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 677 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna laskua oli 26,8 miljoonaa euroa (-3,8 %). Yliopiston kokonaistuotot koostuvat perusrahoituksesta, täydentävästä rahoituksesta sekä yliopiston omista tuotoista (sijoitustoiminta, Helsingin yliopiston rahastoilta saadut tuotot ja varainhankinta). Perusrahoitus sisältää opetus- ja kulttuuri- sekä valtiovarainministeriöiltä saadut tuotot. Perusrahoitus laski 3,3 miljoonaa euroa (-0,1 %) ollen 400 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen muutos oli varainhankinnan tuloissa. Vuonna 2017 lopulla päättyi HY:n 375-varainhankintakamppanja, joka nosti vuoden 2017 varainhankinnan tuloja huomattavasti.

Kokonaismenojen jakaantuminen 2018

Helsingin yliopiston kokonaiskulut olivat 690 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut nousivat 1,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut (58 %) ja tilavuokrat (13 %). Henkilöstökulut olivat 403,2 miljoonaa euroa ja vuokrakulut 88,7 miljoonaa euroa, yhteensä 492 miljoonaa euroa, muodostaen 71 % kokonaiskuluista. Henkilöstökulut nousivat 1,5 miljoonaa euroa huolimatta siitä, että perustettiin Helsingin yliopiston tytäryhtiö Helsingin yliopiston Kiinteistöpalvelut Oy, johon siirtyi noin 300 henkilöä. Muutoksesta johtuen, muiden kulujen kasvu oli 22 miljoonaa euroa, sillä HY ostaa mm. siivous- ja vahtimestaripalvelut uudesta konserniyhtiöstä.

 

Täydentävän tutkimusrahoituksen lähteet 2018

Täydentävä tutkimusrahoitus koostuu Suomen Akatemian, yritysten, Euroopan unionin, säätiöiden, kuntien sekä muiden tahojen rahoituksesta.

Vuonna 2018 täydentävästä tutkimusrahoituksesta (199 M€) 161 miljoonaa euroa tuli Suomesta ja 38 miljoonaa euroa ulkomailta. Ulkomaisen tutkimusrahoituksen osuus oli 19 %.

Helsingin yliopiston tärkein täydentävän tutkimusrahoituksen lähde on Suomen Akatemia. Suomen Akatemialta saatu rahoitus laski yhteensä noin kolme miljoonaa euroa johtuen mm. huippuyksikkökauden 2012-2017 päättymisestä ja uuden huippuyksikkökauden alkamisesta, sillä uuden kauden rahoitusosuus laski 80 prosentista 70 prosenttiin ja huippuyksiköiden määrä laski. Laskuun vaikutti myös Suomen Akatemian infrastruktuurirahoituksen (FIRI) lasku. Kyseinen rahoitus oli vuonna 2017 ennennäkemättömällä tasolla ja palautui ennalleen vuonna 2018 ollen 2,6 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian myöntämä profiloitumisrahoitus kasvoi 4,1 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen.

Suomen Akatemian rahoituksen osuus Helsingin yliopiston saamasta tutkimusrahoituksesta oli 52 %.

EU:sta saatu tutkimusrahoitus kasvoi viisi miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna ja oli 25 miljoonaa euroa. Kasvua oli etenkin lääketieteellisessä tiedekunnassa ja matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Kotimaisilta säätiöiltä saadun tutkimusrahoituksen osuus pysyi ennallaan ja oli 23 miljoonaa euroa, eli 11 % ja Business Finlandilta saatu tutkimusrahoitus puolestaan kasvoi kaksi miljoonaa euroa ja oli 16 miljoonaa euroa, eli 8 %.