Yhtä hyvä kaupunkiympäristö kaikille

Erilaisten näkemysten yhteensovittaminen on keskeinen haaste aluesuunnittelussa, sanoo
alueiden ja kaupunkien eriarvoistumisen professori Pia Bäcklund.

Mitä tutkit?

Tutkin kaupunkien ja alueiden eriarvoistumista aluesuunnittelun käytäntöjen näkökulmasta. Alueiden välinen eriarvoisuus kertoo siitä, että näissä käytännöissä voi olla erivertaisuutta ylläpitäviä mekanismeja, eli eri alueet voivat olla joiltakin osin jo lähtökohtaisesti erivertaisessa asemassa toisiinsa nähden. 

Tutkin erityisesti tietokäytäntöjä: millaiseen tiedolliseen ymmärrykseen nojaten päätetään vaikkapa investoida juuri tietyille alueille? Millaiset yhteiskunnalliset arvot kulloinkin määrittelevät sitä, millaisista asioista tarvitaan tietoa? Entä millainen rooli viranhaltijoilla, luottamushenkilöillä ja asukkailla on suunnittelun tavoitteita asetettaessa?  

Lähtökohtani on, että aluesuunnittelu on luonteeltaan poliittista, joten tietämisen ja vallan välistä yhteyttä ei voida sivuuttaa. 

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Alue- ja kaupunkisuunnittelulla on aivan keskeinen vaikutus siihen millaisissa elinympäristöissä sekä nykyiset että tulevat sukupolvet elävät. Koska suunnittelu on tulevaisuusorientoitunutta, tämän päivän päätösten pitäisi tuottaa kestäviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat hyvän elämän myös sadankin vuoden päästä.  

Suunnittelun olennainen käytännön haaste on kuitenkin se, että emme voi vielä tietää millaisia haasteita yhteiskunnat tulevat kohtaamaan ja millaisia näkökulmia meidän pitäisi jo nyt osata huomioida. 

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Tällä hetkellä alue- ja kaupunkisuunnittelun tietopohjaa haastavat esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen, biodiversiteetin ylläpitäminen, paikallisen vihreän siirtymän globaalien heijastuvaikutusten huomioiminen, demokratiaulottuvuus, elinkeinoelämän tarpeet ja kestävyysmurroksen kokonaisvaltainen edistäminen monikulttuurisessa maailmassa. 

Myös kestävyysdiskurssin sisällä voi rakentua eriarvoisuutta alueiden välille, kun huomioidaan paikallisten toimintatapojen ylipaikalliset vaikutukset. Nämä kaikki tekijät pitäisi kyetä huomioimaan samanaikaisesti. 

Keskeinen tutkimuksellinen haaste suunnittelun käytännöille onkin erilaisten näkemysten yhteensovittaminen tavalla, jossa myös ristiriitaisuuksia voitaisin ratkaista demokratiaa tukevalla tavalla. 

Pia Bäcklund on alueiden ja kaupunkien eriarvoistumisen professori matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Uusien professoreiden juhlaluennot 29.5.2024 klo 14.15 alkaen Yliopiston päärakennuksessa.