Yliopiston talouden lukuja

Vuonna 2017 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 704 miljoonaa euroa, josta 403 miljoonaa euroa oli valtion perusrahoitusta. Kokonaiskulut olivat 680 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus oli 59 prosenttia ja tilavuokrien osuus 13 prosenttia.

Yliopiston varsinaisen toiminnan alijäämä oli neljä miljoonaa euroa. Varsinainen toiminta oli alijäämäistä myös vuonna 2016. Alijäämät johtuvat valtion perusrahoituksen äkillisestä vähenemisestä.  

Arvopapereiden myynneistä ja osingoista kertyi 28 miljoonaa euroa, mikä nosti yliopiston tuloksen 24 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Poikkeuksellisen korkeat sijoitustuotot koostuvat myyntivoitoista ja -tappioista, jotka liittyvät arvopaperisalkkuun tehtyihin muutoksiin. Varat sijoitettiin markkinoille uudelleen.

 

Tuototkulut 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän perusrahoituksen kehitys 20102020, milj. e
(sisältää apteekkikompensaation vuosina 2010 - 2015)

perusrahoituksen kehitys lokakuu 2018

 

Vuonna 2017 Helsingin yliopiston toiminnan alijäämä oli -4 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 26,2 miljoonaa euroa ja rahastoilta saatujen tuottojen osuus 2,1 miljoonaa euroa. Yliopiston vuoden 2017 kokonaistulos oli 24,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä tarkoittaa 3,6 prosentin osuutta yliopiston kokonaismenoista. Tuotolla voisi rahoittaa yliopiston toiminnan 13 päivän ajan.

Ylijäämän muodostuminen 2010–2017 milj. e

ylijäämä lähteittäin

 

Yliopiston toiminnan ylijäämä prosentteina kokonaiskuluista 2017 (1 000 e)

Ylijäämä

Vuonna 2017 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 704 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 12,5 miljoonaa euroa. Yliopiston kokonaistuotot koostuvat perusrahoituksesta, täydentävästä rahoituksesta sekä yliopiston omista tuotoista (sijoitustoiminta, Helsingin yliopiston rahastoilta saadut tuotot ja varainhankinta).

Kokonaistuottojen lähteet 2017, %

kokonaistuotot

Helsingin yliopiston kokonaiskulut vuonna 2017 olivat 680 miljoonaa euroa (laskua 1,1 %). Suurimmat menoerät ovat henkilöstökulut 402 miljoonaa euroa ja vuokrakulut 91 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut laskivat 9 miljoonaa euroa.

Kokonaismenojen jakaantuminen 2016, %

S_menot_2016

Vuonna 2017 täydentävän rahoituksen tuotot olivat 258 miljoonaa euroa ja muodostivat 37 prosenttia kokonaistuotoista. Täydentävän rahoituksen tuotot kasvoivat alle prosentin edellisvuoteen verrattuna. Valtaosa täydentävästä rahoituksesta on kilpailtua tutkimusrahoitusta (194 M€, 75 %), osa muuta täydentävää rahoitusta (64 M€, 25 %). Tutkimusrahoitus kasvoi 6 miljoonaa vuoteen 2016 verrattuna.

Täydentävän rahoituksen lähteet 2017, %

Täydentävä 2017

 

Täydentävä tutkimusrahoitus koostuu Suomen Akatemian, yritysten, Euroopan unionin, säätiöiden, kuntien sekä muiden tahojen rahoituksesta.

Vuonna 2017 täydentävästä tutkimusrahoituksesta (194 M€) 162 miljoonaa euroa oli Suomesta ja 32 miljoonaa euroa ulkomailta. Ulkomaisen tutkimusrahoituksen osuus oli 17 prosenttia.

Suomen Akatemialta saadun tutkimusrahoituksen osuus kasvoi edellisvuodesta 4 miljoonaa euroa.

Täydentävän tutkimusrahoituksen lähteet 2017, %

Tutkimusraha 2017

 

Perus- ja täydentävän rahoituksen suhde vaihtelee eri yksiköissä. Meilahden kampuksilla täydentävän rahoituksen osuus oli 54 %, Kumpulassa 53 %, Viikissä 45 % ja Keskustakampuksella alin, eli 31 % kokonaistuotoista.

Tiedekuntien rahoitus 2017, milj. e

tdk rahat 2017

 

Erillislaitosten rahoitus 2017, milj. e

erillis2017