Tiedot päivitetty 30.4.2020.

Valintakoevalinnassa täytetään 7% jokaisen psykologian yhteisvalinnan hakukohteen aloituspaikoista kaksivaiheisesti AMK-valintakoesuorituksen ja suullisen valintakokeen perusteella. Tässä valintatavassa huomioidaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Ensikertalaisille ei ole valintatavassa varattu erillistä kiintiötä. Aiemmissa valinnan vaiheissa hyväksytyksi tulleet hakijat eivät tule enää huomioiduiksi, mikäli heidät on jo hyväksytty ylimmälle hakutoiveelleen.

Tiedot päivitetty 30.4.2020.

Valintatavan ensimmäisessä vaiheessa hakijat osallistuvat ammattikorkeakoulujen yhteiseen sähköiseen valintakokeeseen (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/). AMK-valintakoe järjestetään 4.6.2020 klo 14.00-16.00 etänä hakijan omaa tietokonetta käyttäen. Psykologian valintakokeessa hyödynnetään AMK-valintakokeen kysymyksiä, ja psykologiaan hakevat tekevät AMK-valintakokeen kaikki osiot. Kokeeseen ei ole ennakkomateriaalia eikä kokeessa edellytetä muutakaan ennakkovalmistautumista. Seuraa tarkasti AMK-valintakokeen ohjeita.

48 hakijalle (kolme kertaa valintakoekiintiön aloituspaikkojen yhteenlaskettu määrä), jotka ovat suorittaneet AMK-valintakokeen parhailla pisteillä, lähetetään ohjeet suulliseen valintakokeeseen osallistumiseksi. Nämä hakijat ovat koko yhteisvalinnan parhaiten kokeessa suoriutuneet 48 hakijaa riippumatta siitä, mihin kaikkiin psykologian yhteisvalinnan hakukohteisiin he ovat hakeneet.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan AMK-valintakokeen jälkeen järjestykseen seuraavien tasapistekriteerien perusteella:

 1. pisteet kokeen osiosta päätöksentekotaidot
 2. pisteet kokeen osiosta matemaattiset taidot
 3. pisteet kokeen osiosta kieli suomi/ruotsi
 4. pisteet kokeen osiosta kieli englanti 
 5. pisteet kokeen osiosta matemaattis-luonnontieteelliset taidot

Mikäli hakijoita on näiden kriteerien jälkeen vielä tasatilanteessa, ratkaisee hakijoiden valinnan suulliseen valintakokeeseen arpa.

Näiden valintaperusteiden mukaisesti hakijan tulee tehdä AMK-valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että kokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos koetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Hakijan tulee tehdä AMK-valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hakija saa käyttää apuvälineinä ja valintakoemateriaalina kokeen aikana ainoastaan materiaalia, jonka käyttäminen valinnassa on sallittua. Jos hakija saa käyttää koevastauksia laatiessaan esimerkiksi internetissä olevaa aineistoa, tästä ilmoitetaan kokeessa. Yliopistot voivat valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan valintakoevastauksista. Näin voidaan toimia silloin, jos vastauksiin epäillään sisältyvän edellä kuvattua vilppiä. Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään.

Tiedot päivitetty 30.4.2020.

Suulliset valintakokeet toteutetaan etänä samanaikaisesti 12.6.2020 klo 10.00-11.30. Valintakoetilanteet tallennetaan tasapuolisen arvioinnin varmistamista varten. Suulliseen valintakokeeseen voi sisältyä tehtäviä, joissa käsitellään aineistoa, joka voidaan jakaa ennen koetta tai sen aikana.

Suullisen valintakokeen perusteella valitaan opiskelijoiksi ne hakijat, jotka saavat parhaat pisteet suullisesta valintakokeesta. Tässä valintakokeessa arvioidaan kolmea osa-aluetta, joista kukin pisteytetään asteikolla 0-4. Osa-alueet liittyvät AMK-valintakokeen osa-alueisiin. Voidakseen tulla huomioiduksi valinnassa hakijan täytyy saada suullisesta valintakokeesta vähintään 4/12 pistettä. Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien tasapistekriteerien perusteella:

 1. osa-alueesta 1 saadut pisteet
 2. osa-alueesta 2 saadut pisteet

Mikäli hakijoita on tämän jälkeen vielä tasapisteissä, ratkaisee valinnan arpa. Toisessa vaiheessa ei huomioida AMK-valintakokeen pisteitä.

Mikäli AMK-valintakokeen ja etänä toteutettavan suullisen valintakokeen perusteella hyväksyttäville hakijoille varattuja paikkoja jää kokonaan täyttämättä, paikat voidaan täyttää ensisijaisesti todistuspisteiden perusteella ja toissijaisesti psykologian ainereaalin perusteella hyväksyttävillä hakijoilla.

Maisterivalinnassa teet saman AMK-valintakokeen kuin psykologian kandiohjelman yhteisvalinnassa. Valinnan ensimmäisessä vaiheessa kaikki maisterihakijat osallistuvat ammattikorkeakoulujen yhteiseen digitaaliseen valintakokeeseen (https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/valintatavat/amk-valintakoe/). AMK-valintakoe järjestetään 4.6.2020 klo 14.00-16.00 etänä hakijan omaa tietokonetta käyttäen. Psykologian valintakokeessa hyödynnetään AMK-valintakokeen kysymyksiä, ja psykologiaan hakevat tekevät AMK-valintakokeen kaikki osiot. Kokeeseen ei sisälly ennaakkoon luettavaa materiaalia eikä kokeessa edellytetä ennakkovalmistautumista. Seuraa tarkasti AMK-valintakokeen ohjeita.

20 hakijalle, jotka ovat suorittaneet AMK-valintakokeen parhailla pisteillä huomioiden tasapistekriteerit, lähetetään samalla kertaa ohjeet sekä etätehtävän kirjoittamiseen että suulliseen valintakokeeseen osallistumiseen.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien tasapistekriteerien perusteella:

 1. pisteet kokeen osiosta päätöksentekotaidot
 2. pisteet kokeen osiosta matemaattiset taidot
 3. pisteet kokeen osiosta kieli suomi/ruotsi
 4. pisteet kokeen osiosta kieli englanti 
 5. pisteet kokeen osiosta matemaattis-luonnontieteelliset taidot

Mikäli hakijoita on näiden kriteerien jälkeen vielä tasatilanteessa, ratkaisee hakijoiden valinnan etätehtävään ja suulliseen valintakokeeseen arpa.

Näiden valintaperusteiden mukaisesti hakijan tulee tehdä AMK-valintakoe itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että kokeen tekemiseen ei saa osallistua kukaan muu henkilö kuin hakija. Jos koetta ei tehdä itsenäisesti, kyse on vilpistä. Hakijan tulee tehdä AMK-valintakoe siinä annetun ohjeistuksen mukaisesti. Hakija saa käyttää apuvälineinä ja valintakoemateriaalina kokeen aikana ainoastaan materiaalia, jonka käyttäminen valinnassa on sallittua. Jos hakija saa käyttää koevastauksia laatiessaan esimerkiksi internetissä olevaa aineistoa, tästä ilmoitetaan kokeessa. Yliopistot voivat valintakokeen jälkeen pyytää hakijalta lisäselvitystä hakijan valintakoevastauksista. Näin voidaan toimia silloin, jos vastauksiin epäillään sisältyvän edellä kuvattua vilppiä. Jos hakijan vastauksissa ilmenee vilppiä, valintakoesuoritus hylätään.

Etätehtävän suoritusohjeet annetaan AMK-valintakokeen perusteella valituille hakijoille ennen suullista valintakoetta, 8-11.6.2020. Tarkka päivä ilmoitetaan myöhemmin. Etätehtävässä hakija vastaa kahteen tehtävään annettujen ohjeiden mukaisesti. Molemmat tehtävät pisteytetään asteikolla 0-5. Etätehtävä on palautettava ohjeiden mukaisesti samana päivänä kuusi tuntia tehtävänannon julkistamisen jälkeen.

Suulliset valintakokeet toteutetaan etänä 12.6.2020 klo 10.00-11.30. Kaikki hakijat tekevät suullisen valintakokeen samanaikaisesti. Valintakoetilanteet tallennetaan tasapuolisen arvioinnin varmistamista varten. Suulliseen valintakokeeseen voi sisältyä tehtäviä, joissa käsitellään aineistoa, joka voidaan jakaa ennen koetta tai sen aikana.

Suullisessa valintakokeessa arvioidaan kolmea osa-aluetta, joista kukin pisteytetään asteikolla 0-4. Osa-alueet liittyvät AMK-valintakokeen osa-alueisiin. Voidakseen tulla huomioiduksi valinnassa hakijan täytyy saada suullisesta valintakokeesta vähintään 4/12 pistettä.

Etätehtävän ja suullisen valintakokeen yhteispisteiden perusteella koulutusohjelmaan valitaan ne hakijat, jotka saavat parhaat yhteispisteet. Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien tasapistekriteerien perusteella: 

 1. Etätehtävän 1 pistemäärä
 2. Etätehtävän 2 pistemäärä
 3. Suullisen valintakokeen pistemäärä.

Jos tämän jälkeen hakijoita on tasapisteissä, ratkaisee valinnan arpa. Lopullisessa valinnassa ei huomioida AMK-valintakokeen pisteitä.

Päivitetty 29.5.2020

4.6. järjestettävässä AMK-valintakokeessa lisäajan pituus on 1/3 osion kestosta.

Esimerkki: Matemaattiset taidot -osion pituus on 30 minuuttia. Tällöin lisäajan määrä on 10 minuuttia. Sinulla on yhteensä 40 minuuttia aikaa suorittaa Matemaattiset taidot -osio. Englannin kieli -osion pituus on 15 minuuttia. Tällöin lisäajan määrä on 5 minuuttia. Sinulla on yhteensä 20 minuuttia aikaa suorittaa Englannin kieli -osio.

Psykologian hakijat suorittavat kokeen kaikki osiot, joten lisäajan kokonaiskesto on 50 minuuttia.

-

Erityisjärjestelyjä/yksilöllisiä järjestelyjä haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksesta on käytävä täsmällisesti ilmi, millaisia järjestelyjä haetaan. Hakemus toimitetaan siihen yliopistoon, jonka järjestämään valintakoetilaisuuteen hakija on ilmoittanut osallistuvansa.

Valintakoe voidaan järjestää erillisessä tilassa, tai kokeessa voidaan käyttää tarvittaessa erityismateriaalia tai apuvälineitä. Kokeeseen voidaan myöntää lisäaikaa enintään 60min. Myönnettävä lisäaika on sama kaikilla psykologian alan yhteisvalinnassa tai valintakoeyhteistyössä hakevilla hakijoilla.

Erityisjärjestelyjä/yksilöllisiä järjestelyjä terveydellisistä syistä hakevan on liitettävä hakemukseen lääkärinlausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu ja erityisjärjestelyn/yksilöllisten järjestelyn tarve. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi vaaditaan erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Todistukseksi erityisjärjestelyjen/yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta hyväksytään myös ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelypäätös, mikäli erityisjärjestelyjen tarve käy päätöksestä ilmi.

Hakemuksen erityisjärjestelyistä/yksilöllisistä järjestelyistä on oltava yliopistossa viimeistään 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin/yksilöllisiin järjestelyihin syntyneen edellä mainitun hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu yliopiston ohjeiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajalle.

Hakulomakkeet yliopistoittain:

Valintakoetehtävät on mahdollista saada suomen tai ruotsin kielellä ja valintakoetehtäviin voi vastata tehtävien kielen mukaan suomen tai ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakemuksen yhteydessä viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä, tekeekö hän valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Hakija ei voi muuttaa ilmoitustaan hakuajan päättymisen jälkeen. Tehtäviä ei ole mahdollista saada molemmilla kielillä.