Ylipainolla vain heikko yhteys mielenterveyssyistä johtuvaan työkyvyttömyyteen

Lihavuuden yhteys sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin mielenterveyssyistä oli heikko; sen sijaan lihavuuden yhteys tuki-ja liikuntaelinsairaussyistä johtuviin sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin on vahva, osoittaa tuore väitöstutkimus.

LL Anna Svärdin väitöstutkimus osoitti myös, että painonnousu naisilla ja lihavilla miehillä oli yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuviin sairauspoissaoloihin sekä heikentyneeseen fyysiseen toimintakykyyn.

Svärd selvitti tutkimuksessaan painon yhteyttä mielenterveyshäiriöihin työ- ja toimintakyvyn näkökulmasta. Mielenterveyshäiriöiden ohella tarkasteltiin sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä sekä yleisesti että tuki-ja liikuntaelinsairauksiin liittyen.

Tutkimus on osa vuosina 2000-2002 käynnistettyä, Helsingin kaupungin työntekijöihin kohdistuvaa Helsinki Health Study (HHS) -kohorttitutkimusta. Osallistujat olivat tutkimuksen alkaessa 40-, 45-, 50-, 55- tai 60-vuotiaita. Kohorttia on seurattu postikyselyillä vuosina 2007 ja 2012. Tietojen yhdistämiseen suostuneiden henkilöiden kyselytiedot yhdistettiin Suomen kansallisiin rekisteritietoihin. Tiedot sairauspoissaoloista ja lääkekorvauksista saatiin Kelalta ja tiedot työkyvyttömyyseläkkeistä Eläketurvakeskuksesta.

– Tutkimusaineiston vahvuutena on sen laajuus ja pitkä aikajänne. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, ja aineisto sisältää monipuolisesti eri ammattiryhmien edustajia. On hienoa, että Suomessa on kansallisia rekistereitä, joita voi tutkimuksessa hyödyntää, henkilötietojen suojaa ehdottomasti kunnioittaen, Svärd sanoo.

Tutkitussa väestöryhmässä ylipaino ja painonousu olivat yleisiä, kuten suomalaisessa väestössä muutenkin. Suomessa mielenterveyshäiriöt ja lihavuuteen usein liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat merkittävän osan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kaksisuuntaisen yhteyden painon ja mielenterveyden välillä, mutta yhteyden suuntaa ja sen merkitystä työssäkäyvillä ei tunneta riittävästi.

Väitöskirjatyön tavoitteena oli lisätä ymmärrystä lihavuuden yhteydestä työ- ja toimintakykyyn erityisesti mielenterveydenhäiriöiden osalta keski-ikäisillä työntekijöillä. Tutkimustiedon myötä syventynyttä ymmärrystä voidaan hyödyntää sairauksien ehkäisemisessä ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

– Vaikka ylipainon ja myöhemmin ilmaantuvien mielenterveydenhäiriöiden välinen yhteys osoittautui heikoksi, ovat terveysongelmat kuitenkin usein yhteydessä toisiinsa. Tämä korostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä terveydenhuollossa. On tärkeää, että perus- ja työterveyshuollolla olisi riittävät resurssit, jotta painonnousuun ja mielenterveysongelmiin voitaisiin kiinnittää huomiota jo niiden varhaisessa vaiheessa, Svärd toteaa.

LL Anna Svärd väittelee 15.3.2019 kello 13 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Body weight and mental health: a follow-up study on health functioning and work disability". Väitöstilaisuus järjestetään Haartman-instituutissa, luentosali 2, Haartmaninkatu 3.Väitöskirja on myös julkaistu elektronisesti ja luettavissa osoitteesta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/299346

Väittelijän yhteystiedot:
Sähköposti: anna.svard@helsinki.fi