Miten lasten arvot ja selviytymiskyky muodostuvat?

On tärkeää, että tutkimustieto viedään opettajankoulutukseen ja päiväkotien arkeen, sanoo varhaiskasvatuksen professori Arniika Kuusisto.

Mitä tutkit?

Tutkin lasten maailmankuvan rakentumista, arvojen oppimista ja elämän merkityksellisyyden kokemista. Lisäksi tutkin lasten voimavaroja ja selviytymiskykyä eli eksistentiaalista resilienssiä, kun he kokevat olemassaolonsa tai turvallisuutensa olevan uhattuna.

Esimerkiksi pandemia, sota tai ilmastokriisi voivat aiheuttaa lapsille ahdistusta ja koetella heidän eksistentiaalista resilienssiään. Nuorimpien lasten arvoista, maailmankuvista ja resilienssistä tiedetään vasta vähän.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Kasvatustieteilijänä ja varhaiskasvatuksen opettajien kouluttajana olen kiinnostunut myös siitä, miten voisimme mahdollisimman hyvin hyödyntää tutkimustietoa varhaiskasvatuksessa ja opettajankoulutuksessa.

Johtamassani akatemiahankkeessa tutkimme, miten radikalisoitumista voitaisiin ehkäistä koulussa ja miten lasten ja nuorten maailmankuvien rakentumista ja hyvinvointia voitaisiin tukea. Tutkijat projektissani ovat kirjoittaneet tutkimukseen pohjautuen kansallista strategiaa ja oppaan opettajille. Aiemman hankkeeni tuloksista on julkaistu varhaiskasvatuksen opettajille käytännön työvälineeksi tarkoitettu materiaali.

Kasvatustieteellinen tutkimus pyrkii usein tuottamaan maailman muuttamisessakin hyödynnettävää tietoa esimerkiksi oppimisen edellytysten parantamiseksi. Tutkitun tiedon kautta yhteiskunnallisen kasvatuksen puitteissa voidaan rakentaa tulevaisuutta, jossa huomioidaan pitkäjänteisesti sekä ihmisen ja ympäristön hyvinvointi että ihmisoikeuksien edistäminen ja ympäristön ja talouden näkökulmasta kestävä elämäntapa.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Helsingin yliopiston lisäksi toimin Oxfordin yliopiston kunniatutkijana. Toimitamme Oxfordin-kollegani Liam Gearonin kanssa parhaillaan käsikirjaa, johon huippututkijat ympäri maailmaa ovat kirjoittaneet artikkeleita kasvatuksen ja uskonnon rajapinnoilta. Käsikirjoitusten lukeminen ja kokonaisuuden viimeisteleminen on todella innostavaa!

 

Arniika Kuusisto on varhaiskasvatuksen professori kasvatustieteellisessä tiedekunnassa.  

Tutustu muihin uusiin professoreihin.