Tietoa tutkimuksesta

Täältä löydät keskeisimmät tiedot Helsinki Health Study -tutkimushankkeesta.

Tutkimus lyhyesti

Helsinki Health Study on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla tehtävä terveystutkimus. Tutkimuksessa käytetään sekä rekisteri- että kyselytietoja. Helsingin kaupungilta saatujen rekisteritietojen avulla on voitu tutkia koko henkilöstön sairauspoissaoloja vuodesta 1990 alkaen. Vuonna 2000 aloitettiin Helsingin kaupungin 40–60-vuotiaiden työntekijöiden terveyttä ja työoloja kartoittava kyselytutkimus, jota on jatkettu säännöllisillä seurantakyselyillä. Vuonna 2017 kysely lähetettiin ensimmäistä kertaa myös alle 40-vuotiaille työntekijöille. Uusin seurantakysely toteutettiin keväällä 2022.

Kyselytutkimukseen osallistumisesta löydät lisätietoja täältä. Tutkimuksen tietosuojailmoitukset ovat luettavissa täällä.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on saada monipuolinen kuva työntekijöiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista eri vaiheissa työuraa ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Tutkimuksessa selvitetään, miten työ- ja muu elinympäristö, elintavat sekä biologiset riskitekijät vaikuttavat sairauksiin, hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Erityisenä painopisteenä ovat sosioekonomiset erot terveydessä ja työkyvyttömyydessä. Sairauksien syiden tunnistaminen on edellytyksenä tehokkaalle terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle työelämässä ja sen ulkopuolella sekä terveyserojen kaventamiselle.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimus alkoi 1990-luvun lopussa, kun Helsingin yliopiston kansanterveystieteen ja sosiologian osastojen tutkijat saivat Helsingin kaupungilta luvan käyttää henkilöstörekisterin tietoja takautuvasti vuodesta 1990 alkaen ja toteuttaa henkilöstölle terveyskyselytutkimuksen. Tutkimuksen peruskysely lähetettiin kaikille Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka täyttivät 40, 45, 50, 55 tai 60 vuotta vuosina 2000–2002. Kyselyn lisäksi tietoja kerättiin ikäryhmittäisissä terveystarkastuksissa vuosina 2000–2002 niiltä, jotka antoivat tähän luvan. Peruskyselyyn vastanneille lähetettiin seurantakyselyt vuosina 2007, 2012, 2017 ja 2022.

Vuonna 2017 terveyskysely lähetettiin ensimmäistä kertaa myös Helsingin kaupungin alle 40-vuotiaille työntekijöille. Tavoitteena on seurata nuorten työntekijöiden työhyvinvointia ja terveyttä työuran alkuvaiheesta lähtien.

Uusin seurantakysely toteutettiin keväällä 2022. Seurantakysely lähetettiin sekä peruskyselyyn vuosina 2000–2002 vastanneelle ikääntyvien kohortille että peruskyselyyn vuonna 2017 vastanneelle työikäisten kohortille. Seurantakyselyt koskivat kaikkia peruskyselyyn vastanneita riippumatta nykyisestä työpaikasta tai eläkkeelle siirtymisestä.

Kyselyissä on kerätty tietoja muun muassa tutkittavien terveydestä, toimintakyvystä ja työoloista. Kysely on suunniteltu niin, että tuloksia voidaan käyttää yhteistyössä brittiläisen Whitehall II -tutkimuksen ja japanilaisen Japanese Civil Servants Study -tutkimuksen kanssa.

Kyselyaineistoa on täydennetty ja täydennetään edelleen muiden rekisterinpitäjien (Eläketurvakeskus, Helsingin kaupunki, Kansaneläkelaitos, Syöpärekisteri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tilastokeskus) rekisteritiedoilla, mikäli tutkittava on antanut tähän suostumuksen. Muiden rekistereiden tietoja yhdistetään myös kaupungin henkilöstörekisterin tietoihin tietosuojalain (31§) ja julkisuuslain (28§) mukaisesti. Kokonaisuudessaan rekisteriseurannan on suunniteltu kestävän vuoteen 2025 asti, jolloin arvioidaan jatkoseurannan tarve.

Tutkimuksen osat on koottu alla olevaan kuvioon. Lisätietoa vuosina 2000–2002 aloitetun kyselytutkimuksen tiedonkeruusta ja toteuttamisesta löydät (englanniksi) täältä: Lahelma ym. Cohort Profile: The Helsinki Health Study. Int J Epidemiol 2013; 42: 722–730.

Tie­to­jen luot­ta­muk­sel­li­suus

Kerättyjä tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja tutkittavien tietosuojasta huolehditaan tarkasti. Tietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain, Helsingin yliopiston ja tutkimusryhmän sisäisiä ohjeita tutkimusaineiston käytöstä. Tietoja luovutetaan ainostaan tietosuojailmoituksen mukaisesti. Jokainen aineiston käsittelyyn osallistuva on allekirjoittanut vaitiolositoumuksen, ja tutkijoita sitoo ehdoton salassapitovelvollisuus yksittäisiä henkilöitä koskevista tiedoista. Tutkimustulokset julkaistaan siten, ettei yksittäistä henkilöä koskevia tietoja ole mahdollista saada selville. Lisätietoja tutkimuksessa kerättyjen tietojen käsittelystä löydät täältä.

Yh­teis­työ mui­den tut­ki­mus­lai­tos­ten kans­sa

Helsinki Health Study -aineistoa käytetään kansainvälisissä vertailuissa Whitehall II -tutkimuksen ja Japanese Civil Servants Study -tutkimuksen aineistojen kanssa. Suomessa tutkimusryhmä tekee yhteistyötä muun muassa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ja Työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa. Myös yhteistyöhankkeissa tietoja käsitellään ja tulokset raportoidaan ehdottoman luottamuksellisesti. Löydät lisätietoja yhteistyökumppaneistamme täältä.

Tut­ki­muk­sen ra­hoit­ta­jat

Tutkimusta rahoittavat Helsingin yliopisto, Suomen Akatemia, Työsuojelurahasto, KELA, Eläketurvakeskus sekä useat säätiöt.