Oikeustieteen rahastot

Oikeustieteen rahasto edistää oikeustieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelua Helsingin yliopistossa. Oikeustieteen tutkimusta ja opetusta tukevat myös Edward Anderssons fond för svenskspråkig juridisk undervisning, Helsinki China Law Fund, Aili ja Brynolf Honkasalon rahasto, Nordean Vesa Vainio -rahasto, Kansleri Antti Tulenheimon muistorahasto sekä Seija-Riitta ja Jyrki Vihman stipendirahasto.

Pääoma ja hoitokunta (2017): 1 400 000 euroa, uusi hoitokunta nimitetään keväällä 2018. Oikeustieteen rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1862. 

Oikeustieteen yleisrahasto Rahasto tukee oikeustieteen tutkimusta ja opiskelua. Rahastoon voi ohjata oikeustiedettä tukevia lahjoituksia.

Lau­ri Ce­der­ber­gin ra­has­to Perustuu Lauri Cederbergin tyttären Anita Cederbergin lahjoitukseen. Rahasto tukee yksityisoikeuden tutkimusta kauppaoikeuden alalla Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 

Ja­kob Wil­helm Chy­de­niuk­sen ra­has­to Rahasto perustuu Lauri Cederbergin, Ilmari Tawaststjernan, Ulf Hjalmar Granfeltin ja Ilmari Caseliuksen lahjoitukseen 1932. Rahasto palkitsee siviili- ja kauppaoikeuden tutkijoita.

Tau­no ja Rei­no El­li­län ra­has­to Perustuu professori Reino Kalervo Ellilän testamenttiin 1980 sekä hänen kuolemansa muiston kunnioittamiseksi lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee oikeustieteen, erityisesti prosessi- ja rikosoikeuden, tutkimusta ja opetusta.

Ber­tel Fell­ma­nin lah­joi­tus­ra­has­to Perustuu Fanny ja John Fellmanin testamenttiin 1918. Rahaston säännöt vahvistettiin 1938 ja rahasto myöntää tukea oikeustieteen kandidaateille, jotka ovat suorittamassa oikeustieteen lisensiaatin tutkintoa sekä oikeustieteen lisensiaateille, jotka haluavat jatkaa opintojaan ja joiden äidinkielenä on ruotsi.

Jaak­ko Fors­ma­nin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu oikeustieteen professori Jaakko Forsmanin entisten oppilaiden, muun muassa Kaarlo Ingnatiuksen, A. Liliuksen, J. Svanljungin, Axel Ärtin, K.J. Stålbergin ja Wilhelm Chydeniuksen, keräämiin varoihin professorinsa kuoleman (1899) muistoksi. Lahjakirja luovutettiin yliopistolle vuonna 1900. Rahasto jakaa stipendejä yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa opintoja harjoittaville Suomen kansalaisille.

Jaak­ko Fors­ma­nin tes­ta­ment­ti­ra­has­to Perustuu professori Reino Kalervo Ellilän testamenttiin 1980 sekä hänen kuolemansa muiston kunnioittamiseksi lahjoitettuihin varoihin. Rahasto tukee oikeustieteen, erityisesti prosessi- ja rikosoikeuden, tutkimusta ja opetusta.

Pro­fes­so­ri Kaar­lo Kai­ran muis­to­ra­has­to Perustuu professori Kaarlo Kairan kuoleman 1966 muistoksi lahjoitettuihin varoihin. Rahastosta myönnetään apurahoja tunnustuspalkintona lahjakkaille, opinnoissaan hyvin edistyneille, mieluiten vähävaraisille opiskelijoille.

Lai­no­pil­li­sen Yli­op­pi­las­tie­de­kun­nan kus­tan­nus­toi­mi­kun­ta Perustuu Lainopillisen Ylioppilastiedekunnan lahjoittamiin varoihin vuonna 1989. Rahaston tarkoituksena on myöntää apurahoja taloudellista tukea tarvitsevien oikeustieteellisten oppikirjojen, opetusmonisteiden ja muiden opintomateriaalien laatimista varten.

Raimo Lahden rahasto Perustuu Raimo Lahden merkkipäivän kunniaksi tehtyihin lahjoituksiin vuonna 2016. Rahasto tukee oikeustieteen tutkimusta ja opetusta.

F. O. Li­liuk­sen sti­pen­di­ra­has­to Perustuu oikeusneuvosmies Frans Oskar Liliuksen testamenttiin 1928. Rahaston tarkoituksena on myöntää stipendejä sellaisille lainopillisen tiedekunnan opiskelijoille, jotka ovat kirjoittaneet korkeampaa arvolausetta varten siviilioikeudesta lakitieteen kandidaattitutkintoa varten hyväksytyn laudaturkirjoituksen.

Pro­fes­so­ri Kari S. Ti­kan muis­to­ra­has­to Professori Kari S. Tikan (1944–2006) muistoa kunnioittaakseen Helsingin yliopisto perusti vuonna 2006 professori Kari S. Tikan muistorahaston. Nimikkorahaston varat perustuvat professorin muistokeräykseen lahjoitetuista varoista ja se tukee nuoria lahjakkaita oikeustieteen tutkijoita.

Ru­dolf Wes­ter­marc­kin pal­kin­to­ra­has­to Perustuu yliopistokamreeri Nils Christian Westermarckin lahjakirjaan 1885 hänen poikansa, oikeustieteen kandidaatti Christian Rudolf Westermarckin kuoleman muistoksi. Rahaston alkuperäisenä tarkoituksena on myöntää palkintoja ruotsinkielisestä kirjoituksesta, joka käsittelee oikeustieteellisen tiedekunnan alaan kuuluvaa ainetta.

Rahasto perustuu Kansallis-Osake-Pankin ja Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan kansleri Antti Tulenheimon kuoleman jälkeen keräämiin ja Helsingin yliopistolle luovuttamiin varoihin 1952. Muistorahasto tukee oikeustieteellistä, lähinnä rikosoikeudellista tutkimusta. Apurahat, stipendit ja palkinnot >>

Rahaston tarkoitus on apurahojen ja muun tuen myöntäminen kansainvälisen työoikeuden ja erityisesti Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toiminnan tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen sekä tutkimukseen Euroopan unionin tai muiden vastaavien kansainvälisten organisaatioiden toiminnan vaikutuksista ILO:n toimintaan. Rahaston varat perustuvat Jyrki Vihman testamenttikeräykseen ja Seija-Riitta Vihman testamenttilahjoitukseen Helsingin yliopistolle. Apurahat, stipendit ja palkinnot >>

Rahastosta jaettavat stipendit jaetaan tutkijakoulussa. 

Perustuu professori Edward Anderssonin lahjoitukseen 1999 yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielisen opetuksen säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Rahaston varoilla rahoitetaan yksityisoikeuden ruotsinkielistä professorin virkaa.

Rahasto edistää Kiinan oikeuden ja oikeuskulttuurin tutkimusta, opetusta ja opiskelua sekä siihen liittyvää yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja kansainvälistä yhteistyötä.

Rahasto perustuu Nordea Bank Ab:n hallituksen 20.3.2002 tekemään päätökseen tukea oikeustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävää vero-oikeuden opetusta ja tutkimusta. Säätiöidyillä varoilla rahoitetaan vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professuuri – Vesa Vainio Professorship in Comparative Tax Law.