Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto

Pääoma ja hoitokunta (2017): 550 000 euroa; dekaani Jouko Väänänen (pj), professori Kari Rummukainen ja fil. yo. Hertta Lehvävirta 

Matematiikan ja luonnontieteen rahastoon kuuluu useita nimikkorahastoja, joista vanhin on vuodelta 1892. 

Akateemikko Markku Kulmalan rahasto
Rahasto tukee ilmakehätieteen tutkimusta ja opetusta. Osaamista tarvitaan erityisesti niihin maihin, joiden mittausjärjestelmät eivät ole vielä riittävän monipuolisia tai teknisesti edistyneitä uusien oivallusten syntymiseen. Lue lisää >>

Eva ja Ant­ti Ahl­strö­min pal­kin­to­ra­has­to Perustuu kauppaneuvos Antti Ahlströmin leskirouva Eva Ahlströmin lahjoitukseen 1908. Rahasto myöntää varoja kemian alan hyödylliselle tutkimukselle tai patentoimattomille keksinnöille, jotka tulevat hyödylliseen käyttöön.

Joh­ta­ja Ernst Bie­sen sti­pen­di­ra­has­to Perustuu johtaja Ernst Biesen lesken Alma Biesen lahjoitukseen 1927. Rahasto myöntää stipendejä yliopiston meteorologisen laitoksen valvonnassa suoritettavia meteorologisia tutkimuksia varten.

An­ders Don­ne­rin sti­pen­di Perustuu kansleri, tähtitieteen professori Anders Severin Donnerin lahjoitukseen 1903 hänen yliopiston professoriksi nimittämisensä 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Rahasto myöntää stipendin parhaalle pro gradu -työlle fyysis-matemaattisen osaston alalta.

FM Kai Fo­gel­ho­min ra­has­to Rahasto edistää maantieteen opiskelua Helsingin yliopistossa.

Geo­met­rian pal­kin­to­ra­has­to Perustuu anonyymiin lahjoitukseen 1944. Rahastosta jaetaan geometrian palkintoja synteettis-geometrisille tutkimuksille mahdollisine sovelluksineen.

Ed­vard Hjel­tin pal­kin­to­ra­has­to Perustuu Ida Hjeltin, Esther Cajanuksen, Aino Paciuksen, Aino Påndysin, Kålmån Påndysin, Ingrid Frasersin, Rafael Frasersin, Tyyni Brofeldin, Pekka Brofeldin, Evi Sotavallan, Arto Sotavallan ja Paul Hjeltin sekä metsänhoitaja Asser Hjeltin lahjoituksiin 1922 kansleri, senaattori, kemian professori Edvard Immanuel Hjeltin toivomuksen mukaisesti. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaasta orgaanista kemiaa tai kemian historiaa käsittelevästä pro gradu -työstä.

Outi ja Mau­no Ko­so­sen ra­has­to Rahasto perustuu lehtori Outi Kososen ja professori Mauno Kososen lahjoitukseen vuonna 2009. Rahaston tarkoituksena on tukea Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun sekä Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen opiskelijoita.

Axel Fredrik Lau­rel­lin muis­to­ra­has­to Perustuu Victoria Laurellin lahjoitukseen 1927. Rahasto myöntää matkastipendejä nuoremmille matematiikan opettajille, jotka ulkomailla haluavat tutkia matematiikan opetuksen metodeja ja päämääriä.

Lin­de­lö­fin pro­moo­tios­ti­pen­di­ra­has­to Perustuu vuoden 1873 promootioon osallistuneiden useiden filosofian maistereiden lahjotuksiin promoottorinsa, valtioneuvos, professori L. L. (Lorenz Leonard) Lindelöfin muistoksi 1908. Rahaston varoja tuli käyttää vuoden 1923 promootiossa, jossa juhlittiin vuoden 1873 promootion viisikymmenvuotismuistoa, henkilölle, joka promootioon valmistautuessaan on osoittanut matemaattista lahjakkuutta.

Lo­renz Leo­nard Lin­de­lö­fin yli­opis­tol­li­nen sti­pen­di­ra­has­to Perustuu professori Ernst Lindelöfin lahjoitukseen 1908 isänsä valtioneuvos, professori, matemaatikko Lorenz Leonard Lindelöfin muistoksi. Rahasto palkitsee ylioppilaita, jotka ovat suorittaneet fysiikan-matematiikan osastossa FK-tutkinnon matematiikan korkeimmalla arvosanalla ja jotka ovat osoittaneet matemaattista lahjakkuutta.

LUMA-ra­has­to Rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian mielekästä kouluopetusta sekä opiskelua ja harrastuneisuutta kehittämis- ja tutkimushankkeiden sekä kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen kautta.

Lä­pi­mur­to-ra­has­to Rahaston tarkoituksena on ilmastonmuutostutkimuksen ja -opetuksen tukeminen. Rahaston varat perustuvat Ari Heiskasen ja ROI Talent Management Oy:n Helsingin yliopistolle tekemiin lahjoituksiin.

Ahti Myk­kä­sen ra­has­to Perustuu FL Ahti Mykkäsen lahjoitukseen vuodelta 2013. Rahasto tukee matematiikan opiskelua ja tutkimusta, erityisesti analyysin ja todennäköisyysteorian aloilla.

Jo­sef Pip­pings­köl­din ra­has­to Perustuu professori Josef Pippingsköldin testamenttiin 1892. Rahasto on tarkoitettu soveltavan fysiikan vakinaisen professorin viran rahoittamiseen.

Au­gust Ram­sayn pal­kin­to Perustuu valtioneuvos August Ramsayn lahjoitukseen 1919. August Ramsayn palkinto annetaan etevästä tieteellisestä julkaisutoiminnasta puhtaan matematiikan, teoreettisen fysiikan, teoreettisen tähtitieteen tai vakuutusmatematiikan alalla. Palkinto voidaan antaa Suomen kansalaiselle, miehelle tai naiselle, joka Helsingin yliopistossa on suorittanut filosofian kandidaatin tai filosofian lisensiaatin tutkinnon eikä ole ylittänyt 32 vuoden ikää. Palkinto jaetaan filosofisen tiedekunnan juhlallisen promootion yhteydessä.

R Wil­helm Ram­sayn ja Th.G. Sa­ha­man muis­to­ra­has­to Perustuu vuonna 1931 perustetun Wilhelm Ramsayn muistorahastoon sekä akateemikko Thure G. Sahaman testamenttilahjoitukseen 1983. Rahastot yhdistettiin konsistorin päätöksellä 1986. Rahasto jakaa stipendejä Helsingin yliopiston piirissä suoritettaviin geologisiin tai mineralogisiin tutkimuksiin.

Ka­ler­vo Ran­ka­man ra­has­to Perustuu professori Kalervo Rankaman testamenttiin 1987. Rahastosta myönnetään apurahoja hyvin menestyneille geologian ja mineralogian opiskelijoille.

J. E. Ros­ber­gin pal­kin­to­ra­has­to Perustuu maantieteen professori Johan Evert Rosbergin oppilaiden keräyksen tuottoihin 1930. Rahasto myöntää stipendin lukuvuoden parhaalle pro gradu -työlle maantieteessä.

So­vel­le­tun ma­te­ma­tii­kan ra­has­to Perustuu Sotavahinkoyhdistyksen säätiön lahjoitukseen 1958. Rahasto on perustettu matematiikan professorin viran perustamista varten.

Tou­ko­kuun 29. päi­vän 1913 ra­has­to Perustuu rehtori Mårten Magnus Wilhelm Brennerin ja R. Donnerin lahjoituksiin vuosina 1913 ja 1923. Rahasto jakaa matka- ja opintoavustuksia nuorille lähinnä luonnontieteellisiä opintoja harjoittaville ruotsinkielisille opiskelijoille, jotka kuuluvat johonkin ruotsinkieliseen osakuntaan. Ensisijaisesti rahastosta myönnetään stipendejä Brennerin sukulaisille.

Evert Täh­kä­pään ra­has­to Perustuu asessori Evert Tähkäpään testamenttiin 1907 ja sen muutoksiin 1932, 1933 ja 1939. Rahasto antaa apurahoja etupäässä tähtitieteellisiä opintoja varten.

F. J. Wii­kin sti­pen­di­ra­has­to Perustuu geologian ja mineralogian professori Fredrik Johan Wiikin testamenttiin 1893. Rahasto myöntää apurahoja geologian ja mineralogian opiskelijoille ja jatko-opiskelijoille, joiden opintoja tai tutkimusta varten on tarvis lähemmin tutkia maaperää jossain osassa Suomea tai Fennoskandiaa.